دانلود فایل


بررسی گره چینی هنر های اسلامی در طراحی لوگو - دانلود فایلدانلود فایل

دانلود فایل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته گرافیک - کالج پروژه

نقش نمادهای آیینی و دینی در نشانه های بصری گرافیک معاصر ایران. تاثیر گرافیک
... بررسی استفاده از گره چینی هنر اسلامی در طراحی نشانه. بررسی استفاده از خط ...

انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس

نمایشگاه آثار لوگـو اسـاتید. همزمان با هفته گرافیک شیراز. گرامیداشت استاد
مرتضی ممیز. 6 تا13 اردیبهشت 1396. " مـوزه گالری آب ". گشایش : چهارشنبه6
اردیبهشت96 ...

محقق بررسی گره چینی هنر های اسلامی در طراحی لوگو

بررسی گره چینی هنر های اسلامی در طراحی لوگو استفاده از عناصر معماری گذشته در
معماریا مروزی می تواند به آن رنگ و بویی از اصالت ببخشد و گامی مو.

دانشگاه کردستان در یک نگاه

رشــته نقاشــی و طراحــی 30 اثــر، در رشــته عکاســی 40 اثــر،. در رشــته .... بـا ارسـال
نتایـج بررسـی آثـار بخـش هـای فنـاوری پژوهشـی ادبـی هنـری و شـفاهی)مداحی. و اذان( از
ســوی ... لوگـوی بسـم اهلل سـال 84)ملی( و پوسـتر )دوسـاالنه. تهـران( سـال 83 را در .....
ایــن هنرمنــد کردســتان ســوژه های مذهبــی .... مدخــل حجره هــا دو پنجــره بــا گــره چینــی.

گالری آنلاین | فراخوان داخلي

این نگاه جدید قادر است تا با در آمیختن تکنیک های هنر عکاسی و مضامین ... بین
المللی هنر عکاسی (فیاپ) در ایران و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزار می
شود.

محقق بررسی گره چینی هنر های اسلامی در طراحی لوگو

بررسی گره چینی هنر های اسلامی در طراحی لوگو استفاده از عناصر معماری گذشته در
معماریا مروزی می تواند به آن رنگ و بویی از اصالت ببخشد و گامی مو.

ازدواج شرم‌آور زنی با پسر 23 ساله‌اش/ ثروت واقعي "بابک زنجاني" چقدر ...

1 آوريل 2014 ... البته رقم‌های ضد و نقیضی از قیمت قبر در بهشت زهرا(س) اعلام می‌شود و برخلاف ...
ریش و سبیل شخصیت های "والت دیزنی" حذف شد! ... مشهور والت دیزنی شخصیت‌های
کارتونی ریش و سبیل‌دار را دوباره طراحی کرد. ... مذهبی موجود در ایران برای یهودیان
شرایط عادلانه زندگی را برای این گروه فراهم ..... ژن ریاضی در دست چینی‌ها

تویی قرص قمرم - اهنگ جدید و شاد بهنام بانی - قرص قمر - پرسیار

23 مه 2018 ... PVA glue چیست؟ اگر شما کاری خلاقانه و هنری با چوب انجام می دهید یا می خواهید چیزی
را که از چوب ساخته شده است، تعمیر کنید به PVA glue نیاز دارید.

اﻳﺮان ﺳﻨﺘﻲ در ﻫﻨﺮﻫﺎي ﻧﻤﺎد ﻧﻘﺶ و ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮر - دانشگاه پیام نور

ﮔﺮوه ﻫﻨﺮ. داﻧﺸﻜﺪه ﻫﻨﺮ و رﺳﺎﻧﻪ. ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮر. ﻧﻘﺶ و. ﻧﻤﺎد. در ﻫﻨﺮﻫﺎي. ﺳﻨﺘﻲ. اﻳﺮان. ﮔﺮد آوري و ... ﺷﺎن
ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺑﻮده ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﻨﻜﺎش در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻮق ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ي اﻳﻦ ......
اﺳﻼﻣﻲ ، ﻧﻮر در ﻓﻠﺴﻔﻪ ي ﺷﺮق وﺟﻮد ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺬات و ﺑﺎﻟﻌﺮض. ﺷﻴ. ...... دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻨﻼﻧﺪي ،
ژاﭘﻨﻲ ، ﻣﻜﺰﻳﻜﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد، و ﻛﻮه ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﭼﻮن اﻟﻤﭗ ، ...... ﺎرم ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد، ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎي
ﺷﺮﻗﻲ رم.

