دانلود فایل


مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل پارامتر توزیع شده با متلب - دانلود فایلدانلود فایل مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل پارامتر توزیع شده با متلب

دانلود فایل مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل پارامتر توزیع شده با متلب مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل پارامتر توزیع شده با متلب به همراه گزارش کار فارسیرله هاي دیستانس حفاظت مناسبی را براي خطوط انتقال جهت قابلیت اطمینان و ایمنی همزمان فراهم می آورند. ازاین رو استفاده از آن ها در حفاظت خطوط انتقال جایگاه ویژه اي پیدا کرده است. حدود 90 % خطاهاي خطوط انتقال هوایی ولتاژ بالا خطاهاي گذارایی هستند که با قطع سریع کلیدهاي دوطرف خط ازبین می روند. با توجه به اینکه هماهنگی رله هاي جریان در سیستم انتقال بهم پیوسته بسیار مشکل و حتی در برخی مواقع ناممکن می باشد و ازطرفی زمان عملکرد این رله ها در فرآیند هماهنگی به شدت افزایش پیدا می کند؛ اتکا به این حفاظت براي سیستم هاي انتقال ولتاژ بالا قابل قبول نمی باشد لذا نوع دیگري از حفاظت با مشخصه هاي عملکرد مطلوب را طلب می کند. ازگذشته تاکنون روش ها و تکنیک هاي بسیاري براي یافتن محل دقیق خطا روي خطوط انتقال ارائه شده است که در بسیاري از این روش ها محل خطا با استفاده از مدل هاي متمرکز و یکپارچه تشخیص داده شده می شود . با توجه به اینکه در این مدل ها ظرفیت خازنی خطوط انتقال در نظر گرفته نمی شود تعیین محل دقیق خطا عموما با خطاي قابل توجهی همراه بوده است. یکی از روش هاي نوینی که براي فائق آمدن بر مشکلات ناشی از استفاده از روش هاي سنتی وجود دارد، روش حفاظت دیستانس مبتنی بر مدل پارامتر توزیع شده براي خطوط انتقال بلند است.
دراین کارپژوهشی روش نوینی را که مبتنی بر مدل پارامتر توزیع شده خطوط انتقال طویل شکل گرفته و می تواند با توجه به گرایش توزیع ولتاژ در مجاورت نقطه حفاظت بین عیوب داخلی و خارجی تمایز ایجاد کند را معرفی می کنیم. اثرگذاري روش پیشنهادي و خطاي شامل آن را به تفصیل و با ذکر جزییات مورد بحث قرار خواهیم داد. مبانی این روش حفاظت دیستانس ساده و اجراي آن آسان است. به علاوه باتوجه به عدم نیاز به محاسبه توزیع ولتاژ روي سرتاسرخط پیچیدگی این الگوریتم محاسباتی قابل توجه نخواهد بود. درستی عملکرد و سهولت استفاده از مدل پیشنهادي با انجام شبیه سازي در مدل پارامترهاي توزیع شده و داده هاي میدان 750 کیلوولتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.شبیه سازي با شرایط خطاي متفاوتی روي مدل خط توزیع شده انجام شده است ، و نتایج اعتبار الگوریتم حفاظت دیستانس پیشنهادي را نشان میدهد . در این کار پژوهشی یک تکنیک جدید براساس مدل توزیع شده پارامترهاي خطوط انتقال براي غلبه بر مشکلاتی که در روشهاي مرسوم با آن مواجه خواهیم بود پیشنهاد میشود . در این روش ، اثر ظرفیت خازنی خطوط انتقال بطور صریح در نظر گرفته شده است و بنابراین تشخیص خطاها را روي خطوط انتقال بصورت دقیقتر امکانپذیر میسازد .ارائه شده است ، که براساس EHV/UHV همچنین یک الگوریتم حفاظت دیستانس جدید براي خطوط انتقال طویل روش جبران شده توزیع ولتاژ گسترش داده شده است . تأثیر مفهوم جدید و خطاي مربوط به آن آنالیز شده است .براساس مدل پارامتر توزیع شده خط انتقال ، روش پیشنهادي ، قادر به تشخیص خطاهاي داخلی از خطاهاي بیرونی تنها با استفاده از سیر حرکت منحنی توزیع ولتاژ در محل تنظیم حفاظت دیستانس است . روش پیشنهادي داراي هیچگونه محاسبات پیچیده نبوده و بصورت بسیار ساده قابل اجرا میباشد .علاوه براین ، قادر به عملکرد صحیح براي خطاهاي اتصال زمین با مقاومت بالا میباشد . شبیه سازي با شرایط خطاي متفاوتی روي مدل خط توزیع شده انجام شده است ، و نتایج اعتبار الگوریتم حفاظت دیستانس پیشنهادي را نشان میدهد . پس از تعیین و انتخاب خط انتقال توابع انتقال و روابط تئوریک براي انتقال استخراج می گردد. پس از معرفی تابع معیار براي موقعیت خطا تابع معیار جدید و روابط آن استنتاج خواهد شد. پس از انتخاب شبکه نمونه روابط بدست آمده در شبکه پیاده سازي و آنالیز خطا انجام می شود . دراین راه از نرم افزارهاي تجاري محاسباتی و شبیه سازي استفاده خواهد شد .


مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل پارامتر توزیع شده با متلب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شبیه سازی و کدنویسی در متلب و ترجمه

يک الگوريتم جديد براي تشخيص مکان خطا در خطوط انتقال بلند جبران‌سازي شده ...
مکان يابي خطا در شبکه توزيع با نفوذ DG ها به شبکه ... 57-Novel Distance
Protection Based on Distributed Parameter Model for Long-Distance .... مطالعات
نرم افزاری بر روی SISFCL اکتیو در سیستم انتقال برق و تاثیر آن بر حفاظت
دیستانس خط.

برق قدرت

مدل ماژول فتوولتائیک بر اساس شبیه سازی در محیط متلب سیمولینک و کاربرد آن ...
یک الگوریتم جدید برای تشخیص مکان خطا در خطوط انتقال بلند جبران‌سازی شده با
ادوات FACTS سری .... مکان یابی خطا در شبکه توزیع با نفوذ DG ها به شبکه ... 57-
Novel Distance Protection Based on Distributed Parameter Model for Long-
Distance ...

ترجمه آماده برق، شبیه سازی آماده برق انجام شده با متلب

28 دسامبر 2016 ... مزایای واسط های الکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی توزیع شده ... جدید برای
تشخیص مکان خطا در خطوط انتقال بلند جبران‌سازی شده با ادوات FACTS سری ...
Protection Based on Distributed Parameter Model for Long-Distance
Transmission Lines--2013. حفاظت دیستانس براساس مدل گسترده خطوط انتقال بلند.

دانلود کدهای متلب محاسبه ماتریس انتقال شبکه قدرت - دانلود کامل ...

پس از محاسبه ی ماتریس ادمیتانس با معکوس کردن آن ماتریس امپدانس محاسبه می شود.
... مدل ریاضی سیستم فتوولتائیک در سیمولینک MATLAB مکان انتقال یابی خطا و
حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل پارامتر توزیع شده با متلب ...

ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺷﻔﺎﻫﯽ - icee2018 - دانشگاه صنعتی سجاد

8 مه 2018 ... Absorber/Sensor Based on Plasmonic ... ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﺪﺍﺭ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﻄﺎﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ...
MOIPO ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ... ﮐﻼﺱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ۳ ﺍﺗﺎﻕ ۳۰۱ ﻣﮑﺎﻥ: ...... ﻗﺪﺭﺕ - ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺸﺎﺭﻗﻮﯼ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﻧﺸﺴﺖ: .... ﻣﺪﻝ ﺗﺎﺏ ﺁﻭﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎ ....
The Long Term effect of Iran's ...... ﻋﺎﺭﺿﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺍﯾﺮﺍﻥ.

الگوریتم جدید رله ی دیستانس در خطوط انتقال دو مداره جبران شده سری برای

در سیستم های انتقال است ۵ و حفاظت دیستانس خطوط دومداره ملاحظه شد که در مطالعات
گذشته، در برخی ... البته در در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری که تحت خطای.

DFIG و - انجام شبیه سازی متلب

28 دسامبر 2013 ... Research of the Effect for Relay Protection Based on STATCOM ... محدود کردن
جریان خطا- مدل کنترل شار و شارژ- میکروگرید – مولفه مثبت و منفی ... کد ۷۳ بهبود
کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال ...... توان
با استفاده از مکان یابی بهینه ی تولیدات پراکنده و ادوات FACTS.

بابک فایل نمایش مسیر سیمکارت گوشی سامسونگb5310 - بابک فایل

12 ساعت قبل ... ... گوشی سامسونگb5310 میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق ... افزار
فتوشاپ · مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل ...

مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل ...

