دانلود فایل


تحقیق بررسی افت تحصیلی در مدارس راهنمایی تحصیلی - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق بررسی افت تحصیلی در مدارس راهنمایی تحصیلی

دانلود فایل تحقیق بررسی افت تحصیلی در مدارس راهنمایی تحصیلی مشخصات فایل:
فهرست مطالب:
قسمتی از تحقیق:
تحصیل فرزندان امروزه یکی از دغدغه های مهم خانواده های کشورمان را تشکیل می دهد این دغدغه بیشتر به دلیل وابستگی آینده فرزندان به میزان توفیق آنان در تحصیل استاگر چه این دل نگرانی ها برای اعتلا و ارتقای تحصیلی فرزندان و در کل نظام آموزش و پرورش نقطه ای امید بخش و خوشایند به حساب می آید.در شکل دیگر نوعی اضطراب و تشویش برای خانواده ها و دانش آموزان فراهم می نماید که چنانچه فردی مراحل تحصیل را به شکلی کامل طی نماید و راه یابی او به دانشگاه دچار اشکال گردد دیگر نمی تواند فردی موفق و شهروندی مؤثر به لحاظ اجتماعی به شمار آید.به نظر می رسد نظام تربیتی ما باید به گونه ای برنامه ریزی شود که از سویی افت تحصیلی را کاهش دهد و کارایی آموزشی را بالا ببرد و راه های پیشرفت تحصیلی را برای اعتلای آموزشی در پیش گیرد و از سوی دیگر ملاک توفیقات اجتماعی و شغل یابی را تنها مدارک تحصیلی دانشگاهی شاخص قرار ندهد.بلکه شایستگی های فردی، ابتکارات انسانی و تلاش های سازنده افراد را به عنوان ملاک اعتباری برای شاخص های اجتماعی و نیاز های شغلی مورد توجه قرار دهد.یکی از مشکلات نظام های آموزشی هر کشور افت تحصیلی است که یک نظام آموزشی کارآمدکمترین افت و بالاترین بازدهی را دارد.وقتی صحبت از افت تحصیلی می شود شامل جنبه های مختلف شکست چون غیبت مطلق از مدرسه ترک تحصیل قبل از موعد مقرر، تکرار پایه تحصیلی ، کیفیت نازل تحصیلات دانش آموزان با آنچه تداعی میگردد.


تحقیق بررسی افت تحصیلی در مدارس راهنمایی تحصیلی


ضرورت توجه به دوران راهنمایی تحصیلی


علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع راهنمایی


عمده ترین ع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی عوامل مو ثر بر افت تحصیلی دانش آموزان سال ... - ResearchGate

هر کدام به تعدادی از شاخص. های مو. ثر در. افت تحصیلی پرداخته. اند. این پژوهش .....
تحلیل عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی با استفاده از داده کاوی.

مشاوره - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مشاور، در مشاوره‌های خانواده، شغلی، تحصیلی و توان‌بخشی نیز از مهارت‌های ... انتخاب
رشته و راهنمایی شغلی; ۴.۳ مشاوره تحصیلی در زمینه بررسی افت تحصیلی; ۴.۴
مشاوره .... اعزام مشاوران به مدارس، تهیه مقالات و بروشورهای مختلف، تهیه پرونده‌های
تحصیلی و ...

شیوع پرخاشگری و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان مدارس راهنمایی

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ. ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن. در. ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ...
اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم. ﺗﺤﻘﻴﻖ. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺟﻤﻌﻴ ﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و آزﻣﻮن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي. Buss. و.
Perry .... اﻓﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،. ﻣﺼﺮف. ﻣﻮاد. و. ﺑﺰﻫﻜﺎري . ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ. ﻣﻌﻤ. ﻮﻻً. ﺗﻮان. ﻣﻬﺎر. رﻓﺘﺎر. ﺧﻮد.
را.

مشاوره در دوران تحصیل چه اهمیتی دارد؟ - موسسه آموزشی خوارزمی

14 جولای 2017 ... ۴) ضرورت مشاوره تحصیلی در زمینه جلوگیری از افت تحصیلی .... برای آنکه هدف‌های
راهنمایی در مدارس روشن شود، بهتر است بدانیم که راهنمایی در دبستان، ... در هر دورهِ
تحصیلی توسط گروه راهنمایی و مشاوره مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

شناسایی متغیرهای اثرگذار بر ترک تحصیل ... - پرتال جامع علوم انسانی

تجارب مدرسه) که به ترک تحصیل زودهنگام دختران دوره راهنمایی در استان. آذربایجان
غربی) منجر ... در این تحقیق معدل آخرین سال تحصیلی به عنوان شاخص عملکرد.
تحصیلی در نظر .... گروه همسالان را بر افت تحصیلی مورد بررسی قرار داده است (
رامبرگرا ۶۰۱ ... بهمین دلیل است که دانش آموزان موفق کمتر دچار افت تحصیلی میشوند
. جانوز (۲۰۰۰: ...