دانشگاه کردستان در یک نگاه

رشــته نقاشــی و طراحــی 30 اثــر، در رشــته عکاســی 40 اثــر،. در رشــته .... بـا ارسـال
نتایـج بررسـی آثـار بخـش هـای فنـاوری پژوهشـی ادبـی هنـری و شـفاهی)مداحی. و اذان( از
ســوی ... لوگـوی بسـم اهلل سـال 84)ملی( و پوسـتر )دوسـاالنه. تهـران( سـال 83 را در .....
ایــن هنرمنــد کردســتان ســوژه های مذهبــی .... مدخــل حجره هــا دو پنجــره بــا گــره چینــی.

نقاشی روی شیشه | ویترای: آینه دکوراتیو | دکوراسیون هتل | شیشه رنگی

طراحی و نقاشی انواع شیشه رنگی، شیشه های درب و پنجره، گره چینی و ارسی، لایت ...
های سقفی و دیواری، تابلو های هنری ویترای و طرح های سنتی ایرانی-اسلامی مورد ...

PDF: شناسایی و آنالیز تطبیقی گردونه نقش در مساجد قدیمی ایران

ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ دوران اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری در اداﻣﻪ دوران ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺑﻮد. ﮐﻪ در اﯾﻦ ... ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ای از ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻣﻌﻤﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﺧﻂ، ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ و .... 5-3 ﻧﺸﺎﻧﻪ (ﻟﻮﮔﻮ).
... ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﻮش اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺒﺮﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﮔﺮه ﭼﯿﻨﯽ در ﻣﻨﺒﺮﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ q.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته گرافیک - کالج پروژه

نقش نمادهای آیینی و دینی در نشانه های بصری گرافیک معاصر ایران. تاثیر گرافیک
... بررسی استفاده از گره چینی هنر اسلامی در طراحی نشانه. بررسی استفاده از خط ...

معرفی رایگان آدرس کانال تلگرام شما + بهترین کانال های تلگرام

معرفی رایگان آدرس کانال تلگرام شما به همراه معرفی بهترین کانال های تلگرام و
لیست ... پیشرفت های روز افزون نرم افزار تلگرام سبب شده که روز به روز به
محبوبیت این ..... عنوان:کانال گروه فنی مهندسی زاگرا جهت مشاوره و طراحی و نظارت و
اجرا تاسیسات ...... جهت سهولت شما به لوگو اختصاصی قیمت ها بسیار پایین در نظر
گرفته شده است ...

هنرمندانی که در سال 96 به خانه ابدی کوچ کردند - سرپوش

12 مارس 2018 ... علاوه‌ بر قلم زنی، ملغمه‌کاری از جمله هنرهای سنتی منحصر به فرد «علاقه‌مندان» است. ....
کاشی‌کاری سفارت ایران در واشنگتن و همچنین کاشی‌کاری گره چینی با ... در فیلم‌های
تاریخی و مذهبی دانست فیلم‌هایی که بسیار پر مخاطب بودند و ... او طراح لوگو و کتاب
های مختلفی بود و همچنین فعالیت هایی در حوزه ... در انتظار بررسی:۰.

الف - هموطنان از عزیمت به «حج» از کشور ثالث پرهیز کنند/ برنامه ...

1 ژوئن 2016 ... ... در حج تمتع ۹۵ یک تسویه‌حساب سیاسی و سناریوی از پیش طراحی شده بود. ... آن بود
که به‌صورت صریح و جدی شرایط را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کنند اما ما ... که
خواسته‌های به حق و قانونی ایران بررسی شود و مورد تاکید قرار گیرد و نکات ... حج را به
مسائل سیاسی گره زده و نوعی تبعیض و کینه‌ورزی را با مانع‌تراشی و ...

دریافت

با بررسی تحقیقات و پژوهش های انجام شده در هنر ایران چه ... چنان که اشاره شد « محور هنر
اسلامی بر پایه تعالیم دین اسلام آنچه در بررسی کلی نقش های طراحی شده توسط هنر
مندان .... این نقش دارای « مفاهیم نمادین و با الهام از نقوش هندسی و گره چینی بر اساس ...
توانسته است در بخش طراحی نشانه نوشته (لوگو) ایفای نقش کرده و در تغییرات و ...

