دانلود رایگان


نقشه زمین شناسی پل دختر 100000/ 1 - دانلود رایگاندانلود رایگان نقشه زمین شناسی پل دختر

دانلود رایگان نقشه زمین شناسی پل دختر 100000/ 1

نقشه زمین شناسی پل دختر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقشه زمین شناسی رقومی (GIS) با مقیاس 1:100000

9 سپتامبر 2013 ... نقشه زمین شناسی رقومی (GIS) با مقیاس 1:100000 ... آمل Qaem Shahr قائم شهر
Pol_Sefid پل سفید Kiyasar کیاسر Damqan دامغان Shahrud شاهرود ...

طرح ایجاد اشتغال فراگیر برای مهندسین زمین شناسی و معدن - زمین شناسی

استان لرستان در 22 ورقه نقشه 1:100000 قرار میگیرد که تقریبا همه تهیه شده اند و
این 22 نقشه هرکدام به 4 ورقه توپوگرافی 1:50000 و هر نقشه توپوگرافی خود به 4 ...

نقشه زمین شناسی 100000 سلماس

26 ژانويه 2018 ... [2017-10-16]: نقشه زمین شناسی پل دختر 100000/1 نقشه زمین شناسی پل دختر
100000/1 دریافت فایل نقشه زمین شناسی پل دختر 100000 1 زمین ...

بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی شهری و تهیه نقشه های ...

اویرایش شده بررسی رسوبات دریاچه‌ای زمین لغزش سیمره، جنوب غرب پلدختر ....
بررسی زمین‌شناسی اقتصادی چهارگوش 100000:1 تکاب ...

( اردﺳﺘﺎن ﺷﺮق ﺟﻨﻮب ) ﻇﻔﺮﻗﻨﺪ ﮔﺮاﻧﻴﺘﻮﻳﻴﺪي ﺗﻮده ﭘﺘﺮوژﻧﺰ - دانشگاه اصفهان

31 ژانويه 2011 ... درون ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي. آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ و آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ رﺳﻮﺑﻲ. اﺋﻮﺳﻦ زون ﺳﺎﺧﺘﺎري اروﻣﻴﻪ. دﺧﺘﺮ،. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ. ﺷﺪه اﺳﺖ ...
ﻧﻘﺸـــــــــﻪ. ﻫـــــــــﺎي. زﻣــﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳــﻲ. 1:100000. ﻧﻄﻨــﺰ. (. ﺧﻠﻌﺘﺒــﺮي. ﺟﻌﻔــﺮي. و ﻋﻼﻳــــﻲ ... -1.
ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺻﻼح. ﺷﺪه ﺗﻮده ﮔﺮاﻧﻴﺘﻮﻳﻴﺪي. ﻇﻔﺮﻗﻨﺪ. واﻗﻊ. در. ﺟﻨﻮب. ﺷﺮق اردﺳﺘﺎن. (. ﮔﻮاﻧﺠﻲ، ..... ﭘﻠ.
ﻮﺗﻮﻧﻴﻚ. (. ﻫـﻢ. زﻣـﺎن. ﺑـﺎ ﻧﻔـ. ﻮذ ﻳـﺎ ﻛﻤـﻲ. ﺟﻮان. ﺗﺮ از ﺗﻮده ﻧﻔﻮذي ﻣﻴﺰﺑﺎن. ) ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ.

تعیین مرز پهنه های خطر زمین لغزش در مسیرآزادراه خرم آباد- پل زال با روش

ﮐﻠﯿﺪ. واژﮔﺎن. : زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش، ﭘﻬﻨﻪ. ﺑﻨﺪي، ﻣﺪل. FAHP. ،. ﺗﮑﻨﯿﮏ. Cross. ، آزادراه ﺧﺮم آﺑﺎد. -. ﭘﻞ زال. ١.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل: ﺗﻬﺮان, ﺧﯿﺎﺑﺎن .... ﭘﻞ دﺧﺘﺮ (ﺟﺎده ﻗﺪﯾﻢ ﺧﺮم آﺑﺎد. -. ﭘﻞ زال) را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺑﻪ .... اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﻘﺸﻪ.
ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ را ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس. 1:50000. و زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ. 1:100000. ﺗﺸﮑﯿﻞ داده. اﻧﺪ. ﺗﺼﺎوﯾﺮ.

نقشه توپوگرافی و نقشه زمین شناسی سربیشه به همراه گزارش کامل ...

12 فوریه 2018 ... دانلود نقشه زمین شناسی 1: 100000 سربیشه به همراه گزارش کامل آن .... [2017-10-16]:
نقشه زمین شناسی پل دختر 100000/1 نقشه زمین شناسی پل ...