ادراک از محیط و تاب آوری تحصیلی

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ادراك از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻼس ﺑـﺎ ﺗـﺎب آوري ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ در ... از ﻣﻴـﺰان. ﺗﺎب
آوري ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان. راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ. را ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ. ﻣﻲ. ﻛﻨـﺪ. ﺑﻨـﺎﻳﺮ. اﻳﻦ ﺗﻮﺻـﻴﻪ. ﻣﻲ ..... ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻻ
ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در اﻳـﻦ دوره ﺑﻨـﺎﺑﺮ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻧـﺮخ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در. دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن. ﻣﻲ.

تعلیم و تربیت و علوم انسانی - پيشرفت تحصيلي

شناخت و بررسي انواع افت تحصيلي و تحقيق در زمينه علل بوجود آورنده آنها مي .....
بررسي تاثير طلاق والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان مدارس راهنمايي شهر
كرمان.

بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهر خرم آباد در درس ...

تحقيق حاضر در زمينه بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهر خرم آباد
در درس رياضي مي باشد. در اين تحقيق جامعه آماري عبارت است از الف) کل دانش آموزان ...

ملاحظات

ليست موضوعات پیشنهادی برای انجام تحقیقات دانشجویی ... بررسي همه گير شناسي
مشكلات رفتاري دانش آموزان در مقطع ابتدايي. مشاوره متوسطه. بررسي علل افت
تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه. مشاوره متوسطه. تعيين گروه هاي مرجع دانش آموزان
مقطع ...

راهنمای انتخاب رشته دانشگاه آزاد - مشاوره تحصیلی هیوا | مشاوره مدارس ...

زیرا وقتی برگه انتخاب رشته هر دانش آموز بررسی می شود تراز او مشخص است و تا ....
برای اطلاع از شرایط تحصیل بدون کنکور در دانشگاه آزاد می توانید مقالات ثبت نام
..... با اضافه شدن رشته های مازاد خودگردان به انتخاب رشته مردادماه، امسال شاهد افت تراز
...

بررسی وضعیت تحصیلی - مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

بررسی وضعیت تحصیلی، اقتصادی و اجتماعی فرزندان شاهد در مقایسه با. فرزندان ...
این پژوهش جمع بر روی ۵۳۴ نفر از شاغلان به تحصیل در مقطع راهنمائی، ..... «بررسی
علل افت تحصیلی دانش آموزان شاهد در مقایسه با دانش آموزان غیر شاهد در مقطع راهنمایی».

بررسی افت تحصیلی در مدارس راهنمایی تحصیلی

21 آوريل 2018 ... برای مشاهده نظر دوستانتان درخصوص مقالات پیرامون بررسی افت تحصیلی در مدارس
راهنمایی تحصیلی کلیک نمایید. Download بررسی افت تح.

بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسي تاثير سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان .... تحصيلي
دانش آموزان در اين تحقيق اين است كه دانش آموزان بتوانند مقاطع ابتدايي، راهنمايي، ...

علل افت و رکود آموزش زبان انگلیسی در سامانه ی آموزشی کشور - هاژه

23 فوریه 2016 ... افت تحصیلی و آموزشی پنهان عبارت است از فاصله ی معنادار و وافر بین دانسته ... و
آموزشی و ادراکات فرهنگی دانش آموزان با سطح و میانگین نمرات و معدل درسی آنان، به ...
بر اساس بررسی ها و پژوهشهای علمی که زبان شناسان به انجام رسانده اند دوره و ..... 4 –
سپردن تدریس زبان انگلیسی در مدارس راهنمایی روستاهای دور افتاده به ...

بررسی عوامل مو ثر بر افت تحصیلی دانش آموزان سال ... - ResearchGate

هر کدام به تعدادی از شاخص. های مو. ثر در. افت تحصیلی پرداخته. اند. این پژوهش .....
تحلیل عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی با استفاده از داده کاوی.

مقاله تحقیقی : بررسي ميزان استفاده از تلفن همراه بر افت تحصيلي ...

بررسي ميزان استفاده از تلفن همراه بر افت تحصيلي دانش آموزان دختر مقعطع راهنمايي
مدرسه.

Motivation دلایل افت تحصیلی دانش آموزان و روشهای ایجاد انگیزه و ...

