دانلود رایگان


شرح لغات و اصطلاحات و عبارات عربی نفثه المصدور زیدری(2) - دانلود رایگاندانلود رایگان در این متن که قسمت دوم آن است, شرح لغوی و اصطلاحات ادبی و عبارات عربی و شرح روان متن نفثه المصدور زیدری آمده است.

دانلود رایگان شرح لغات و اصطلاحات و عبارات عربی نفثه المصدور زیدری(2) در این متن که قسمت اول آن است، شرح لغوی و اصطلاحات ادبی و عبارات عربی و شرح روان متن نفثه المصدور زیدری آمده است. این کتاب را استاد حسن یزدگردی تصحیح و شرح کرده اند و از منابع اصلی نثر دوره دکترای ادبیات فارسی است. در این شرح در سه بخش معناي لغات و تركيبات، نكات بلاغي و معناي عبارت متن این کتاب با کمک متن اصلی دکتر یزدگردی و فرهنگ های لغت توضیح داده شده است که برای دوستان ادب دوست و همچنین دانشجویان دوره ارشد و دکترا مفید خواهد بود. ضمنا به علت حجم بالای این متن این شرح در سه قسمت تقدیم دوستان خواهد شد. فرمت فایل pdf و حجم مطلب بخش دوم 101 صفحه است.


نفثه المصدور


زیدری


شرح روان


بخش دوم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آدینه بوک: جستجو - "عربی" - صفحه 21

"عربی" - صفحه 21 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ارسال
کتاب. ... واژه های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات
علمی و ادبی ... عربی چیستا (2): نکات ترجمه پرسشهای چهارگزینه ای درک متن و ترجمه
و ... شرح مشکلات بلاغی و عربی نفثه المصدور زیدری و بازنویسی آن به نثر ساده و
روان.

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﮑّﻪ در دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ - EBSCOhost

.2. ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮدة اﯾﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ در دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﺑـﯿﺶ. ﺑﻬـﺎ، ﺑﺴـﺎن ﻣﺂﺧـﺬي ﮐﺎرآﻣـﺪ در
اﺧﺘﯿـﺎر .... ﺷﺮح ﻟﻐﺎت ﻗﺼﺎﯾﺪ ﺧﺎﻗﺎﻧﻰ و ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺗﺤﻔﻪ. اﻟﻌﺮاﻗﯿﻦ. ) اﯾﻦ. ﺎﺑﯿا. ت و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه. اﺳﺖ . ﻟﻐﺖ. ﻧﺎﻣﻪ ....
در ﻣﺘﻮن دﯾﮕﺮي ﭼﻮن ﻧﻔﺜ. ﻪ. اﻟﻤﺼﺪور و. اﻟﻤﺨﺘﺎرات ﻣـﻦ اﻟﺮﺳـﺎﺋﻞ. ﻧﯿـﺰ آﻣـﺪه اﺳـﺖ، در ﻧﻔﺜـﻪ. اﻟﻤﺼـﺪور. ﻣﯽ ....
ﺳﺮي، در اﺻﻄﻼح ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻋﺒﺎرت از زر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﯿﺎر اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺣـﺪ زر ﮐﺎﻣـﻞ دوازده.

بررسی شیوه تاریخ نگاری در دوران مغول و تیموری - مداد سفید

در این زمان بود که تعداد قابل ملاحظه ای از واژگان و اصطلاحات عربی وارد زبان فارسی
شد. .... عبارتند از : نفثة المصدور اثر زیدری نسوی، تاریخ جهانگشای جوینی اثر
عطاملک جوینی و ... در این دوران ما در نگارش تاریخ شاهد ساده نویسی، ورود لغات مغولی،
کاسته شدن از .... 2- C. E. Bosworth, “The Tahirids and Arabic Culture,” Journal of
Semitic ...

