دانلود رایگان


دانلود تجربيات مدون ارتقا شغلي با موضوع تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی ) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تجربیات مدون ارتقا شغلی تأثیرجوروانی اجتماعی کلاس درپیشرفت تحصیلی پایه پنجم ابتدائی

دانلود رایگان دانلود تجربيات مدون ارتقا شغلي با موضوع تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی ) مقاله ارتقاشغلی خبره و عالی
تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی )
فرمت فایل word وقابل ويرايش
تعداد صفحات82
بیان مسئله (توصیف وضع موجود)مقدمه
بنابر نظرات ، متخصصان تعليم وتربيت دورة ابتدايي يکی ازمهمترين سطح آموزشی است که درحقيقت ارکان وبنيان آموزشهای کلاسيک برآن استواراست . گفته شده است که سوادارتباط مستقيمی بافرهنگ داردوفرهنگ خودبه دوطبقه خاص وعام ويافرهنگ شخصی واجتماعی تقسيم می شود.
آنچه به نظرمی رسد فرهنگ غيرازسواداست امابايد توجه داشت که جهان بينی وبينش انسان به وسيله آن شکل ونشأت می گيرد هيچ کس رانمی توان بدون فرهنگ دانست . زيراروانشناسان ، جامعه شناسان وزيست شناسان براين عقيده اندکه حتی جانوران هم برای خودفرهنگی دارند که درمراحل پايين قراردارند .
بايد توجه داشت که تحصيلات درمدرسه که خود يک محيط اجتماعی است فرهنگ شخص راارتقاء می دهد وطبعا" وقتی آحادملت دارای فرهنگ وبينش بالاتری باشندمنحنی فرهنگ اجتماعی قوس صعودی رامی پيمايد .وقتی می گوييم مدرسه مکانی است که بابرنامه مشخص وزمان تعين ومعلم تعيطن شده درتعليم وتربيت وآموزش تحصيل نقش اساسی دارد واين بدان معناست که درآن تغييررفتاريايادگيری ايجادمی شود ، بنابراين بايداذعان نمودکه خودجامعه سبب آموزش می شودومدرسه نيزيک محيط اجتماعی است ووقتی که تغييررفتاردراوليای محصلين انجام شدوباسوادشدند،دارای فرهنگ وبينشی خواهندشدکه نسبت به سرنوشت فرزندان خودبي تفاوت نباشندوهمکاری وهمياری بااولياء مدرسه ومعلمين راسرلوحه کارشان قرارمی دهند وازاين ارتباط يکی ازراههای مهم پيشرفت تحصيلی است ( سيف ، 1365 )
پيشرفت تحصيلی دريک واحدآموزشی موجب می گردد تاحس رقابت درسايردانش آموزان برانگيخته شودمسايلی ازاين قبيل درمجموعه باعث می گردد تاجوحاکم برمحيط آموزشی دارای روند پياباشدودروضعيت زمينه های لازم برای رشد روحيه کنجکاوی ودقت دربين دانش آموزان فراهم می گرددکه درصورت هماهنگی سايرمسائل بااين وضعيت ، آينده نويدبخش ودرخشانی برای دانش آموزان متصوراست ( پورشافعی ، 1370 )
دربعداجتماعی مسئله پيشرفت تحصيلی می تواندموجبات نشاط محيط خانوادگی وابراز رضايت آنان را ازنهادآموزشی جامعه فراهم سازد واطمينان بيشترآنان رابه دست اندرکاران امرآموزشی جامعه بيشترکنداين امرنيز به نوبه خودموجب می گرددتاپيشرفت تحصيلی دانش آموزان که دراصل به معنای ايفای نقش محول به آنان است ، می توان درتعادل نظام اجتماعی نيز مؤثرواقع شود.وپيشرفت تحصيلی دانش آموزان يکی ازشاخص های مهم درارزشيابی آموزش وپرورش است وتمام کوشش ها وکشش های اين نظام ، درواقع جامة عمل پوشاندن،بدين امرتلقی می شودبه عبارتی جامعه به طورويژه نظام آموزش وپرورش نسبت به سرنوشت کودک ، رشدوتکامل موفقيت آميز وجايگاه او درجامعه علاقمندونگران است وانتظاردارد، ازپيشرفت تحصيلی به عنوان يکی ازابعادپيشرفت درنظام آموزش وپرورش ، مفهوم انجام تکاليف وموفقيت دانش آموزان درگذراندن دروس يک پايه تحصيلی مشخص ياموفقيت دانش آموزان درامريادگيری مطلب درسی مستفادمی شود(پورشافعی ، 1370 )
موضوع موردبررسی ماادراک انتظاردانش آموزان (دختروپسر) ومعلمان شان ازجوروانی _ اجتماعی موجوددرکلاس وهمچنين جوروانی _ اجتماعی موردتمايل درکلاس است که چقدرارتباط باپيشرفت تحصيلی داردبنابراين درصدد بررسی آن هستيم که معلمان به ويژه دانش آموزان چه برداشتی ازجوروانی _اجتماعی کلاس باجوآموزشی کلاس داردبه نظرآنان اين جوچگونه بايد باشد؟ اين مسئله درجايگاهی موردبررسی قرارمی گيرد که دارای اهداف آموزش وپرورش است .
1) عنوان پژوهش : تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی )
2) بيان مسئله : بنابراين درپهنه موردمطالعه يک طرف معلم ودانش آموزان وازطرف ديگر آموزش مطرح است دراين موردمی توان گفت آموزش به هرگونه فعاليت ياتدبيرازپيش طرح ريزی شده گفته که هدف آن ايجاد يادگيری در ياد گيرندگان است .آموزش مستلزم فعاليت متقابل بين حداقل دو نفر معلم و متعلم است .(سيف ،1375 )
در آموزش ،بر قراری رابطه با شاگردان مهم است و برای اينکه شاگردان خبر ما را دريافت کنند لازم است که به چند نکته توجه شود واين به طور اجمال عبارتند از :خبر متناسب باشد :در بیانيه قابل فهم و معنا را ذکر شود و واکنش های دانش آموزان در مقابل آن متناسب و مثبت باشد و بين معلم و دانش آموزان رابطه متقابل وجود داشته باشد .
3)سؤالات پژوهش
سؤالات مورد مطالعه در اين تحقيق بارتند از :
1) آیا بین ادراک و انتظار ،دانش آموزان و معلمين از جو روانی _اجتماعی تفاوتی وجود دارد؟
2)آيا رابطه بين ادراک و انتظار دانش آموزان از جو روانی _اجتماعی کلاس با پيشرفت تحصيلی وجود دارد ؟
3)آيا رابطه ای بين ادراک و انتظار معلمين از جو روانی _اجتماعی کلاس ،با پيشرفت تحصیلی وجود دارد ؟
هر قدر متغيرها يا ادراک و انتظار که عوامل سازنده جو کلاس درس هستند به هم نزديکتر باشند جو مناسب تر است و در نتيجه پيشرفت تحصيلی بهتر خو اهد بود بنابراين در اين مورد می توان گفت :در محيط آموزشی ،شناسايي اين متغير ادراک و انتظارات دانش آموزان و معلمين از جو _اجتماعی کلاس ،معلمان را در رسيدن به اهداف آموزشی و تفکر دربارة شيوه های فعاليت آنها ما ياری می دهد واين پرسشنامه به نحوی مؤثر بازده دروس مختلف را بنابر کار برد مؤلفه های جو پيش بينی کند و يک ابزار معتبری برای پيشگيری بازده آکادميک دروس مختلف همانند تست ها بهره هوشی است .اين پرسشنامه می تواند به تنهايي همانند تستها ی بهره هوشی مورد استفاده قرار گيرد و يا اگر می خواهيم پيشگويي رابهبود بخشيم می توانيم آن را ه را ،با تستهای بهره هوشی بکار بريم .
4)اهداف پژوهش
برای اينکه مسئله ممکن باشد لازم است که مؤلفه های سازنده ادراک و انتظار جو کلاس معين گردد سه مؤلفه کلی برای جو روانی _اجتماعی کلاس تعيين می کنند .1- بعد تعامل افراد مشارکت ،ارتباط معلم شاگرد و ارتباط شاگرد با شاگرد .2_ بعد تحولی و به پيشرفت تحصيلی توافق شده به کار و به هدف 3_ بعد نگهداری مستقيم چيزی که به سازمان دهی مقررات و تغيير وابسته است (سير کمالی ،1372 ).مؤلفه های که برای گروه بندی جزئيات مشمول جو روانی _ اجتماعی کلاس ذکر کرد به قرار زير است مشارکت ، دلبستگی مقابل شاگرد _ شاگرد ، برخورداری از پشتيبانی معلم ، اهميت به کار و تکليف ،نظم و سازندهی ،مقررات ،نو آموزی ،و بر ضرورت تحقيق در اين نهفته است که آموزش بر اساس علاقه به دنبال خود موفقيت و کسب لذت همراه دارد و اين موفقيت به دنبال خود موجب پيشرفت تحصيلی می گردد و پيشرفت تحصيلی موجب علاقه دانش آموزان به تحصيل و ادامة آن می شود .
5)فرضيه های اصلی پژوهش
فرضيه های مورد مطالعه در اين تحقيق عبارتست از :
1_ بين ادراک و انتظار دانش آموزان و ادراک جو روانی _ اجتماعی و انتظار معلمين اين دانش آموزان جو روانی _اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد.
2)بين ادراک و انتظار دانش آموزان (از جو روانی _ اجتماعی کلاس ) با پيشرفت تحصيلی رابطه وجود دارد .
3)بين ادراک و انتظار معلمين از جو روانی _ اجتماعی کلاس با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد .
6) تعارف مفاهيم و واژه ها
الف _ تعارف نظری يا مفهو می
1-6)جو روانی[1] :عبارت است از رابطه عاطفی بين معلم و شاگرد در چارچوب کلاس (ميرکمالی ،1372 ).
2-6)جو اجتماعی[2] :عبارت است از محيطی که در آن محيط شاگردان به فراگيری علم و درک روابط اجتماعی می پردازند ( مير کمالی ،1372 )
3-6) پيشرفت تحصيلی :به رتبه و راندمان کار دانش آموزان به صورت معيار عددی در هر سه ماهه دوره تحصيلی و به خصوص در انتهای سال اطلاق می شود (بهاری ،1372 ).
7)متغیرهای پژوهش
1-7) متغير مستقل :متغير مستقل مورد بررسی اين تحقيق جو روانی _ اجتماعی کلاس است و به عبارت ديگر ادراک و انتظارات دانش آموزان و معلمينشان از جو روانی _ اجتماعی کلاس است .