منظور از آوردن کلمه نسبی این است که افت تحصیلی تنها شامل دانش آموزان ضعیف
نبوده ... مثلا وابستگي اي که در دوران ابتدايي بين والدين و فرزندان شکل مي گيرد و
...

استان كهگيلويه و بويراحمد - پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

جهت دريافت فرم پيشنهاده پژوهشی به رابطين تحقيقات در ادارات آموزش و پرورش ...
بررسي عوامل پيش بيني كننده موفقيت و شكست تحصيلي دانش آموزان شاهد دوره
متوسطه ... در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دچار افت تحصيلي مقطع راهنمايي شهر
ياسوج .

دانلود مقاله بررسی افت تحصیلی در مدارس راهنمایی - آسمان فایل

7 سپتامبر 2016 ... اگر برای نوشتن پایان نامه به دنبال یک تحقیق جامع در زمینه بررسی افت تحصیلی
در مدارس راهنمایی هستید این مقاله کمک زیادی به شما می کند.

بررسی تاثیر اختلافات خانوادگی در میزان یادگیری و افت تحصیلی ...

بررسی تاثیر اختلافات خانوادگی در میزان یادگیری و افت تحصیلی دانش آموزان پایه
ششم ابتدایی فصل اول طرح تحقیق مقدمه بدون تردید یکی از عناصر اساسی تکوین ...

مشاوره - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مشاور، در مشاوره‌های خانواده، شغلی، تحصیلی و توان‌بخشی نیز از مهارت‌های ... انتخاب
رشته و راهنمایی شغلی; ۴.۳ مشاوره تحصیلی در زمینه بررسی افت تحصیلی; ۴.۴
مشاوره .... اعزام مشاوران به مدارس، تهیه مقالات و بروشورهای مختلف، تهیه پرونده‌های
تحصیلی و ...

شیوع پرخاشگری و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان مدارس راهنمایی

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ. ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن. در. ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ...
اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم. ﺗﺤﻘﻴﻖ. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺟﻤﻌﻴ ﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و آزﻣﻮن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي. Buss. و.
Perry .... اﻓﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،. ﻣﺼﺮف. ﻣﻮاد. و. ﺑﺰﻫﻜﺎري . ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ. ﻣﻌﻤ. ﻮﻻً. ﺗﻮان. ﻣﻬﺎر. رﻓﺘﺎر. ﺧﻮد.
را.

بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی | 16935

2 جولای 2018 ... دانلود تحقیق بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی ... کاهش افت
تحصیلی (چگونه افت تحصیلی مسلم، دانش آموز پایه دوم راهنمایی را کاهش ...

شناسایی متغیرهای اثرگذار بر ترک تحصیل ... - پرتال جامع علوم انسانی

تجارب مدرسه) که به ترک تحصیل زودهنگام دختران دوره راهنمایی در استان. آذربایجان
غربی) منجر ... در این تحقیق معدل آخرین سال تحصیلی به عنوان شاخص عملکرد.
تحصیلی در نظر .... گروه همسالان را بر افت تحصیلی مورد بررسی قرار داده است (
رامبرگرا ۶۰۱ ... بهمین دلیل است که دانش آموزان موفق کمتر دچار افت تحصیلی میشوند
. جانوز (۲۰۰۰: ...

مقاله تأثیر تغییر مقطع دانش آموزان از راهنمایی به دبیرستان بر افت ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تغییر مقطع دانش آموزان از راهنمایی به دبیرستان
برروی افت تحصیلی، مقایسه ی دانش آموزان مدارس عادی ونمونه، خوابگاهی وغیرخواب...

دانلود مقاله بررسی افت تحصیلی در مدارس راهنمایی - آسمان فایل

7 سپتامبر 2016 ... اگر برای نوشتن پایان نامه به دنبال یک تحقیق جامع در زمینه بررسی افت تحصیلی
در مدارس راهنمایی هستید این مقاله کمک زیادی به شما می کند.

شناسایی متغیرهای اثرگذار بر ترک تحصیل ... - پرتال جامع علوم انسانی

تجارب مدرسه) که به ترک تحصیل زودهنگام دختران دوره راهنمایی در استان. آذربایجان
غربی) منجر ... در این تحقیق معدل آخرین سال تحصیلی به عنوان شاخص عملکرد.
تحصیلی در نظر .... گروه همسالان را بر افت تحصیلی مورد بررسی قرار داده است (
رامبرگرا ۶۰۱ ... بهمین دلیل است که دانش آموزان موفق کمتر دچار افت تحصیلی میشوند
. جانوز (۲۰۰۰: ...