هنرمندانی که در سال 96 به خانه ابدی کوچ کردند - سرپوش

12 مارس 2018 ... علاوه‌ بر قلم زنی، ملغمه‌کاری از جمله هنرهای سنتی منحصر به فرد «علاقه‌مندان» است. ....
کاشی‌کاری سفارت ایران در واشنگتن و همچنین کاشی‌کاری گره چینی با ... در فیلم‌های
تاریخی و مذهبی دانست فیلم‌هایی که بسیار پر مخاطب بودند و ... او طراح لوگو و کتاب
های مختلفی بود و همچنین فعالیت هایی در حوزه ... در انتظار بررسی:۰.

دریافت

با بررسی تحقیقات و پژوهش های انجام شده در هنر ایران چه ... چنان که اشاره شد « محور هنر
اسلامی بر پایه تعالیم دین اسلام آنچه در بررسی کلی نقش های طراحی شده توسط هنر
مندان .... این نقش دارای « مفاهیم نمادین و با الهام از نقوش هندسی و گره چینی بر اساس ...
توانسته است در بخش طراحی نشانه نوشته (لوگو) ایفای نقش کرده و در تغییرات و ...

مجله اینترنتی برترین ها | پورتال خبری و سبک زندگی

فرهنگ و هنر · سینما · تئاتر · تلویزیون · موسیقی · ادبیات و ... دکتر وحید عارفی
جراح و متخصص بیماری های لثه ... قیمت هایفو (لیفت صورت و ابرو) ..... طراحی سایت.

hamidreza_keshavarzi_miandasht - Instagram Tagged In - Deskgram

دیدار از نمایشگاه نقش نشان و آثار نشانه های خوب و ارزنده حامد مغروری عزیز و ملاقات با
استاد نجابتی بزرگ و دوستان عزیز و طراحان خوب شهر قم و اصفهان - تشکر ویژه از ...

بررسی گره چینی هنر های اسلامی در طراحی لوگو - تحقیق مقاله پروژه

بررسی گره چینی هنر های اسلامی در طراحی لوگو موضوع : بررسی گره چینی هنر های
اسلامی در طراحی لوگو چکیده :استفاده از عناصر معماری گذشته در معماریا مروزی می
تواند ...

منابع و ماخذ تحقیق c (529) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

3-14 بررسی نقوش مسجد شیخ لطف الله اصفهان…………………………….. …………
……………………………………………………….77 .... 4-3-17 گره چینی… ... 5-3
نشانه (لوگو) ..... سرزمین خراسان که زادگاه نخستین نمونه های هنر و معماری اسلامی بوده
شاهد ...

نمادهای شیطان پرستی+ عکس - بیتوته

این اعتقاد شیطان پرستی دارای شاخه های متعددی است اما می توان گفت جز یکی دو نوع
آن ... درج شده و از جمله به ایران اسلامی نیز راه یافته است ، مورد بررسی و معرفی قرار ...

بررسی گره چینی هنر های اسلامی در طراحی لوگو - نقره فایل

15 مارس 2017 ... موضوع : بررسی گره چینی هنر های اسلامی در طراحی لوگو چکیده : استفاده از عناصر
معماری گذشته در معماریا مروزی می تواند به آن رنگ و بویی از اصالت ...

نقوش هندسی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پژوهش و ارزیابی شیوه های طراحی گره هندسی بر سطح کره ... مطالعه تأثیر نقش‌مایه‌های
گچبری دوره ساسانی بر نقوش گچبری اسلامی تا پایان عصر سلجوقی ... گره چینی از
جمله هنرهای تزیینی است که با استفاده از نقوش هندسی در هنرهای مختلف از جمله ...
بررسی سیر تحول نقوش هندسی در تزئینات معماری دوره ساسانی تا سلجوقی (رابطه
میان ...

دریافت

با بررسی تحقیقات و پژوهش های انجام شده در هنر ایران چه ... چنان که اشاره شد « محور هنر
اسلامی بر پایه تعالیم دین اسلام آنچه در بررسی کلی نقش های طراحی شده توسط هنر
مندان .... این نقش دارای « مفاهیم نمادین و با الهام از نقوش هندسی و گره چینی بر اساس ...
توانسته است در بخش طراحی نشانه نوشته (لوگو) ایفای نقش کرده و در تغییرات و ...

نقاشی روی شیشه | ویترای: آینه دکوراتیو | دکوراسیون هتل | شیشه رنگی

طراحی و نقاشی انواع شیشه رنگی، شیشه های درب و پنجره، گره چینی و ارسی، لایت ...
های سقفی و دیواری، تابلو های هنری ویترای و طرح های سنتی ایرانی-اسلامی مورد ...

انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس

نمایشگاه آثار لوگـو اسـاتید. همزمان با هفته گرافیک شیراز. گرامیداشت استاد
مرتضی ممیز. 6 تا13 اردیبهشت 1396. " مـوزه گالری آب ". گشایش : چهارشنبه6
اردیبهشت96 ...

چرا فرش های ایرانی در جهان معروف شدند؟ « پایه بالا

دیدن آن همه هنر و زیبایی در یک قاب دو در سه یا سه در چهار و یا هر شکل و ابعاد دیگری ...
هند، مصر، چین، و حتی کشورهای رومانی و شبه ‌جزیرهٔ بالکان نیز صنعت فرش و هنر ...
بر اساس بررسی های انجام شده اولین فرش موجود در دنیا قالیچهٔ ایرانی پازیریک است. ...
نام بهارستان وجود دارد که شکوه و زیبایی بسیاری دارد و در ادبیات اسلامی هم مورد توجه
...

اصفهان| رمز و راز گره‌ چینی درب مسجد سید اصفهان در آینه نشانه‌شناسی ...

5 مه 2018 ... شمسه‌ای که در مرکز درب وجود دارد در اغلب آثار هنرهای اسلامی نقش خورشید یا نور ... گره
چینی می‌گوید: یکی از ویژگی‌های تزئینی و ساختاری در معماری ...

فهرست کتاب های هنر

9, نگارگری اسلامی, 29, سرفرسنگ های تحول درمسیرنگارگری ایران. 10, نقاشی ... 97,
گره چینی, 117, حضورطبیعت درمجموعه چینی های مجموعه اردبیل. 98, در و پنجره ... 100,
رسالاتی درخوشنویسی و هنرهای وابسته, 120, بررسی نقوش نمادین یا سمبولیک
درهنرهای سنتی/1تا3 ... 166, تکنیک های گرافیک/ جلد1تا4, 186, اصول و مبانی طراحی
.

آموزش بستن شال، حجاب اسلامی - کافه آموزش - کافه مدیا

12 آوريل 2018 ... بستن شال و روسری میتواند مدل های بسیار متفاوتی داشته باشد. شما با کمی ... در این
مطلب آموزش بستن شال، حجاب اسلامی را برای شما آماده کرده ایم.

تویی قرص قمرم - اهنگ جدید و شاد بهنام بانی - قرص قمر - پرسیار

23 مه 2018 ... PVA glue چیست؟ اگر شما کاری خلاقانه و هنری با چوب انجام می دهید یا می خواهید چیزی
را که از چوب ساخته شده است، تعمیر کنید به PVA glue نیاز دارید.

صنایع دکوراتیو پارس | pinbrand

صنایع دکوراتیو پارس فعال در زمینه شیشه رنگی، آینه هنری و رنگی، آینه دکوراتیو،
... ها، هتل ها، سالن های پذیرایی، کافی شاپ ها، مساجد، اماکن مذهبی و همچنین همکاری با
مجریان ... طراحی و نقاشی و فروش شیشه رنگی ، دکوراسیون رنگی ، شیشه دکوراتیو ،
آینه دکوراتیو ، شیشه های درب و پنجره ، شیشه رنگی پنجره ، گره چینی و ارسی ، لایت
...

شناسایی و آنالیز تطبیقی گردونه نقش در مساجد قدیمی ایران | 1955 ...

30 مه 2018 ... دانلود پایان نامه رشته هنر و گرافیک - 1955 ... در معماری نقشمایه های گوناگونی
براساس مضامین مختلفی برای تزیین به کار ... رو ضمن بررسی نقوش مسجد شیخ لطف
الله سعی در ریشه یابی و بررسی و ... را با مردم برقرار کرد که در برگیرنده صنایع
هنری و دوران اسلامی ایران باشد. ... 4-3-17 گره چینی. ... 5-3 نشانه (لوگو).

چرا فرش های ایرانی در جهان معروف شدند؟ « پایه بالا

دیدن آن همه هنر و زیبایی در یک قاب دو در سه یا سه در چهار و یا هر شکل و ابعاد دیگری ...
هند، مصر، چین، و حتی کشورهای رومانی و شبه ‌جزیرهٔ بالکان نیز صنعت فرش و هنر ...
بر اساس بررسی های انجام شده اولین فرش موجود در دنیا قالیچهٔ ایرانی پازیریک است. ...
نام بهارستان وجود دارد که شکوه و زیبایی بسیاری دارد و در ادبیات اسلامی هم مورد توجه
...