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

29 دسامبر 2012 ... ي. ﻣﺸﺘﺮك زﻧﺎﻧﻪ در آﺛﺎر ﺑﺎﻧﻮان ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺎرﺳ. ﻲ. و ﻋﺮﺑ. /ﻲ. ﻋﻠ. ﻲ. اﺻﻐﺮ. ﻴﺣﺒ. ،ﻲﺒ. ﻴﻣﻠ. ﺤﻪ ...... 2.
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي. ادﺑﻲ ..... ﻛﻪ ﻧﺰد ﻧﺎﻗﺪان ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
در اﺻﻄﻼح از ...... و ﻋﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻟﻔﻈﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ...... اﻳﻦ دو، ﺑﻪ واﻗﻊ ﺷﻴﻮه اي ﺑﺮاي ﺷﺮح روﻳﻜﺮد
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ي ﺟﻮﻳﺎي ﺣﻖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺣﻖ اﺳﺖ. ...... ﺗﻔﻜﺮ اﺷﻌﺮي ،ﺟﺒﺮ ،ﻧﻔﺜﻪ اﻟﻤﺼﺪور ،ﻣﺤﻤﺪ زﻳﺪري.

ویژگی های سبکی تاریخ ایلچی نظام شاه

در این کتاب سبک چنین تعریف شده است: «سبک(style) در لغت تازی به معنی گداختن
و ... و در اصطلاح ادبیات عبارت است از روش خاص ادراک و بیان افکار به وسیله ترکیب
.... مشخصه بارز صرفی تاریخ ایلچی شاه به «اسامی عام و خاص»، «ترکیب های عربی و
...... 23- نسوى، شهاب الدین محمد خرندری زیدری، نفثه المصدور، تصحیح امیر حسین ...

چکیده مقالات هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی - 2

6 ا کتبر 2012 ... به عبارت دیگر "من طبقاتی " خالق اثر هنری و اثر هنری چه ارتباط دو سویه ای دارند؟ ....
کلید واژه ها: ادبیّات تطبیقی ،شعر فارسی،شعر عربی ، امیر معزّی ... تتبّع و
استقبال در لغت به معنی پیشواز کردن، به دنبال رفتن و روی آوردن است و در اصطلاح
...... نفثه المصدور زیدری نیز از جمله آثار گرانبها و ارزشمند زبان فارسی در ...

شناخت شعر در مداحی - آموزش مداحی - loxblog.Com

ق در ادبیات فارسی به تقلید از شعر عربی پدید آمد و تا روزگار ما مورد توجه ... تا امروز
دستخوش دگرگونیهایی شده است که می توان به اجمال به شرح زیر بیان کرد: .... سبك
شعر، يعني مجموع كلمات و لغات و طرز تركيب آنها، از لحاظ قواعد زبان و مفاد ... 2-سبك
عراقي .... مقامات حمیدی و نفثه المصدور زیدری و کامل ترین نمونه ی آن تاریخ وصاف است
.

بررسی اقتباسات قرانی نفثه المصدور زیدری بر محور تاثیرات ...

لغت نامه دهخدا ... این پیوند باعث تأثیر متون عربی، خصوصاً قران مجید، بر متون نظم و
نثر ... هر نوع تاثیرپذیری با هر روشی(وام‌گیری در سطوح مختلف واژه، اصطلاح، آیه،
اقتباس ... کلید واژگان: نفثه المصدور زیدری، قران کریم، اثرپذیری تطبیقی،
تضمین و ... 2. تحلیل: 2.1 زیدری نسوی: شهاب‌الدین خرندزی زیدری نسوی، نویسنده و
شاعر قرن ...

کوفى محقق رقاع بکار توقیع خطوط توقیع محقق بکار مى رفته ... - غنچه

امروزه خط رقاع از متداول ترین خطوطى است که در سرتاسر دنیاى عرب بکار مى رود. ...
توقیع تقویع در لغت به معنى امضاء است که توقیعى نیز گفته شده است. ...... این خط
ها عبارت بودند از نسخ ، ثلث ، ریحان ،محقق ، توقیع ورقاع که هرکدام برای نوشتن ...
بحث قرار گرفته، چگونگی استفاده زیدری از آیات قرآن در کتابت نفثه المصدور است
.

لغتنامه دهخدا - معارف گیاهی - قائمیه

نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا(2). ... و در کلمات عربی مستعمل در فارسی گاه الف
لیّنه جانشین یاء آخر کلمه گردد چون تمنا، ... و الف آخری که در عربی به صورت یاء
نوشته میشود، چون موسی و عیسی و معنی و دعوی ... ز پیچاپیچ آن شب گر دهم شرح ...... (
اصطلاح طب) رطوبتی که در شکم یا زیر پوست مستسقی گرد آید. ... (نفثة المصدور
زیدری).

