دانلود فایل


مقاله بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز) - دانلود فایلدانلود فایل امکانات بالقوه فراوانی برای کاربرد فناوری اطلاعات در نظام ترویج و آموزش کشاورزی وجود دارد. یکی از عواملی که برای به فعل در آمدن این امکانات

دانلود فایل مقاله بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز) امکانات بالقوه فراوانی برای کاربرد فناوری اطلاعات در نظام ترویج و آموزش کشاورزی وجود دارد. یکی از عواملی که برای به فعل در آمدن این امکانات نقش اساسی دارد، دیدگاه ها و نگرش های افراد استفاده کننده از آن می باشد. نگرش مثبت به فناوری اطلاعات باعث می گردد حتی اگر کاربران میزان مهارت اندکی در این رابطه در محیط کاری خود داشته باشند، برای استفاده از این فناوری در محیط کاری شان از خود علاقه نشان دهند. بدین منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش کشاورزان در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی انجام گردیده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف،کاربردی است و از لحاظ میزان نظارت و درجه کنترل متغیرها میدانی است. هم‌چنین این تحقیق از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی است چون هدف آن توصیف شرایط شرایط مورد بررسی می باشد از بین روش های توصیفی نیز این تحقیق از روش تحقیق همبستگی بهره برده است . جامعه آماری تحقیق را تمام کشاورزان شهرستان اهواز تشکیل داده اند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب تعداد 241 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده گردید که روایی محتوایی آن توسط متخصصان تایید گردید. هم چنین با توجه به این که حداقل ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده در بخش های گوناگون پرسش نامه 0.75 بود به نظر می رسد ابزار تحقیق از پایایی مناسبی برخوردار باشد. در نهایت داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل هم بستگی نشان داد که بین نگرش کشاورزان و متغیرهای تحقیق رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج آزمون t نشان داد که زنان نگرش مثبت تری نسبت به مردان در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی داشتند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها تفاوت معنی داری را بین نگرش کشاورزان با مدرک تحصیلی بالاتر نشان می دهد.

نگرش کشاورزان


فناوری اطلاعات


ترویج و آموزش کشاورزی


شهرستان اهواز


کاربرد فناوری اطلاعات


کاربرد فناوری اطلاعات در کشاورزی


آموزش و ترویج کشا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


به نام خدا - پورتال اساتید :: دانشگاه بوعلی سینا همدان

همكاري با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور ( مسئول مطالعات و برنامه ريزي ) –
به مدت ... در زمینه های توسعه روستایی، ترویج کشاورزی، آموزش، نظام های بهره برداری،
مشارکت ... ارزيابي تعاوني هاي توليد كشاورزي در شهرستان كبودرآهنگ استان همدان. ... و
اطلاعات (ICTs) براي مديريت و كنترل آفت سن گندم " فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات.

ﻛﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻛﺸﺎورزان ﮔﻨﺪم ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟ (

13 جولای 2011 ... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ... ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻛﺸﺎورزان ﮔﻨﺪم
... داﻧﺶ، ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﺪار، ﮔﻨﺪم، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮕﻴ ... ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي
، .... ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد و .... ﺷﻬﺮ. اﺳﺖ
. ﻫﻤ. ﭽﻨﻴﻦ،. در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺗ. ﺤﻘﻴﻖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ.

دانشکده کشاورزی | صفحه شخصی مسعود بیژنی

دکتری: مهندسی کشاورزی ، ترویج و آموزش کشاورزی; کارشناسی‌ارشد: مهندسی
کشاورزی ... ترویج و آموزش کشاورزی; آدرس: دانشکده کشاورزی،گروه ترویج و آموزش
کشاورزی.

معاون پژوهش و فناوری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مدرک: دکتری کشاورزی تخصص اصلی: ترویج و آموزش کشاورزیتخصص فرعی:
مدیریت ... 3- مقالات در مجلات علمی و پژوهشی (ISC) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری ... علمی کشاورزی در فعالیت‌های علمی- پژوهشی و بررسی موانع موجود (مطالعه
موردی: ... گندمکاران شهرستان اهواز دزفول و بهبهان با توجه به پذیرش کشاورزی پایدار
کم نهاده.

مقاله بررسی نگرش کشاورزان به یادگیری سیار در ترویج و آموزش ...