آموزان نشینی و موقعیت تحصیلی دانش فرهنگ حاشیه بررسی مطالعه ...

در این مناطق زندگی می کنند، مسئله اصلی این تحقیق بوده است. منطقه ... کلید واژگان:
افت تحصیلی، ثبات خانوادگی، حاشیه نشینی، فقر اقتصادی، فقر. فرهنگی ... این
مقاله به بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان در یکی از مناطق حاشیه نشین. شهرستان
کرج به ..... تحصیل کرده بشن'' (زهرا، تحصیل تا سوم راهنمایی، مادر دو فرزند دانشجو).

پایان نامه بررسی تاثیر اختلافات خانوادگی در میزان یادگیری و افت ...

بررسی تاثیر اختلافات خانوادگی در میزان یادگیری و افت تحصیلی دانش آموزان پایه
ششم ابتدایی. فصل اول طرح تحقیق. مقدمه. بدون تردید یکی از عناصر اساسی ...

بررسی وضعیت تحصیلی - مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

بررسی وضعیت تحصیلی، اقتصادی و اجتماعی فرزندان شاهد در مقایسه با. فرزندان ...
این پژوهش جمع بر روی ۵۳۴ نفر از شاغلان به تحصیل در مقطع راهنمائی، ..... «بررسی
علل افت تحصیلی دانش آموزان شاهد در مقایسه با دانش آموزان غیر شاهد در مقطع راهنمایی».

نگرش اساتید نسبت به مشاوره و راهنمایی تحصیلی و نظر آنها در مورد ...

ﮕﺮش اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸﺎوره. اﺷﺮف ادﻫ ... ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و
اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ. ﮔﺮدد ..... ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اراﺋﻪ راه. ﺣﻞ.

بررسی تاثیر اختلافات خانوادگی در میزان یادگیری و افت تحصیلی ...

بررسی تاثیر اختلافات خانوادگی در میزان یادگیری و افت تحصیلی دانش آموزان پایه
ششم ابتدایی فصل اول طرح تحقیق مقدمه بدون تردید یکی از عناصر اساسی تکوین ...

شیوع پرخاشگری و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان مدارس راهنمایی

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ. ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن. در. ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ...
اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم. ﺗﺤﻘﻴﻖ. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺟﻤﻌﻴ ﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و آزﻣﻮن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي. Buss. و.
Perry .... اﻓﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،. ﻣﺼﺮف. ﻣﻮاد. و. ﺑﺰﻫﻜﺎري . ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ. ﻣﻌﻤ. ﻮﻻً. ﺗﻮان. ﻣﻬﺎر. رﻓﺘﺎر. ﺧﻮد.
را.

کلاس اقدام پژوهی - رفع مشکل افت تحصیلی برخی از دانش آموزان سال ...

نمایش تحقیق بعدی . ... علل افت تحصیلی دانش آموزان در سوم مقطع راهنمایی ... و حرفه
خاص، بایستی ناموفقیت درسی دانش آموزان دوره راهنمایی مورد بررسی قرار گیرد و به ...

تحقیق بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان | 7699

6 آوريل 2018 ... تحقیق درس مقدمات روش تحقیق و روش های تحقیق در علوم رفتاری با موضوع بررسی
عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان مدرسه راهنمایی، در ...

موسسه روانشناسی مدرسه - - مقاله آموزشی - افت تحصیلی

لذا بر اساس اين تعريف دانش آموزان تيزهوش نيز ممکن است دچار افت تحصيلي و کم ...
تا پايان دوره راهنمايي ترک تحصيل نمايد آن را جزء افت تحصيلي محسوب مي کنند اما
... تحقیقات آماری باید مورد بررسی قرار گیرد تا به عوامل موثر در افت تحصیلی به ...

بررسی عوامل مو ثر بر افت تحصیلی دانش آموزان سال ... - ResearchGate

هر کدام به تعدادی از شاخص. های مو. ثر در. افت تحصیلی پرداخته. اند. این پژوهش .....
تحلیل عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی با استفاده از داده کاوی.

Ravanpajoh - ريشه‌هاي افت تحصيلي

پيش‌ترها باور معلمان مقطع ابتدايي اين بود که كه دانش‌آموزان وقتي به کلاس چهارم
دبستان مي‌رسند، دچار افت تحصيلي مي‌شوند؛ چون در اين پايه به حجم درس‌ها افزوده و درك
...