دریافت

نفثة المصدور صرف نظر از معنی لغوی اش، در اصطلاح به معنی اظهار شکوی و گلایه.
کردن است از امری ناخوشایند تا بدان، آلام درونی تخفیف یابد؛ به عبارت دیگر، به ...
Page 2 ... شهاب الدین زیدری وی (زیر نام دهی در شمال شرقی بجنورد نزدیک شهر نسا؛.
خرابههای ... عربی و فارسی، ضرب المثل ها، اطناب جملهها، واژههای مهجور، لغات بی شمار
عربی،.

ﺑﻼﻏﻲ ﻧﻔﺜﺔ اﻟﻤﺼﺪور ﻲ و ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﺑﺎﻧ - بهار ادب

ﺑﻼﻏﻲ ﻧﻔﺜﺔ اﻟﻤﺼﺪور. (. ص. 153 - 143(. ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن. 1. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :6/2/90. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش
ﻗﻄﻌﻲ ... ﻧﻴﺰ ﺗﺰﻳﻴﻦ و ﺗﻠﻤﻴﺢ ﻛﻼم ﺑﻪ آوردن اﺣﺎدﻳﺚ، اﻣﺜﺎل، اﺷﻌﺎر ﻋﺮﺑﻲ و ﻓﺎرﺳﻲ و ﺟﻤﻼت ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ .... ﺑﻴﻦ ﻟﻐﺎت.
را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ. ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . اﻟﺘﺰام ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺳﻪ ﺳﺠﻊ .... ﻬﺎ در ﻳﻚ واژه اﺳﺖ
ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح ... اﮔﺮ ﺑﺎزي ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت و اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺤﺮآﻣﻴﺰ ﻟﻔﻈﻲ از ﺷﮕﺮدﻫﺎي زﻳﺪري ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﻴĤﻳـﺪ و.

ﻓﻬﺮﺳﺖ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

در ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺑﻴﻦ ﺳﺮداران ﻋﺮب و. اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﻛﺮده .اﻧﺪ. 1 . 2. در ﺳﺨﻦ از ﮔﺮوه دوم، ﺑﺎﻳﺪ از اﺷ.
ﺮاف اﻳﺮاﻧﻲ و ...... ﻋﺒﺎرات و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﺪدﻳﻨﻲ در دور. ه. اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮده ..... ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح ﻛﻪ از ارﺗﻜﺎب
اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺗﺸﺒ ﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ آﻳﺎت ﻳﺎدﺷﺪه ﺷﻮﻧﺪ ...... 53/. . . زﻳﺪري، ﺷﻬﺎب. اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻧﺴﻮي،. ﻧﻔﺜﺔ.
اﻟﻤﺼﺪور. ، ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﺰدﮔﺮدي، چ ...... ﺑﻌﺪي ﺑﺮﺧﻲ ﻟﻐﺎت و ﻣﺘﻮن ﻗﭙﭽﺎﻗﻲ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠ
.

Untitled

عبارت فوق از چند سطر قبل از کاربرد اصطلاح «از بن دندان» ... در حال حاضر شرح جناب
دکتر خلیل خطيب رهبر، در باب سالاري ری و جبال با احمد حسن میمندي وزیر رایزنی.

زبان و ادبیات فارسی

عزالدين محمد نسوي:كتاب نفثه المصدور را به فارسي به نثر مصنوع كتاب سيره
جلاالدين ... از اشعار عربي وفارسي اخبار و ايات قران كريم و اصطلاحات علمي استفاده
كرده است. ... اشعه لمعات جامي از شرح لمعات فخرالدين عراقي شاعر ونويسنده مشهور عهد
مغول است ازكتب ..... شعر سنتي:1-لغات ووتركيبات ادبي كهن 2 -قائل بودن به واژگان
خاص ...

دومین همایش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور - دلبسته یاران ...

فرهنگ اصطلاحات ادبی، سیماداد، انتشارات مروارید. ... استفاده از شرح مشكلات جهانگشا
از دكتر خاتمي، با تأكيد بر لغات مفعولي و دقت در عبارات عربي گلستان به كوشش
دكتر غلامحسين يوسفي و همچنين خطيب رهبر، با تأكيد بر ... شاهنامه (جلد 1) چاپ
مسكو يا چاپ ژول مول، شاهنامه فردوسي جلد اول با شرح و توضيح ... 6ـ نفثه المصدور
زيدري

معنی نفثه المصدور - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - نفثه المصدور نفثه المصدور، اثر شهاب الدین محمد خزندزی زیدری نسوی 622 ه.
... در شرح وقایع زمان جلال الدین منکبرنی تالیف شهاب الدین محمد خرندزی زیدری نسوی
. ... است یا برگرفته از عبارت متن کتاب: «از نفثه المصدوری که مهجوری بدان راحتی
... بر این کتاب است، زیرا «نفثه المصدور» که در لغت به معنی خلطی است که مبتلا ...