بررسی نگرش کشاورزان به یادگیری سیار در ترویج و آموزش کشاورزی: مطالعه موردی ...
تولید دانش جدید و توسعه فناوری ارتباطی نظیر تلفن همراه که اطلاعات مرتبط با هر ...
کاربرد چنین تکنولوژی هایی به عنوان ابزاری آموزشی مانند سازگاری و بهره گیری از ...
مطالعه موردی شهرستان هشترود استان آذربایجان شرقی، سومین کنگره علوم ترویج و ...

پرسشنامه ارزیابی نگرش به حجاب - گزارش استاندارد حسابداری مالی - مقاله

22 مارس 2018 ... پرسشنامه سنجش تمایل به حجاب و یا بی حجابی و ارزیابی مولفه های مختلف ...
پرسشنامه نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در پیشرفت کشاورزی ... به
کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز) ' تهیه
شده است. ... تحقیق بررسی رابطه نگرش به تقلب با نگرش مذهبی در بین.

فصلنامه تعاون و کشاورزی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جامعة آماری 600 نفر از اعضای تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت را دربرداشت که با
استفاده ... بررسی نگرش کشاورزان استان خراسان رضوی نسبت به استفاده از تلفن
همراه در فعالیت‌های ترویجی. ... بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر رفاه و کاهش فقر
روستایی (مطالعه موردی: محدوده شبکه ... مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 8(1):
53- 71.

دكتر غلامحسين زماني

7 فوریه 2010 ... بررسي روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی ...
اولويتبندي عوامل مؤثر بر موفقيت واحد ترويج جهاد کشاورزي شهرستان اهواز .....
بررسي نگرش دانشجويان کشاورزی نسبت به فناوري‌نانو (مطالعه موردي: پرديس ...
فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترويج کشاورزي (مطالعه موردی: ...

ﻛﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻛﺸﺎورزان ﮔﻨﺪم ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟ (

13 جولای 2011 ... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ... ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻛﺸﺎورزان ﮔﻨﺪم
... داﻧﺶ، ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﺪار، ﮔﻨﺪم، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮕﻴ ... ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي
، .... ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد و .... ﺷﻬﺮ. اﺳﺖ
. ﻫﻤ. ﭽﻨﻴﻦ،. در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺗ. ﺤﻘﻴﻖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ.

عبداله پارسا - سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز

( مطالعه موردی: دوره های كارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز) , اعظم رمضانی : نویسنده اول
.... بررسی تطبیقی تإثیر كاربرد فناوری های جدید آموزشی در برنامه درسی تربیت
معلم ... عبداله پارسا : نویسنده اول,فهيمه كشاورزی : نویسنده دوم,یداله مهرعلی زاده :
نویسنده سوم, .... بررسی ذهنیت و نگرش مدیران آموزشی استان خوزستان نسبت به جهانی
شدن و ...

مقالات سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ...

اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر موفقيت واحد ترويج جهاد کشاورزي شهرستان اهواز ... بررسي
امکان پذيري کاربرد رهيافت تحقيقي ترويجي مبتني بر مزرعه .... بررسي نگرش
دانشجويان کشاورزی نسبت به فناوري‌نانو (مطالعه موردي: پرديس ... فناوري اطلاعات و
ارتباطات توسط کارگزاران ترويج کشاورزي (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)
پوستر

تحقیق کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی

11 مه 2018 ... هدف این برنامه، مراقبت ازبیماران روانی و آموزش پزشکی بود. ... بررسی نگرش
کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش. .... به کاربرد فناوری اطلاعات
در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)' تهیه شده است.

نامه پیشینه - مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی - سازمان ...

محل خدمت: مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ...
کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش علوم پایه از دانشگاه شهید چمران اهواز (
۱۳۷۱) .... مطالعه میزان به کارگیری نتایج طرحهای پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و
ترویج ... بررسی وضعیت مقالات پژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی
رازی ...

پرسشنامه ارزیابی نگرش به حجاب - گزارش استاندارد حسابداری مالی - مقاله

22 مارس 2018 ... پرسشنامه سنجش تمایل به حجاب و یا بی حجابی و ارزیابی مولفه های مختلف ...
پرسشنامه نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در پیشرفت کشاورزی ... به
کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز) ' تهیه
شده است. ... تحقیق بررسی رابطه نگرش به تقلب با نگرش مذهبی در بین.