2-7)متغير وابسته :
متغير وابسته در مطالعه با پيشرفت تحصيلی است .واژه پيشرفت يعنی تغييرات ايجاد شده در جهت مطلوب و مساعد در رابطه با مسائل آموزشی پيشرفت و درجه موفقيت دانش آموزان در رسيدن به اهداف آموزشی از پيش تعيين شده بر روی رفتار دانش آموزان اعمال می شود و جنبه هايي از آنها قابل مشاهده و قابل اندازه گيری است تغييرات حاصل شده می تواند در هر کدام از سه حيطه شناختی عاطفی و يا روانی _حرکتی جايگزين می شود با اينکه اين سه حيطه اجزاء جدا نشدنی از همديگر ند ولی به دليل فقدان از ابزار های دقيق اندازه گيری برای تمام وسايل عاطفی عملا" قادر به بررسی هر گونه تغييربوجود آمده در رفتار دانش آموزان نيستم تا از شدت وضعف ويا در واقع از کيفييت تغييرات بوجود آمده آگاه باشيم .(صالحی حسينی ،1993 )
3) متغير تعديل کننده :
3-7)متغير تعديل کننده در مطالعه ما چنين است که شامل دانش آموزان دختر و پسر است .
4-7) متغير مورد کنترل :در مطالعه حاضر پايه تحصيلی دانش آموزان سال پنجم ابتدايي است
5-7) متغير مداخله گر :متغير مداخله گر در مطالعه حاضر امر يادگيری استدانلود ارتقا شغلی


فایل معلم


تأثیرجوروانی اجتماعی کلاس درپیشرفت تحصیلی پایه پنجم ابتدائی


دانلود ارتقا شغلی


فایل معلم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تجربيات مدون ارتقا شغلي با موضوع بررسی میزان بکارگیری ...

مطلب مورد نظری که هم اکنون مشاهد می کنید با عنوان دانلود ارتقا شغلی,فایل معلم ,
بررسی میزان ... دانلود تجربيات مدون ارتقا شغلي با موضوع بررسی میزان بکارگیری
روش های ... تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم
ابتدائی ).

دانلود آشنايي با پرسها و نحوة عملكرد آنها|water

دانلود و دریافت فایل دانلود آشنایی با پرسها و نحوة عملکرد آنها,تحقیق آشنایی با
پرسها و نحوة عملکرد آنها,مقاله آشنایی با پرسها و ... دانلود تجربيات مدون ارتقا شغلي
با موضوع تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی
).

تحقیق در مورد نيمكت ها و صندلي هاي در فضاي سبز 10 ص - امیر افقهی

سیاسی. جدیدترین خبر های سیاسی از بهترین خبرگزاری ها. اجتماعی. جدیدترین خبر
های اجتماعی از بهترین خبرگزاری ها ... دانلود تجربيات مدون ارتقا شغلي با موضوع
تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی )

فروشگاه اینترنتی کافی نت

فروشگاه دانلود ، دانلود کتاب ، فایل جزوه فروشگاه اینترنتی کافی نت , کافی نت ...
طرح آماده جابر باموضوع آشیانه به صورت کامل و آماده استفاده پرینت توسط دانش آموزان
.... چنین تلاش هایی از آغاز تاریخ مدون بشر در زمینه های مختلف کاری صورت گرفته
است. ..... تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی
).