نثر مصنوع و فنی - ویراساینس

در نفثه المصدور که یکی از ارجمند ترین آثار نثر مصنوع پارسی است، با ... لغوی و
ایهامسازی با لغات و اصطلاحات علوم و دانشهای مختلف، از تنوع زمینههای ایهامسازی و ...
نفثهالمصدور شهابالدین محمد زیدری نسوی، از شاهکارهای نثر مصنوع و فنی فارسی است
. ... همچنین آیات و احادیث و ابیات و عبارات عربی متعدّدی را به تصریح یا به تلمیح، ...

IJLLS 2016 Abstract 9 faconf - DOCSLIDE.COM.BR

29 جولای 2016 ... 1 2 About ISCDBU ISCDBU was founded in 2011 Simultaneous in the ..... حافظ
وانید و یسعد اتیکل در یعرفان اصطلاحات کاربرد یسهیمقا و یبررس 02 . ..... .نفثه
المصدور ، ویژگی های سبکی ، نثرفنّی ،آرایه های ادبی کلمات کلیدی: 9 ه مقالات .....
وآثار وی، شرح و توضیح لغات و تهیۀ فهرستهای متعدد فراهم کرده است.

سبک شناسی ‌نفثه المصدور زیدری نسوی - فنون ادبی

2مدرس گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه فرهنگیان شیراز، شیراز، ایران .... در اواخر
عهد او و نویسنده پیش آمد و بیشتر در شرح مصائبی که خود تحمل کرده بود‌‌‌، نوشت. ....
امثال و اشعار عربی و فارسی‌‌‌، موازنه‌‌‌سازی و قرینه‌‌پردازی‌‌‌، کاربرد اصطلاحات و
مضامین ... علاقه وافر زیدری به آوردن واژگان و عبارات و ترکیبات عربی‌‌‌، مزیّن کردن
سخن خود ...

آموزش ادب و علوم اجتماعی راهنمایی نکا - آشنایی با ساختار وقالب های ...

ق در ادبیات فارسی به تقلید از شعر عربی پدید آمد و تا روزگار ما مورد توجه ... تا امروز
دستخوش دگرگونیهایی شده است که می توان به اجمال به شرح زیر بیان کرد: .... سبك
شعر، يعني مجموع كلمات و لغات و طرز تركيب آنها، از لحاظ قواعد زبان و مفاد ... 2-سبك
عراقي .... مقامات حمیدی و نفثه المصدور زیدری و کامل ترین نمونه ی آن تاریخ وصاف است
.

ﭼ ﭼ ﭼ ﺪه ﻮ ﻘﺎﻻت ﺪه ﻮ ﻘﺎﻻت ﺪه ﻮ ﻘﺎﻻت ﻤ ﻤ ﻤ دوازد ﻦ دﻤﺎﯽ ﻦا ﯽ

بررس. ی. بازتاب روا. ن. شناس. یی. ونگ. در رمان سمفون. ی. مردگان. 2. یل. لاآبرن. ی. وار
.... شرح قص. دهی. منطق الط. ری. خاقان. ی. 51. بایز. اسماع. یلی. بررس. ی. مؤلفه. ها. ی .....
کاربرد اشتار و عبارات عرب. ی ...... فاامه قلندرزاده در. ای. یی. تحول متنا. یی. در سطح
واژگان نفثه. المصدور. 556. ریش ...... یابیم که در آثارشان از لیات و اصطلاحات عرفان.

شرح لغات و اصطلاحات و عبارات عربی نفثه المصدور زیدری(2)

در این متن که قسمت دوم آن است, شرح لغوی و اصطلاحات ادبی و عبارات عربی و شرح روان
متن نفثه المصدور زیدری آمده است.