سازند امیران - ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز

در جوار ش هر معموالن )استان لرستان( و در کنار جاده ي اصلی پل دختر-. خرم آب اد
واقع .... گس ترش سازند امیران در نقشه هاي زمین شناس ي )مقیاس 1:100000(.

نقشه زمین شناسی 100000 مهدی آباد - دانلود رایگان

مقیاس: 1:100000) دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 مهدی آباد به همراه گزارش کامل .....
ﺷﻜﻞ. 1. : ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘ. يﻪ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﻘﺸﻪ. 100000:1. ﭘﻞ. دﺧﺘﺮ. ،[16]#).

ﻟﻐﺰش ﺳﻴﻤﺮه ي ﻧﺎﺷﻲ از رﺧﺪاد زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ درﻳ

5 دسامبر 2017 ... ﺷﻨﺎﺳﻲ. و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن. ﻫﺎ. ي. زاﮔﺮس. دﻳﺪه ﻣ. ﻲ. ﺷﻮد . از ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع زﻣﻴﻦ. ﻟﻐﺰش. ﻫﺎ در.
زاﮔﺮس. ﻲﻣ .... ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ. -. دره ﺷﻬﺮ از ﻣﺤﺪوده. ي. درﻳﺎﭼﻪ. ي. ﺳﻴﻤﺮه ﻋﺒﻮر. ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . در ﺷﻜﻞ. 1 ... ﻣﺘﺮ و
ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ. 1:25000. ،. ﻣﺤﺪوده. ي. درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ. اي ﺳﻴﻤﺮه و ﺗﻚ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ...... 1000. ﺳﺎﻟﻪ
از. درﻳﺎﭼﻪ. ي. اول. ﺗﺸﻜ. ﻞﻴ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . زﻣﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ. ي. درﻳﺎﭼﻪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ. ي. دوم، ﺣﺪود.

فصلنامه علوم زمين، شماره 79 - Magiran

9 نوامبر 2011 ... تهيه نقشه دگرساني در محدوده ذخيره مس پورفيري سريدون با استفاده از تلفيق .....
سنجنده هاي استر و ETM+ در نيمه شمالي نقشه زمين شناسي 1:100000 بافت .... مطالعه
زيست چينه نگاري سازند گورپي در برش پلدختر (تاقديس كوه سلطان) ...

شیمی ماسه سنگ های سازند کشکان زمین مطالعه محیط رسوبی و

سپیددشت. روش مطالعه. با استفاده از نقشه های زمین شناسی به. مقیاس. 100000. 1/. و.
250000. 1/ ...... سازند کشکان در چهارگوش خرم آباد، پلدختر، کرمانشاه و شاه آباد.

نقشه زمین شناسی 100000 یزد

16 فوریه 2018 ... نقشه زمین شناسی 100000 یزد: ما در این سایت، برای راحتی شما ... [2017-10-16]:
نقشه زمین شناسی پل دختر 100000/1 نقشه زمین شناسی پل دختر ...

نقشه توپوگرافی و نقشه زمین شناسی سربیشه به همراه گزارش کامل ...

12 فوریه 2018 ... دانلود نقشه زمین شناسی 1: 100000 سربیشه به همراه گزارش کامل آن .... [2017-10-16]:
نقشه زمین شناسی پل دختر 100000/1 نقشه زمین شناسی پل ...

توانمندی های ژئوتوریسم در توسعۀ روستای ابیانه

این مطالعه با بهره گیری از نقشه های زمین شناسی و ژئومورفولوژی درۀ ابیانه. توانمندی
های .... شده و به زمان حاضر می رسد. نگاره )2( نقشة زمین شناسي 1:100000 از منطقة مورد
مطالعه ... ارومیه – دختر واقع شده که گسل قم – زفره با طولی حدود 220 کیلومتر ، ... 1.
محله هرده در بخش شرقی روستا. 2.محله پل در بخش شمالی نهر)باال ده(. 3.محله یسمان در ...

وبلاگ زمين شناسي لرستان زينب ملكي راد

24 ژانويه 2012 ... در اين مقاله با توجه به تصاوير ماهواره اي ، نقشه هاي زمين شناسي و كارهاي صحرايي ...
دوستان نقشه هاي زمين شناسي استان رو در مقياس 1:250000 و 1:100000 به مرور ...
ايران مركزي، خاور ايران، مكران، كپه داغ، اروميه-پل دختر و شمال خاور ايران.

مقالات ششمین کنفرانس مهندسی معدن و چارمین کنگره ... - ResearchGate

چکیده. پنجره مطالعات. ،ی. برگه زم. ی. ن. شناسی. 1:100000. نطنز را پوشش م. ی. دهد. و.
از. رخنمون. ها. ی ... واحدهای. رسوب. ی. شامل. کنگلومرا و. ماسه. سنگ. می. وسن. و پل. ی. وسن
. رخنمون. های. بزرگ و پراکنده ... حوزه آبریز و نقشه زمین شناسی تلفیق و ... دختر،
نطنز، رسوبات آبراهه. ای. ،. ناح. هی. یام. د. بخش معدن. ی. -1. مقدمه. اکتشافات. ژئوش. یمی
.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی ...