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

14, 14, نگرش کارکنان شهرداری اصفهان نسبت به سیتم اطلاعاتی مکانیزه, مسعود ...
24, 24, بررسی تاثیر مدیریت ثمربخش بر عملکرد کارکنان «آموزش و پرورش
شهرستان ... 27, 27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان
مجتمع ..... بررسی عوامل موثر یر رضایت مشتریان بانک کشاورزی و پارسیان در شهر
اصفهان ...

پرسشنامه طراحي شده بررسي نگرش كشاورزان به كاربرد فناوري اطلاعات ...

12 سپتامبر 2016 ... ... كارشناسي ارشد با عنوان " بررسي نگرش كشاورزان به كاربرد فناوري اطلاعات در
ترويج و آموزش كشاورزي(مطالعه موردي شهرستان اهواز)" تهيه شده است.

PDF: پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ...

23 مه 2018 ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی ﺻﻔﺤﻪ 1: ... ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ. ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری ... اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﺮوﯾﺞ
و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﻮاز) ' ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ...

نشریه علوم آب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - Isfahan ...

Website- Journal of Sciences and Technology of Agriculture and Natural ...
بررسی احتمال مشارکت کشاورزان در ایجاد یک سیستم اطلاعاتی ساده مدیریت مزرعه: ...
بررسی عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار غیرکشاورزی در نواحی روستایی شهرستان
قوچان .... بر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تعاونی‌ آب‌‌بران (مطالعه موردی در
استان ...

نامه پیشینه - مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی - سازمان ...

محل خدمت: مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ...
کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش علوم پایه از دانشگاه شهید چمران اهواز (
۱۳۷۱) .... مطالعه میزان به کارگیری نتایج طرحهای پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و
ترویج ... بررسی وضعیت مقالات پژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی
رازی ...

بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش ...

11 ا کتبر 2017 ... نمونه سوالات,پاورپوینت,مقاله,پرسشنامه,پیشینه پژوهش,فایل های دانشجویی, دانلود
پرسشنامه خود مراقبتی,خلاصه کتاب ... بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز).

مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ...

بررسی موانع و عوامل بازدارنده بکارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در ... نگرش
کشاورزان نسبت به فعالیت‌های مدیریت پایدار مزرعه (مورد مطالعه: شهرستان شیروان) ....
تحلیل رابطه شرکت در دوره های آموزشی ترویجی با ریسک تولید(مطالعه موردی محصول
پیاز دشت تبریز) ... ابزار های کاربرد مدیریت دانش در فعالیت های ترویج کشاورزی.

پروژه کاربرد GIS در کشاورزی

18 ژانويه 2018 ... [2017-10-04]: مقاله بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و
آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز) امکانات بالقوه فراوانی ...

پرسشنامه طراحي شده بررسي نگرش كشاورزان به كاربرد فناوري اطلاعات ...

12 سپتامبر 2016 ... ... كارشناسي ارشد با عنوان " بررسي نگرش كشاورزان به كاربرد فناوري اطلاعات در
ترويج و آموزش كشاورزي(مطالعه موردي شهرستان اهواز)" تهيه شده است.

فصلنامه فن آوري هاي نوين كشاورزي، - Magiran

16 آوريل 2012 ... آموزش و ترويج کشاورزي ... تحليل عاملي مسائل و مشكلات پژوهش هاي كشاورزي در كشور
.... سازي اراضي از ديدگاه كشاورزان: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان صحنه ... بررسي
نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي
دانشگاه رازي نسبت به كاربرد آموزش تلفيقي در آموزش كشاورزي

بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش ...

22 مه 2018 ... بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی (
مطالعه موردی شهرستان اهواز). چکیده: امکانات بالقوه فراوانی برای ...

اجتماعی و ترویج کشاورزی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع ...

بررسی و ارائه راهبردهای توسعه پایدار مناطق ۵روستایی شهرستان خدابنده با توجه
مشكلات ... جوامع روستایی در طرحهای آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز منتخب
استان زنجان) .... ۱۹, بررسی نگرش متخصصان ترویج پیرامون تعاملات موجود بین زیر
نظام‌های ... بر تمايل كشاورزان چغندركار به خريد بيمه محصولات كشاورزي: مطالعه موردي
استان ...