وکتور سوهان – linkbest.ir

آموزش نرم افزار دیتاماین نسخه های 2 و 3 · راز های نگفته از تناسب اندام · 8 تم بسیار
زیبا و ... جلد اول · شرح لغات و اصطلاحات و عبارات عربی نفثه المصدور زیدری(1) ...

انواع شعر فارسی 2 - بوستان ادب

25 ژانويه 2011 ... اگرچه پیشینه قصیده به شعر عربی در دوران حاهلیت می‌رسد، لیکن در شعر فارسی ...
در اصطلاح ادبیات فارسی، غزل قالبی از شعر است که در آن مصراع اول و ... "غزل" در لغت
به معنی "حدیث عاشقی" است. .... دوستان شرح پریشانی من گوش کنید / داستان غم
پنهانی من گوش کنید ..... وزن آن هم وزن ِعبارت لا حَولَ و لا قُوَّةَ اِلاّ بِالله است.

عطّار همداني‌ - گروه نرم افزاری آسمان

وي از شاعران خوب قرن هشتم هجريست كه تذكره‌نويسان در شرح احوال او ببيان ...... حتي
در انشاءهاي ساده قرن هفتم و هشتم استعمال لغات عربي بحدّ وفور ديده مي‌شود ..... زيدري
درباره خود در كتابهايش «سيرة جلال الدين مينكبرني» و «نفثة المصدور» ذكر كرده است
. .... و سادگي آن و در همان حال با اصطلاحات و عبارات فارسي ساده و قابل فهم بنگارش آورد.

سندی از رهبران مشروطه درباره انتخابات دوره دوم درگز - نشریه اینترنتی ...

+ نوشته شده در پنجشنبه پنجم دی ۱۳۹۲ ساعت 14:51 توسط رنجبران | 2 نظر ..... محمد
بن احمد بن علی بن محمد خرندزی زیدری نسوی ملقب به شهاب الدین ، نورالدین شاعر، ....
نفثه المصدور به شرح احوال جلال الدین منکبرنی، آخرین پادشاه خوارزمشاهیان می پردازد
...... ویژگی‌های سبک شناختی وی بسامد بالای زیاد لغات عربی و استفاده از اصطلاحات
و ...

مشـــق شـــب - ساختار وقالب های شعری

ق در ادبیات فارسی به تقلید از شعر عربی پدید آمد و تا روزگار ما مورد توجه ... تا امروز
دستخوش دگرگونیهایی شده است که می توان به اجمال به شرح زیر بیان کرد: .... سبك
شعر، يعني مجموع كلمات و لغات و طرز تركيب آنها، از لحاظ قواعد زبان و مفاد ... 2-سبك
عراقي .... مقامات حمیدی و نفثه المصدور زیدری و کامل ترین نمونه ی آن تاریخ وصاف است
.

6002 ﻣﻮرﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎر ،ﺑﯽ ﻣﻨﻄﻖ ، ﺑﺪوي وﻣﺴﺘﺒﺪ - انجمن ترويج زبان و ...

زﻧﺎن و در اﺻﻄﻼح ﺷﻌﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺑﯿﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ، ﻣﺘﻌﻬﺪ در وزن و ﻗﺎﻓﯿﻪ،ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺖ اول آن اﺑﯿﺎت ﻣﺼﺮع ... -2.
ﻏﺰل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻐﺰل ﻗﺼﯿﺪه، اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ. ﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ. -3. ﻏﺰل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻌﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ.
-4 ...... ﻗﺼﯿﺪة ﻋﯿﻨﯿﮥ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺪه
...... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ. ي. ﺣﺎﺿﺮ،. ﭘﮋ. وﻫﺶ. ﻫﺎ. ﯾﯽ. ﻪﮐ. ﮐﺎﺗ. ﻨﻮن. ﺑﺮ رو. ي. ﻧﻔﺜﻪ. اﻟﻤﺼﺪور. اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه.

فهرست پايان نامه هاي ادبيات فارسي

ابزار و اصطلاحات موسيقي در شعر فارسي(شاهنامه فردوسي، خمسه نظامي و ديوان حافظ):
...... بررسي جلوه هاي بديع و بلاغت در نفثه المصدور: بهنام، رسول- دکتر دکتر .....
منظومه هاي عاشقانه): حياتي، زهرا- دکتر حسينعلي قبادي- دانشگاه تربيت مدرس- 1382-
ارشد ...... شرح و توضيح لغات و تركيبات، عبارات مبهم و اشعار عربي سند بادنامه:
داداشي، ...