31 جولای 2010 ... ﻓﻬﺮﺳﺖ. 1. ﮐﺎﻧ. ﯽ. ﺷﻨﺎﺳ. ﯽ. و. ﯿزﻣ. ﻦ. ﺷﻨﺎﺳ. ﯽ. اﻗﺘﺼﺎد. ي. ﮐﺎﻧﺴﺎر ﭘﻠ. ﯽ. ﻣﺘﺎل ﭼﺸﻤﻪ ﺣﺎﻓﻆ. ،. اﺳﺘﺎن. ﺳﻤﻨﺎن
...... دﺧﺘﺮ. ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ. ﺳﻨﻮزوﺋﯿﮏ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده. اﺳﺖ . اﯾﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮوراﻧﺶ ...... ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ. ﺷﻨﺎﺳﯽ.
100000. 1/. ﺷﺸﺘﻤﺪ. " ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن. زﻣﯿﻦ. ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان،. ﺗﻬﺮان .)1377(. ] ...

ﻟﻐﺰش ﺳﻴﻤﺮه ي ﻧﺎﺷﻲ از رﺧﺪاد زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ درﻳ

5 دسامبر 2017 ... ﺷﻨﺎﺳﻲ. و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن. ﻫﺎ. ي. زاﮔﺮس. دﻳﺪه ﻣ. ﻲ. ﺷﻮد . از ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع زﻣﻴﻦ. ﻟﻐﺰش. ﻫﺎ در.
زاﮔﺮس. ﻲﻣ .... ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ. -. دره ﺷﻬﺮ از ﻣﺤﺪوده. ي. درﻳﺎﭼﻪ. ي. ﺳﻴﻤﺮه ﻋﺒﻮر. ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . در ﺷﻜﻞ. 1 ... ﻣﺘﺮ و
ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ. 1:25000. ،. ﻣﺤﺪوده. ي. درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ. اي ﺳﻴﻤﺮه و ﺗﻚ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ...... 1000. ﺳﺎﻟﻪ
از. درﻳﺎﭼﻪ. ي. اول. ﺗﺸﻜ. ﻞﻴ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . زﻣﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ. ي. درﻳﺎﭼﻪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ. ي. دوم، ﺣﺪود.

سازند امیران - ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز

در جوار ش هر معموالن )استان لرستان( و در کنار جاده ي اصلی پل دختر-. خرم آب اد
واقع .... گس ترش سازند امیران در نقشه هاي زمین شناس ي )مقیاس 1:100000(.

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی شاهرود به همراه گزارش کامل ...

نقشه زمين شناسي شهرستان شاهرود - رزبلاگ. نقشه زمين شناسي پل دختر 100000 1 -
رزبلاگ 6 روز پیش ... نقشه زمین ... با عرض سلام و تبریک سال نو من به فایل پشت ...

دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 میانراهان به همراه گزارش کامل آن - سمینو

15 دسامبر 2016 ... در اینجا نقشه زمین‌شناسی 100000: 1 ایرانخواه به همراه شیت گزارش کامل آن با ... ﭘﻞ
دﺧﺘﺮ. آﻮﻩ اﻧﺎران. دهﻠﺮان …. ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه. در اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور - خدمات-خدمات و جستجوى ...

اطلس نقشه های زمین شناسی 1:250000 و 1:100000 استان آذربایجان شرقی. 110 ....
اکتشاف عمومی پتاس در گنبد نمکی پل ..... واحدهای آذرین در محدوده نقشه های زمین
شناسی طرق با مقیاس 100000:1 پروژه اکتشافات سیستماتیک بر روی کمربند
ارومیه- دختر.

بایگانی‌ها نقشه لرستان | سازمان زمین شناسی | اداره کل زمین شناسی ...

تهیه نقشه زمین شناسی 1:25000 نورآباد و چغلوندی به همت استاندار و ریاست ... های
زمین شناسی استان لرستان تعداد 9 ورقه نقشه 1/250000 , 25 برگه نقشه 1/100000 و.

دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 میانراهان به همراه گزارش کامل آن - سمینو

15 دسامبر 2016 ... در اینجا نقشه زمین‌شناسی 100000: 1 ایرانخواه به همراه شیت گزارش کامل آن با ... ﭘﻞ
دﺧﺘﺮ. آﻮﻩ اﻧﺎران. دهﻠﺮان …. ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه. در اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس.