3 روز پیش ... مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل پارامتر توزیع
شده با متلب به همراه گزارش کار فارسی. شبیه سازی در نرم افزار ...

ترجمه آماده برق، شبیه سازی آماده برق انجام شده با متلب

28 دسامبر 2016 ... مزایای واسط های الکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی توزیع شده ... جدید برای
تشخیص مکان خطا در خطوط انتقال بلند جبران‌سازی شده با ادوات FACTS سری ...
Protection Based on Distributed Parameter Model for Long-Distance
Transmission Lines--2013. حفاظت دیستانس براساس مدل گسترده خطوط انتقال بلند.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده برق - ترجمه فا

جدیدترین مقالات انگلیسی برق با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ترجمه
... سیستم حفاظت ناهمگام (out of step) بر مبنای اندازه گیری های گسترده (نشریه IEEE
) .... خطا برای خطوط انتقال دو مداره جبران سازی شده سری با استفاده از مدل خط پارامتر
.... الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات دودویی (BPSO) برای مکان یابی گره توزیع شده ...

شبیه سازی MATLAB با eMATLAB.com | ترجمه مقاله A Novel Fault ...

در این مقاله، یک روش برای مکان یابی‌ خطا در خطوط انتقال HVDC ارائه شده است که تنها
از ... in a long overhead HVDC transmission line under different fault location, ...

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده برق - ترجمه فا

جدیدترین مقالات انگلیسی برق با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ترجمه
... سیستم حفاظت ناهمگام (out of step) بر مبنای اندازه گیری های گسترده (نشریه IEEE
) .... خطا برای خطوط انتقال دو مداره جبران سازی شده سری با استفاده از مدل خط پارامتر
.... الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات دودویی (BPSO) برای مکان یابی گره توزیع شده ...

توانير

1 ژانويه 2011 ... از خطوط فشرده باعث تغيير پارامترهاي خط، سطح اتصال كوتاه و . ... اين پروژه با انجام
فازهاي چهارگانه مطالعاتي )مکان يابي .... يابي پست و مسير خطوط انتقال و فوق توزيع
..... از خطا ). FIDVR. ( بر سيستم. هاي. حفاظت. ويژه شبکه سراسري برق ايران ....
بررسي روشهاي نوين عيب يابي خطوط انتقال،بررسي چالسشهاي پياده.

مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل ...

توضیحات. مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل
پارامتر توزیع شده با متلب. رله هاي دیستانس حفاظت مناسبی را براي خطوط انتقال
جهت ...

دانلود رایگان فیلم کد جزوه آموزشی پایان نامه آماده در متلب-خانه متلب ...

شبیه سازی آبشاری PID کنترل و مدل کنترل پیش بینی شده برای یک گیاه جداسازی
... با متلب تعیین مکان کاربر موبایل MLIB – جعبه ابزاری برای تجزیه و تحلیل
دادهای ... سیستم های STBC-MIMO کسر چندجمله ای ماتریس روش ماتریس برای توزیع-
منظم ..... خطا انتقال اطلاعات انتقال انرژی انتقال حرارت انتقال حرارت در متلب انتقال
گرما ...

توانير

1 ژانويه 2011 ... از خطوط فشرده باعث تغيير پارامترهاي خط، سطح اتصال كوتاه و . ... اين پروژه با انجام
فازهاي چهارگانه مطالعاتي )مکان يابي .... يابي پست و مسير خطوط انتقال و فوق توزيع
..... از خطا ). FIDVR. ( بر سيستم. هاي. حفاظت. ويژه شبکه سراسري برق ايران ....
بررسي روشهاي نوين عيب يابي خطوط انتقال،بررسي چالسشهاي پياده.

سفارش انجام پروژه متلب - Matlabi | پروژه متلب

کد مقاله g226عنوان مقاله:A Direct Load Control Model for Virtual Power Plant .....
حفاظت دیستانس , خازن کنترل شده ی تریستوری , محدودکننده جریان خطا .... بهره
گرفته شده است و سپس دریک شبکه توزیع دارای بارهارمونیکی مکانیابی خازن را با
درنظر ..... ARTIFICIAL NEURAL NETWORKSجایابی خطا در خطوط انتقال EHV با
استفاده از ...بک دراپ سبد و بهار

روش های تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم

ادبیات سوم راهنمایی

فایل فلش f761l-mainboard-v2.0.0

پژوهشی در مورد آرماگدون گرايي و تأثير آن بر سياست خارجي ايالات متحده آمريكا