Ahmad Sharabiani's '13th-century' books on Goodreads (94 books)

خلاصه حدیقه حکیم سنائی غزنوی با شرح ابیات. title. خلاصه حدیقه حکیم سنائی
غزنوی با شرح ابیات ... نفثه المصدور. title. نفثه المصدور. author. نسوی, شهاب الدین
محمد ...

عطّار همداني‌ - گروه نرم افزاری آسمان

وي از شاعران خوب قرن هشتم هجريست كه تذكره‌نويسان در شرح احوال او ببيان ...... حتي
در انشاءهاي ساده قرن هفتم و هشتم استعمال لغات عربي بحدّ وفور ديده مي‌شود ..... زيدري
درباره خود در كتابهايش «سيرة جلال الدين مينكبرني» و «نفثة المصدور» ذكر كرده است
. .... و سادگي آن و در همان حال با اصطلاحات و عبارات فارسي ساده و قابل فهم بنگارش آورد.

کوفى محقق رقاع بکار توقیع خطوط توقیع محقق بکار مى رفته ... - غنچه

امروزه خط رقاع از متداول ترین خطوطى است که در سرتاسر دنیاى عرب بکار مى رود. ...
توقیع تقویع در لغت به معنى امضاء است که توقیعى نیز گفته شده است. ...... این خط
ها عبارت بودند از نسخ ، ثلث ، ریحان ،محقق ، توقیع ورقاع که هرکدام برای نوشتن ...
بحث قرار گرفته، چگونگی استفاده زیدری از آیات قرآن در کتابت نفثه المصدور است
.

اﻟﻤﺼﺪور ﻧﻔﺜﻪ اﻟﻤﺼﺪور ﻧﻔﺜﻪ اﻟﻤﺼﺪور ﻧﻔﺜﻪ اﻟﻤﺼﺪور ﻧﻔﺜﻪ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ. ﻧﻔﺜﻪ. اﻟﻤﺼﺪور. از ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺎرﻧﺎﺳﯿﺴﻢ. ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد. 1. ﭼﮑﯿﺪه. زﯾﺪري ﻧﺴﻮي. ﻧﻔﺜﻪ. اﻟﻤﺼﺪور. (.
632. )ﻫـ ... ﺷﺮح دردﻫﺎ و درﺑﻪ. دري. ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد ... ﻫﺎ و ﻫﻨﺮوري. ﻫﺎي، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن اﺷﺘﻘﺎﻗﯽ ﻋﺮﺑﯽ و
اﺳﺘﻔﺎدة. ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ از ﺗﺮادف ﻟﻐﺎت و آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﻈﻢ ﺑﺎ ﻧﺜﺮ از وﯾ. ﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. ﻧﻔﺜﻪ. اﻟﻤﺼﺪور. اﺳﺖ ... Page 2 ...
آﻫﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن ﮐﻠﻤﺎت، ﺗﺮادف ﻟﻐﺎت، ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﺒﺎرات ﻣﺴﺠ ﻊ، ﻣﻘﻔّﯽ و آﻫﻨﮕﺪار و آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﻈﻢ. ﺑﺎ ﻧ. ﺜﺮ از وﯾ.

شناخت شعر در مداحی - آموزش مداحی - loxblog.Com

ق در ادبیات فارسی به تقلید از شعر عربی پدید آمد و تا روزگار ما مورد توجه ... تا امروز
دستخوش دگرگونیهایی شده است که می توان به اجمال به شرح زیر بیان کرد: .... سبك
شعر، يعني مجموع كلمات و لغات و طرز تركيب آنها، از لحاظ قواعد زبان و مفاد ... 2-سبك
عراقي .... مقامات حمیدی و نفثه المصدور زیدری و کامل ترین نمونه ی آن تاریخ وصاف است
.

951 Fa Feyzol Domu - Scribd

ﻓﯿﺾ اﻟﺪﻣﻮع ) ﺷﺮح ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻟﻬﻮف اﺑﻦ ﻃﺎووس ( ..... .2 ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺿﺮوري
ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻋﺒﺎرت ، داﺧﻞ دو ﻗﻼب )( اﻓﺰوده ﺷﺪ .4 ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ و ...... ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ي
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻠـﮏ اﻟﺸـﻌﺮاي ﺑﻬـﺎر ، ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻔﻘﻨـﺪ ﮐﻪ ﻋﺮب از زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻐﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ .....
10 ؛ ﻣﺘﻦ=ﮐﺮوار )ﻧﺎﺷﻨﺎس( ،8/219 ﻧﻔﺜﻪ اﻟﻤﺼﺪور زﯾﺪري ،65/ 3 ﻣﺮزﺑﺎن ﻧﺎﻣﻪ 21/20 ﺑﯿﻬﻘﯽ
1114/ 4 ؛ ...