دانلود بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش سازمان ...

28 ژانويه 2018 ... مقاله نشریه: بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی … ... بررسی عوامل کلیدی
موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه (مطالعه موردی: بیمه سامان). ....
بررسی نگرش کشاورزان شهرستان میاندوآب نسبت به مشارکت در فرایند حفظ و ...
مقاله کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت تحقیقات کشاورزی سید …

معاون پژوهش و فناوری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مدرک: دکتری کشاورزی تخصص اصلی: ترویج و آموزش کشاورزیتخصص فرعی:
مدیریت ... 3- مقالات در مجلات علمی و پژوهشی (ISC) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری ... علمی کشاورزی در فعالیت‌های علمی- پژوهشی و بررسی موانع موجود (مطالعه
موردی: ... گندمکاران شهرستان اهواز دزفول و بهبهان با توجه به پذیرش کشاورزی پایدار
کم نهاده.

بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به ...

کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ...
کاربرد موفقیت آمیز مدیریت تلفیقی آفات نیازمند درک همه جانبه اقدامات و ... در مقايسه
با روشهاي آموزشي سنتي، اطلاعات بيشتري را در اختيار قرار داده و دركي .... نگرش
کشاورزان نسبت به کاشت برنج مطالعه موردی: شهرستان شیروان و چرداول در استان ایلام
.

سمینار بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و ...

جامعه آماری تحقیق را تمام کشاورزان شهرستان اهواز تشکیل داده اند و با استفاده از روش
نمونه ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ...
مقالات ششمین سمینار علمی ترویج کشاورزی کشور، دانشگاه فردوسی مشهد، 139- 135.
... نگرش کشاورزان به يادگيري سيّار در ترويج و آموزش کشاورزي: مطالعه موردي
شهرستان

کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری | berry - پایان نامه بررسی ...

4 ژوئن 2018 ... سمینار بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش ...
کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز)
امکانات. ... [2017-10-22]: دانلود مقاله فناوری اطلاعات تعداد صفحات: 45 صفحه ...

سمینار بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و ...

جامعه آماری تحقیق را تمام کشاورزان شهرستان اهواز تشکیل داده اند و با استفاده از روش
نمونه گیری .... مجموعه مقالات سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی - سیویلیکا
... کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی

1393 24 1 1 137 اثر روش‌های مختلف مدیریت بقایای گندم بر عملکرد و ...

1 16 اکبر بهاری A Bahari دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز ایران امیر
آینه .... شهرستان سقز مصرف بهینه انرژی منابعمورداستفاده ##اداره آمار و فناوری
اطلاعات، 1381. ... مطالعه موردی استان کرمان، مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و
باغبانی، شماره 2، ..... بررسی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی
ارگانیک (مطالعه ...

بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش ...

6 مارس 2018 ... این پست از سایت درباره |بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در
ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز)| است. مایل به ...

دانشکده کشاورزی | صفحه شخصی مسعود بیژنی

دکتری: مهندسی کشاورزی ، ترویج و آموزش کشاورزی; کارشناسی‌ارشد: مهندسی
کشاورزی ... ترویج و آموزش کشاورزی; آدرس: دانشکده کشاورزی،گروه ترویج و آموزش
کشاورزی.

عبداله پارسا - سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز

( مطالعه موردی: دوره های كارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز) , اعظم رمضانی : نویسنده اول
.... بررسی تطبیقی تإثیر كاربرد فناوری های جدید آموزشی در برنامه درسی تربیت
معلم ... عبداله پارسا : نویسنده اول,فهيمه كشاورزی : نویسنده دوم,یداله مهرعلی زاده :
نویسنده سوم, .... بررسی ذهنیت و نگرش مدیران آموزشی استان خوزستان نسبت به جهانی
شدن و ...

2016 5 17 17 167 تحلیل فضایی الگوی توزیع درآمد و سطح رفاه ...

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع مطالعات توصیفی است. ..... و تعیین جایگاه ایران:
کاربرد روش تصمیم گیری پرومته، فصلنامه سیاست علم و فناوری. ... بررسی عوامل
مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کاشت برنج مطالعه موردی: ... در بین کشاورزان
گندم کار دیم شهرستان تفرش، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد6، شماره1.102-
91.

اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی Torbat-e-Heydarie University ...

بررسی نگرش کشاورزان سیبزمینی کار دشت اردبیل نسبت به عملیات کشاورزی
پایدار. ... ایلام (مطالعه موردی شهرستان شیروانچرداول)، مجموعه مقالات نخستین همایش
منطقهای .... ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
، اهواز ... کاربرد داده های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در
استخراج ...

دكتر غلامحسين زماني

7 فوریه 2010 ... بررسي روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی ...
اولويتبندي عوامل مؤثر بر موفقيت واحد ترويج جهاد کشاورزي شهرستان اهواز .....
بررسي نگرش دانشجويان کشاورزی نسبت به فناوري‌نانو (مطالعه موردي: پرديس ...
فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترويج کشاورزي (مطالعه موردی: ...

بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش ...

نگرش کشاورزان فناوری اطلاعات ترویج و آموزش کشاورزی دانلود پروژه فناوری اطلاعات
... به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز).

مقاله نقش ترویج در توسعه کشاورزی ایران 1400 |43333| سیب

12 مارس 2018 ... ... کارشناسی ارشد با عنوان " بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در
ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز) " تهیه شده است ...

تحلیل سازه های مؤثّر بر نگرش کشاورزان شهرستان شیروان و چرداول ...

به منظور رسیدن به اهداف مدیریت منابع آب و توسعة پایدار در جامعه، علاوه بر اقدامات
فنّی و ... هدف از نوشتار حاضر بررسی عوامل مؤثّر بر نگرش کشاورزان شهرستان
شیروان و چرداول ... در این مطالعة روایی و پایایی ابزار جمعآوری اطّلاعات میدانی، با
استفاده از آزمون ... پایدار، کاربرد تحلیل مسیر، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران،
2 (1)، صص.

رزومه - احمد رضوانفر - سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری - دانشگاه ...

"تئوری ها و مدل های پذیرش و استقرار فناوری های کشاورزی پایدار. .... "بررسی وضعیت
تولید و اشتغال در کارگاههای مواد لبنی شهرستان نهاوند. ... "عوامل موثر بر کاربرد
فناوری اطلاعات توسط اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و ... "عوامل ارتباطی
تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به بکارگیری عملیات حفاظت خاک مطالعه
موردی حوزه ...

فصلنامه فن آوري هاي نوين كشاورزي، - Magiran

16 آوريل 2012 ... آموزش و ترويج کشاورزي ... تحليل عاملي مسائل و مشكلات پژوهش هاي كشاورزي در كشور
.... سازي اراضي از ديدگاه كشاورزان: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان صحنه ... بررسي
نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي
دانشگاه رازي نسبت به كاربرد آموزش تلفيقي در آموزش كشاورزي

اطلاعات شخصي: نام و نام خانوادگی: امیرحسین پیرمرادی 2ـ مدارج ...

کارشناسی ارشد, مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی, دانشگاه علوم و تحقیقات
... مطالعه موردی شهرستان بابل،فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه،دوره 22،شماره ....
تحلیل نگرش کشاورزان نسبت به بکارگیری دستگاه کمبینات بر اساس روش Q (
مورد ... بررسی جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازی و استغالزایی جوانان
...

1- عوامل موثر بر خصوصي سازي در آموزش و ترويج كشاورزي 2- عوامل موثر ...

17- عوامل موثر بر دانش كشاورزي پايدار: مطالعه موردي شاليكاران استان مازندران .... 170-
عوامل موثر بر شكل گيري نگرش مصرف كننده نسبت به بانكداري الكترونيك .... 243-
عوامل موثر بر فاصله تولدها در خانم هاي مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان
اهواز ... 302- عوامل موثر بر كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات از ديدگاه دانشجويان ...

مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ...

بررسی موانع و عوامل بازدارنده بکارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در ... نگرش
کشاورزان نسبت به فعالیت‌های مدیریت پایدار مزرعه (مورد مطالعه: شهرستان شیروان) ....
تحلیل رابطه شرکت در دوره های آموزشی ترویجی با ریسک تولید(مطالعه موردی محصول
پیاز دشت تبریز) ... ابزار های کاربرد مدیریت دانش در فعالیت های ترویج کشاورزی.