دانلود تحقیق , دانلود پروژه دانشجویی | داکس ایران

با سامانه همکاری در فروش داکس ایران درآمد قابل قبولی داشته باشید. ...... پرخاشگری
یكی از پدیده های مهم روانی ـاجتماعی است كه قسمت اعظم تاریخ مدون انسان پیرامون آن ...

دانلود تجربيات مدون ارتقا شغلي با موضوع بررسی میزان بکارگیری ...

مطلب مورد نظری که هم اکنون مشاهد می کنید با عنوان دانلود ارتقا شغلی,فایل معلم ,
بررسی میزان ... دانلود تجربيات مدون ارتقا شغلي با موضوع بررسی میزان بکارگیری
روش های ... تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم
ابتدائی ).

دانلود اقدام پژوهي بهبودضعف درسی دانش آموزان پايه پنجم |art20

دانلود اقدام پژوهي چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزان پايه پنجم را بهبود بخشم
فرمت فایل word و ... از دانش آموزانم به دلایل مختلفی نسبت به بقیه دچار افت
تحصیلی هستندودرارزشیابی های کتبی وشفاهی نمرات ... دانلود تجربيات مدون ارتقا
شغلي با موضوع تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم
ابتدائی ).

پاورپوینت در مورد پيشگيري از كم تحركي در دانش آموزان ... - دانلود رایگان

دانلود رایگان پیشگیری از کم تحرکی در دانش آموزان استان اصفهان. ... دانلود
تجربيات مدون ارتقا شغلي با موضوع تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت
تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی ) · مجموعه آموزشی پرورش آرتمیا(تصویری) · جمله سازی
با لغات ...

بایگانی: تحصیلی - gf3.ir

دانلود روش تحقیق بررسی نقش خانواده در افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی ..... دانلود
تجربيات مدون ارتقا شغلي با موضوع تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس ... اجتماعی
کلاس درپیشرفت تحصیلی پایه پنجم ابتدائی ,دانلود ارتقا شغلی,فایل معلم ...

دانلود آلودگي فاضلاب و تعيين آن|flower

دانلود و دریافت فایل دانلود آلودگی فاضلاب و تعیین آن,تحقیق آلودگی فاضلاب و
تعیین آن,مقاله آلودگی فاضلاب و تعیین آن ... دانلود تجربيات مدون ارتقا شغلي با
موضوع تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی ).

پاورپوینت در مورد پيشگيري از كم تحركي در دانش آموزان ... - دانلود رایگان

دانلود رایگان پیشگیری از کم تحرکی در دانش آموزان استان اصفهان. ... دانلود
تجربيات مدون ارتقا شغلي با موضوع تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت
تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی ) · مجموعه آموزشی پرورش آرتمیا(تصویری) · جمله سازی
با لغات ...

پاورپوینت در مورد پيشگيري از كم تحركي در دانش آموزان ... - دانلود رایگان

دانلود رایگان پیشگیری از کم تحرکی در دانش آموزان استان اصفهان. ... دانلود
تجربيات مدون ارتقا شغلي با موضوع تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت
تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی ) · مجموعه آموزشی پرورش آرتمیا(تصویری) · جمله سازی
با لغات ...

تأثیرجوروانی اجتماعی کلاس درپیشرفت تحصیلی پایه پنجم ابتدائی ...

دانلود تجربيات مدون ارتقا شغلي با موضوع تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس
درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی ). دانلود تجربيات مدون ارتقا شغلي با
موضوع ...

طرح زنبور داری و پرورش زنبور عسل

تحقیق درباره پست فشارقوی

پاورپوینت معماری قدیم و جدید اهواز

دانلود پاورپوینت جهان فرهنگی درس اول جامعه شناسی 2 یازدهم انسانی

دانلود پاورپوینت جهان فرهنگی درس اول جامعه شناسی 2 یازدهم انسانی

روزمه کاری نیمه حرفه ای خام

دانلود پروژه آموزش زبان برنامه نویسی دلفی

نمونه سوالات استخدامی مدیریت شرکت پتروپالایش کنگان

کشاورزی و زراعت

کتاب ادبیات فارسی 3 سال سوم دبیرستان شاخه نظری در 184 صفحه به صورت PDF