اصل مقاله (171 K) - پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی

Page 2 ... شنیدن یا دیدن، می تواند همان احساسی را که شخص بیان کننده و شرح دهنده
تجربه کرده ... نفثه المصدور زیدری نسوی" نقش صنایع لفظی و معنوی را در ادبیت این
اثر بررسی ..... کنایات، آشنایی با عبارات و اصطلاحات عربی از وجوه ادبی نفثه
المصدور است. ... عربی وارد نثر شود تا جایی که در صورت تساوی شرایط بين لغات
پارسی و ...

وکتور سوهان – linkbest.ir

آموزش نرم افزار دیتاماین نسخه های 2 و 3 · راز های نگفته از تناسب اندام · 8 تم بسیار
زیبا و ... جلد اول · شرح لغات و اصطلاحات و عبارات عربی نفثه المصدور زیدری(1) ...

زبان و ادبیات فارسی

عزالدين محمد نسوي:كتاب نفثه المصدور را به فارسي به نثر مصنوع كتاب سيره
جلاالدين ... از اشعار عربي وفارسي اخبار و ايات قران كريم و اصطلاحات علمي استفاده
كرده است. ... اشعه لمعات جامي از شرح لمعات فخرالدين عراقي شاعر ونويسنده مشهور عهد
مغول است ازكتب ..... شعر سنتي:1-لغات ووتركيبات ادبي كهن 2 -قائل بودن به واژگان
خاص ...

اﻟﻤﺼﺪور ﻧﻔﺜﻪ اﻟﻤﺼﺪور ﻧﻔﺜﻪ اﻟﻤﺼﺪور ﻧﻔﺜﻪ اﻟﻤﺼﺪور ﻧﻔﺜﻪ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ. ﻧﻔﺜﻪ. اﻟﻤﺼﺪور. از ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺎرﻧﺎﺳﯿﺴﻢ. ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد. 1. ﭼﮑﯿﺪه. زﯾﺪري ﻧﺴﻮي. ﻧﻔﺜﻪ. اﻟﻤﺼﺪور. (.
632. )ﻫـ ... ﺷﺮح دردﻫﺎ و درﺑﻪ. دري. ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد ... ﻫﺎ و ﻫﻨﺮوري. ﻫﺎي، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن اﺷﺘﻘﺎﻗﯽ ﻋﺮﺑﯽ و
اﺳﺘﻔﺎدة. ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ از ﺗﺮادف ﻟﻐﺎت و آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﻈﻢ ﺑﺎ ﻧﺜﺮ از وﯾ. ﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. ﻧﻔﺜﻪ. اﻟﻤﺼﺪور. اﺳﺖ ... Page 2 ...
آﻫﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن ﮐﻠﻤﺎت، ﺗﺮادف ﻟﻐﺎت، ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﺒﺎرات ﻣﺴﺠ ﻊ، ﻣﻘﻔّﯽ و آﻫﻨﮕﺪار و آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﻈﻢ. ﺑﺎ ﻧ. ﺜﺮ از وﯾ.

بررسی چند سکّه در دیوان خاقانی | saeed mahdavifar - Academia.edu

337 :1386 ، (2 ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ زر ﺟﻮزاﯾﯽ را در ﻣﻌﻨﺎي زر و ﺳﮑﮥ ﻣﺮﻏﻮب و ﺑﺎ ﻋﯿﺎر ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮده ...
(7 زر ﺟﻮزاﯾﯽ در ﻣﺘﻮن دﯾﮕﺮي ﭼﻮن ﻧﻔﺜﻪ اﻟﻤﺼﺪور و اﻟﻤﺨﺘﺎرات ﻣـﻦ اﻟﺮﺳـﺎﺋﻞ ﻧﯿـﺰ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ، در ... ﻧﯿﺰ
در ﺷﺮح ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ » : زر ﺷﺶ ﺳﺮي ، در اﺻﻄﻼح ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻋﺒﺎرت از زر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﯿﺎر ....
ﭘﯿﺶﺗﺮ از او در ﻋﺮب زر و ﻧﻘﺮه ﻣﺴﮑﻮك ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ . ..... ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻟﻐﺎت و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ
ﺷﺮواﻧﯽ .