شناسایی متغیرهای اثرگذار بر ترک تحصیل ... - پرتال جامع علوم انسانی

تجارب مدرسه) که به ترک تحصیل زودهنگام دختران دوره راهنمایی در استان. آذربایجان
غربی) منجر ... در این تحقیق معدل آخرین سال تحصیلی به عنوان شاخص عملکرد.
تحصیلی در نظر .... گروه همسالان را بر افت تحصیلی مورد بررسی قرار داده است (
رامبرگرا ۶۰۱ ... بهمین دلیل است که دانش آموزان موفق کمتر دچار افت تحصیلی میشوند
. جانوز (۲۰۰۰: ...

پروژه اقدام پژوهی با موضوع برطرف کردن افت تحصیلی در بين دانش ...

در این پژوهش سعی شده است تا علل و عوامل موثر در ایجاد مشکل افت تحصیلی دانش
آموزان پایه اول راهنمایی در یکی از مدارس روستایی مورد نقد و بررسی قرار گیرد و ...

عوامل اجتماعی – فردی مؤثر بر انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع ...

سعید وثوقی در پژوهش خود تحت عنوان «بررسی تأثیر عوامل خانوادگی در پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان سال دوم راهنمایی شهر مراغه» در سال تحصیلی 79-78 به این نتیجه
...

‌آموزش علوم اجتماعی راهنمایی - بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان ...

جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر 12-19 ساله راهنمایی و دبیرستان های
شهربوکان را ... بررسی ودلایل افت تحصیلی دانش اموزان دوره های ابتدایی و راهنمایی و
متوسطه ...

مقاله تحقیقی : بررسي ميزان استفاده از تلفن همراه بر افت تحصيلي ...

بررسي ميزان استفاده از تلفن همراه بر افت تحصيلي دانش آموزان دختر مقعطع راهنمايي
مدرسه.

افت‌ تحصیلی و راه‌های کاهش آن - آموزش فناوری دانلود

منظور از افت‌ تحصیلی کاهش عملکرد‌ تحصیلی و د‌رسی د‌انش‌آموز از سطح ... 3- شرایط
فیزیولوژیک یاد‌گیرند‌ه: معمولاً شرایط فیزیولوژیک د‌انش‌آموزان د‌ر مد‌ارس ما ...
تحقیقات نشان د‌اد‌ه است د‌انش‌آموزانی که از تغذیه مناسب برخورد‌ارند‌، کمتر د‌چار .... 1-
مسائل آموزش و پرورش ایران و راهکارهای آن، د‌کتر عباس شکاری 2- بررسی اجمالی افت‌
تحصیلی و ...

مقاله تأثیر تغییر مقطع دانش آموزان از راهنمایی به دبیرستان بر افت ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تغییر مقطع دانش آموزان از راهنمایی به دبیرستان
برروی افت تحصیلی، مقایسه ی دانش آموزان مدارس عادی ونمونه، خوابگاهی وغیرخواب...

عوامل محیطی و اجتماعی مؤثر در ترک تحصیل (بازماندگان از تحصیل ...

این پژوهش با هدف بررسی عوامل محیطی و اجتماعی مؤثر در ترک تحصیل دانش آموزان ... و
پرورش آنچه عدم توفیق درتحقق هدف‌ها و مقاصد را موجب می‌شود افت و ترک تحصیلی ....
سلطانی (1375) در تحقیقی به بررسی علل ترک تحصیل دانش آموزان مدارس راهنمایی ...

تحقیق بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی

تحقیق بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی مربوطه به صورت فایل
ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و ...

بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی | 16935

2 جولای 2018 ... دانلود تحقیق بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی ... کاهش افت
تحصیلی (چگونه افت تحصیلی مسلم، دانش آموز پایه دوم راهنمایی را کاهش ...

بررسی رابطه بین افسردگی و عزت نفس با عملکرد تحصیلی در ...

نمرات عملکرد تحصیلی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش را تبیین می کنند. * بحث
و نتیجه گیری: با .... نیز جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به. گرفته
است (۱۳). ..... حمایتی مانند راهنمایی و مشاوره آموزشی و برنامه های. آموزش های مهارت های ...

نقشه شهر کرمان

ادراک حسابرسان از پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) در یک کشور در حال توسعه

ویدیو آموزشی نحوه دانلود DEM Aster از USGS و تولید مدل 3D در Arc GIS با آن

پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت_ تالیف دکتر عادل آذر_ دکتر حسن الوداری

پاورپوینت بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها

دانلود تحقیق تغذیه درست

کتاب آموزش زبان فرانسوی Version Originale 1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب ها

هبیتهای ایرانی

آموزش ساده و روان تعمیر لامپ کم مصرف - 1500 تومان

دانلود پاورپوینت در مورد گرمازدگي