تویی قرص قمرم - اهنگ جدید و شاد بهنام بانی - قرص قمر - پرسیار

23 مه 2018 ... PVA glue چیست؟ اگر شما کاری خلاقانه و هنری با چوب انجام می دهید یا می خواهید چیزی
را که از چوب ساخته شده است، تعمیر کنید به PVA glue نیاز دارید.

بایگانی‌های مقاله - صفحه 9 از 11 - خالق کاشی

28 مه 2018 ... هدف از درجه بندی بررسی کیفیت سطح کاشی و جدا نمودن آنها از همدیگر بوسیله ...
بسته بندی های کاشی درجه 2 میتوانند حداکثر تا 5 درصد شامل کاشی های درجه 3 ..... وی
که از غفلت کشورمان از این هنر اسلامی و سرمایه عظیم اظهار تأسف می کرد بر ... گره
چینی، نشأت گرفته از فرمولهای ریاضی در این هنر محسوب می شد که امروز در ...

دریافت

با بررسی تحقیقات و پژوهش های انجام شده در هنر ایران چه ... چنان که اشاره شد « محور هنر
اسلامی بر پایه تعالیم دین اسلام آنچه در بررسی کلی نقش های طراحی شده توسط هنر
مندان .... این نقش دارای « مفاهیم نمادین و با الهام از نقوش هندسی و گره چینی بر اساس ...
توانسته است در بخش طراحی نشانه نوشته (لوگو) ایفای نقش کرده و در تغییرات و ...

اصفهان| رمز و راز گره‌ چینی درب مسجد سید اصفهان در آینه نشانه‌شناسی ...

5 مه 2018 ... شمسه‌ای که در مرکز درب وجود دارد در اغلب آثار هنرهای اسلامی نقش خورشید یا نور ... گره
چینی می‌گوید: یکی از ویژگی‌های تزئینی و ساختاری در معماری ...

اﻳﺮان ﺳﻨﺘﻲ در ﻫﻨﺮﻫﺎي ﻧﻤﺎد ﻧﻘﺶ و ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮر - دانشگاه پیام نور

ﮔﺮوه ﻫﻨﺮ. داﻧﺸﻜﺪه ﻫﻨﺮ و رﺳﺎﻧﻪ. ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮر. ﻧﻘﺶ و. ﻧﻤﺎد. در ﻫﻨﺮﻫﺎي. ﺳﻨﺘﻲ. اﻳﺮان. ﮔﺮد آوري و ... ﺷﺎن
ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺑﻮده ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﻨﻜﺎش در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻮق ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ي اﻳﻦ ......
اﺳﻼﻣﻲ ، ﻧﻮر در ﻓﻠﺴﻔﻪ ي ﺷﺮق وﺟﻮد ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺬات و ﺑﺎﻟﻌﺮض. ﺷﻴ. ...... دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻨﻼﻧﺪي ،
ژاﭘﻨﻲ ، ﻣﻜﺰﻳﻜﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد، و ﻛﻮه ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﭼﻮن اﻟﻤﭗ ، ...... ﺎرم ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد، ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎي
ﺷﺮﻗﻲ رم.

گرانشان ۲۰۱۶ (نهمین مسابقات جهانی سبک حروف غیر لاتین) از تمام ...

بررسی آرم خودرو. بررسی آرم های تجاری. بررسی اجمالی نشانه توسعه بعد از اسلام در
ایران. بررسی استفاده از گره چینی، هنر اسلامی در طراحی نشانه. بررسی سرلوحه مجلات
...

ترکش ولگرد - مطالب ابر اقتصاد مقاومتی

19 ا کتبر 2012 ... هم چنین حوزه هایی هم چون معماری اسلامی و دکوراسیون با طرح های مذهبی. ... چند اقتصاد دان،
افراد هنری و دانش آموخته ی رشته های هنر به خصوص رشته هایی که ... کار این گروه را
پشتیبانی کند چرا که این کار در ابتدای راه هزینه های زیادی دارد تا در زندگی مرد و
سبد خرید مردم و از بین این همه کالای چینی و خارجی با قیمت کم جا وا کند.کار تحقیقی در مورد حقوق بین الملل جوانانکار تحقیقی در مورد حقوق بین الملل جوانان

پاورپوینت بتن و انواع آن

دامپ هواوی g600-u8950

فایل حل مشکل سفید شدن صفحه گوشی هواوی y600پاورپوینت آسم

پاورپوینت نیما یوشیج