SID.ir | فهرست مراجع مقاله تحليل و اولويت بندي فضاي سبز شهري با ...

كليد واژه: فضاي سبز شهري، سيستم اطلاعات جغرافيايي، روش AHP، شهر اهواز ...
نشریه: پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي: تابستان 1390 , دوره 4 , شماره 2 (پياپي ...
6 : كاربرد تكنيك TOPSIS در اولويت بندي مكاني استقرار صنايع تبديلي كشاورزي
در ... 7 : ارزيابي تناسب فضايي - مکاني پارک هاي شهري با استفاده از GIS (مطالعه
موردي: ...

مقاله بررسی نگرش کشاورزان به یادگیری سیار در ترویج و آموزش ...

بررسی نگرش کشاورزان به یادگیری سیار در ترویج و آموزش کشاورزی: مطالعه موردی ...
تولید دانش جدید و توسعه فناوری ارتباطی نظیر تلفن همراه که اطلاعات مرتبط با هر ...
کاربرد چنین تکنولوژی هایی به عنوان ابزاری آموزشی مانند سازگاری و بهره گیری از ...
مطالعه موردی شهرستان هشترود استان آذربایجان شرقی، سومین کنگره علوم ترویج و ...

فصلنامه فن آوري هاي نوين كشاورزي، - Magiran

16 آوريل 2012 ... آموزش و ترويج کشاورزي ... تحليل عاملي مسائل و مشكلات پژوهش هاي كشاورزي در كشور
.... سازي اراضي از ديدگاه كشاورزان: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان صحنه ... بررسي
نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي
دانشگاه رازي نسبت به كاربرد آموزش تلفيقي در آموزش كشاورزي

دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی .... کاربرد نانو تکنولوژی در
صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی .... بررسی تمایل افراد به
حفاظت ازمحیط زیست و عوامل موثر برآن مطالعه موردی: پارک جنگلی ارم زنجان ... و
اطلاعاتی در نگرش کشاورزان نسبت به مدرنیزه کردن کشاورزی به منظور حفاظت
خاکمطالعه موردی: ...

سمینار بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و ...

جامعه آماری تحقیق را تمام کشاورزان شهرستان اهواز تشکیل داده اند و با استفاده از روش
نمونه ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ...
مقالات ششمین سمینار علمی ترویج کشاورزی کشور، دانشگاه فردوسی مشهد، 139- 135.
... نگرش کشاورزان به يادگيري سيّار در ترويج و آموزش کشاورزي: مطالعه موردي
شهرستان

بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش ...

11 ا کتبر 2017 ... نمونه سوالات,پاورپوینت,مقاله,پرسشنامه,پیشینه پژوهش,فایل های دانشجویی, دانلود
پرسشنامه خود مراقبتی,خلاصه کتاب ... بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز).

دكتر غلامحسين زماني

7 فوریه 2010 ... بررسي روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی ...
اولويتبندي عوامل مؤثر بر موفقيت واحد ترويج جهاد کشاورزي شهرستان اهواز .....
بررسي نگرش دانشجويان کشاورزی نسبت به فناوري‌نانو (مطالعه موردي: پرديس ...
فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترويج کشاورزي (مطالعه موردی: ...

صفحه خانگی - دانشگاه لرستان - صفحه خانگی عضو هیأت علمی

بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده
كشاورزي دانشگاه رازي نسبت به كاربرد آموزش تلفيقي در آموزش كشاورزي. ... در
توسعه آموزش‌های تلفیقی از دیدگاه اعضای هیأت علمی (مورد مطالعه: دانشگاههای رامین اهواز
و رازی کرمانشاه). ... نقش فناوري اطلاعات (آموزش آنلاين و اينترنت) در ترويج و آموزش
كشاورزي.

روشهای نوین آبیاری در مزرعه و باغات - پارس اتیلن کیش

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﮐﻤﺒﻮد آب و آﻟﻮدﮔﯽ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل آب ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺼﺮف ... اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ..... ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ ﮐﺸﺎورزان
ﮔﻨﺪمﮐﺎر ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب زراﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ). ... .(1382) ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش
ﮐﺸﺎورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه . .... مقالات مدیریت و
تکنولوژی.

پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج ...

پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش
کشاورزی. ... فروشگاه دانلود انواع مقاله و تحقیق ... بررسی نگرش کشاورزان به
کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)" تهیه
شده است.

پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج ...

مقاله بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(
مطالعه موردی شهرستان اهواز) امکانات بالقوه فراوانی برای کاربرد فناوری اطلاعات در ...

پرسشنامه ارزیابی نگرش به حجاب - گزارش استاندارد حسابداری مالی - مقاله

22 مارس 2018 ... پرسشنامه سنجش تمایل به حجاب و یا بی حجابی و ارزیابی مولفه های مختلف ...
پرسشنامه نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در پیشرفت کشاورزی ... به
کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز) ' تهیه
شده است. ... تحقیق بررسی رابطه نگرش به تقلب با نگرش مذهبی در بین.

2016 5 17 17 167 تحلیل فضایی الگوی توزیع درآمد و سطح رفاه ...

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع مطالعات توصیفی است. ..... و تعیین جایگاه ایران:
کاربرد روش تصمیم گیری پرومته، فصلنامه سیاست علم و فناوری. ... بررسی عوامل
مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کاشت برنج مطالعه موردی: ... در بین کشاورزان
گندم کار دیم شهرستان تفرش، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد6، شماره1.102-
91.

مقاله بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و ...

دانلود مقاله تحقیق و فایل با لینک مستقیم - دانلود مقاله تحقیق ، پروژه. ... کشاورزان
به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز).

کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری | berry - پایان نامه بررسی ...

4 ژوئن 2018 ... سمینار بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش ...
کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز)
امکانات. ... [2017-10-22]: دانلود مقاله فناوری اطلاعات تعداد صفحات: 45 صفحه ...

مقاله نقش ترویج در توسعه کشاورزی ایران 1400 - background

18 فوریه 2018 ... مقالات مشابه در سایت های دیگر با عنوان مقاله نقش ترویج در توسع. ... کاربرد فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز) امکانات.

مقاله آشنایی با ترویج کشاورزی - firedl

7 فوریه 2018 ... ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به ....
بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش. ... فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)' تهیه شده است.

Cv of Faculty Members

کارنامه آموزشي و پژوهشي ... مقالات چاپ شده در مجلات علمي (101) ..... عبدالعلي صلاحي,
بررسي فرايند توسعه و نوسازي شهر گراش, ۱۳۹۳ ... شيوا احمدي, سازه¬هاي موثر بر
پايگاه طبقاتي زنان روستايي خانوارهاي کشاورز مورد مطالعه: شهرستان روانسر ... موسي
طيبي نيا, بررسي نگرش اعضاي هيئت علمي نسبت به مهاجرت مغزها: (مطالعه موردي
دانشگاه ...

مقاله نقش ترویج در توسعه کشاورزی ایران 1400 |43333| سیب

12 مارس 2018 ... ... کارشناسی ارشد با عنوان " بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در
ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز) " تهیه شده است ...

7- مدیریت ، ترویج - اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه ...

لیست مقالات ... 15 - بررسی نگرش و منابع اطلاع یابی کشاورزان هندوانه کار شهرستان
جوین ... 28 - فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)، سیاستی حمایتی در پیشبرد اهداف
توسعه ... 35 - تعیین الگوی بهینه ی کشت درجهت کشاورزی پایدار(مطالعه موردی دشت
مهاباد) .... 106 - رسالت های ترويج و آموزش کشاورزی جهت دستیابی به توسعه پايدار

معاون آموزشی و دانشجویی

استادیار پایه 8 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
.... دختر آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین- اهواز). ... بر
رفتارهای کشاورزان نسبت به بحران آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان دیر). ...
بررسی مؤلفه‌های ضروری برای کاربرد اثربخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام ...

پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج ...

پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش
کشاورزی. ... فروشگاه دانلود انواع مقاله و تحقیق ... بررسی نگرش کشاورزان به
کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)" تهیه
شده است.

مقاله آشنایی با ترویج کشاورزی - firedl

7 فوریه 2018 ... ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به ....
بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش. ... فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)' تهیه شده است.

نمونه سوالات ورودی از دروس مختلف پایه چهارم به همراه آزمون ورودی ریاضی

سوخت موشکدانلود گزارش تخصصی مديران مدارس درمورد ایجاد تعامل سازنده با دیگر عوامل مدرسه