بایگانی: نقشه زمین شناسی

نقشه زمین شناسی دهلران با مقیاس 100000/ 1. نقشه زمین ... نقشه زمین‌شناسی
100000: 1 و 1:250000 آبادان در دو فایل جداگانه. ... نقشه زمین شناسی پل دختر
100000/ 1.

نقشه زمین شناسی شهرستان کلیبر |12743| دو دانلود

5 آوريل 2018 ... شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان کلیبر (واقع در استان آذربایجان شرقی)
.... 1: 100000 سربیشه به همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشه توپوگرافی و نقشه ...
نقشه زمین شناسی شهرستان پلدختر نقشه سازند های شهرستان پلدختر ...

ﺳﻴﻤﺮه ي ي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎ ﻫﺎي ژﺋﻮﺗﻮرﻳﺴﻤﻲ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑ

9 فوریه 2012 ... ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﻧﻘﺸـﻪ. ﻫـﺎي زﻣـﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳـﻲ و. ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي. ArcGis ..... ﻧﻘﺸﻪ. ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس. 1:
25000. و ﻧﻘﺸﻪ. ي. زﻣـﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻘﻴـﺎس. 1:100000 ..... ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ.

ﺳﻴﻤﺮه ي ي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎ ﻫﺎي ژﺋﻮﺗﻮرﻳﺴﻤﻲ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑ

9 فوریه 2012 ... ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﻧﻘﺸـﻪ. ﻫـﺎي زﻣـﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳـﻲ و. ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي. ArcGis ..... ﻧﻘﺸﻪ. ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس. 1:
25000. و ﻧﻘﺸﻪ. ي. زﻣـﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻘﻴـﺎس. 1:100000 ..... ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ.

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی همدان به همراه گزارش کامل ...

مقیاس: 1:100000) دانلود نقشه زمین شناسی 1:100000 همدان به همراه ... به همراه گزارش ....
ﻧﻘﺸﻪ هﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺸﻮر ... آﻮهﺪﺷﺖ. ورزاﻳﻦ. آﺒﻴﺮآﻮﻩ. ﭘﻞ دﺧﺘﺮ. آﻮﻩ اﻧﺎران. دهﻠﺮان.

وبلاگ زمين شناسي لرستان زينب ملكي راد

24 ژانويه 2012 ... در اين مقاله با توجه به تصاوير ماهواره اي ، نقشه هاي زمين شناسي و كارهاي صحرايي ...
دوستان نقشه هاي زمين شناسي استان رو در مقياس 1:250000 و 1:100000 به مرور ...
ايران مركزي، خاور ايران، مكران، كپه داغ، اروميه-پل دختر و شمال خاور ايران.

اداره کل زمین شناسی لرستان | سازمان زمین شناسی | زمین شناسی کشور ...

سازمان زمین شناسی لرستان برعملا در سال ۱۳۹۲ شروع به فعالیت کرد. ... شناسی
استان لرستان در تقسیمات نقشه های زمین شناسی استان لرستان تعداد 9 ورقه نقشه 1/
250000 , 25 برگه نقشه 1/100000 و. ... همه; بروجرد; نورآباد; الشتر; پلدختر; کوهدشت.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی ...

31 جولای 2010 ... ﻓﻬﺮﺳﺖ. 1. ﮐﺎﻧ. ﯽ. ﺷﻨﺎﺳ. ﯽ. و. ﯿزﻣ. ﻦ. ﺷﻨﺎﺳ. ﯽ. اﻗﺘﺼﺎد. ي. ﮐﺎﻧﺴﺎر ﭘﻠ. ﯽ. ﻣﺘﺎل ﭼﺸﻤﻪ ﺣﺎﻓﻆ. ،. اﺳﺘﺎن. ﺳﻤﻨﺎن
...... دﺧﺘﺮ. ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ. ﺳﻨﻮزوﺋﯿﮏ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده. اﺳﺖ . اﯾﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮوراﻧﺶ ...... ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ. ﺷﻨﺎﺳﯽ.
100000. 1/. ﺷﺸﺘﻤﺪ. " ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن. زﻣﯿﻦ. ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان،. ﺗﻬﺮان .)1377(. ] ...

دانلود پروژه درباره انقلاب الجزایر(با توضیحات کامل)

دانلود پاورپوینت خرمشهر در چنگال دشمن درس بیست سوم مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان

تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)

فایل فلش فارسی رسمی و شرکتی تبلت Maxeeder MX-T27E

پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی

دانلود پاورپوینت انواع میگوها

حل تمرین ترمودینامیک ون نس

نمونه سوالات کنکوری شیمی

گزارش کامل حل معادله فالکنر اسکن به همراه برنامه کامپیوتری

گزارش امکان سنجی مقدماتی و طرح توجیهی تولید توري فلزي