اصل مقاله

23 آگوست 2016 ... زﺑﺎن. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، اﺳﺘﻌﺎره ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ،. ﻧﻔﺜﺔ. اﻟﻤﺼﺪور. ، زﻳﺪري ﻧﺴﻮي، دل،. ﻏﻢ و ﻣﺤﻨﺖ .... در ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﻮد
و ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﻳﺰ. ﻫﺎي ... اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻼﻏﻴﻮن ﻋﺮﺑﻲ .... 1391 :2(. اﺳﺘﻌﺎر. ة. ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و اﻧﻮاع آن. آﻧﭽﻪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن از اﺳﺘﻌﺎره ﺑﺤﺚ ﺷﺪ. ،. ﺑﺮ دو دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﻲ و .... ﺣﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎري از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺎﻃﻔﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻇﺮﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﻣﻲ .... ﻋﺒﺎرات ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻼل آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت،.

ادبکده ی پارسی ایرانیان

فارسی سال دوم راهنمایی روان خوانی شعر یا حسین و لغات مهم درس .... تاريخ بيهقي
گلستان كليله و دمنه چهار مقاله نظامي عروضي مرصاد العباد نفثه المصدور زيدري
ـ ... مشکلات جهانگشا از دکتر خاتمی، با تاکید بر لغات مفعولی و اعلام و دقت در
عبارات عربی. ... 2-1- حافظ؛ شرح دکتر خطیب رهبر، "حافظ نامه" بهاءالدین خرمشاهی، "ذهن
و زبان ...

951 Fa Feyzol Domu - Scribd

ﻓﯿﺾ اﻟﺪﻣﻮع ) ﺷﺮح ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻟﻬﻮف اﺑﻦ ﻃﺎووس ( ..... .2 ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺿﺮوري
ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻋﺒﺎرت ، داﺧﻞ دو ﻗﻼب )( اﻓﺰوده ﺷﺪ .4 ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ و ...... ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ي
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻠـﮏ اﻟﺸـﻌﺮاي ﺑﻬـﺎر ، ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻔﻘﻨـﺪ ﮐﻪ ﻋﺮب از زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻐﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ .....
10 ؛ ﻣﺘﻦ=ﮐﺮوار )ﻧﺎﺷﻨﺎس( ،8/219 ﻧﻔﺜﻪ اﻟﻤﺼﺪور زﯾﺪري ،65/ 3 ﻣﺮزﺑﺎن ﻧﺎﻣﻪ 21/20 ﺑﯿﻬﻘﯽ
1114/ 4 ؛ ...

شرح لغات و اصطلاحات و عبارات عربی نفثه المصدور زیدری | سل فایل ...

در این متن که قسمت اول آن است، شرح لغوی و اصطلاحات ادبی و عبارات عربی و
شرح روان متن نفثه المصدور زیدری آمده است. این کتاب را استاد حسن یزدگردی ...

آدینه بوک: جستجو - "عربی" - صفحه 21

"عربی" - صفحه 21 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ارسال
کتاب. ... واژه های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات
علمی و ادبی ... عربی چیستا (2): نکات ترجمه پرسشهای چهارگزینه ای درک متن و ترجمه
و ... شرح مشکلات بلاغی و عربی نفثه المصدور زیدری و بازنویسی آن به نثر ساده و
روان.

کوفى محقق رقاع بکار توقیع خطوط توقیع محقق بکار مى رفته ... - غنچه

امروزه خط رقاع از متداول ترین خطوطى است که در سرتاسر دنیاى عرب بکار مى رود. ...
توقیع تقویع در لغت به معنى امضاء است که توقیعى نیز گفته شده است. ...... این خط
ها عبارت بودند از نسخ ، ثلث ، ریحان ،محقق ، توقیع ورقاع که هرکدام برای نوشتن ...
بحث قرار گرفته، چگونگی استفاده زیدری از آیات قرآن در کتابت نفثه المصدور است
.

1394 19 64 64 206 روانشناسی اسطوره و داستان؛ رویکردی نوین در نقد ...

2 The purpose of this article, is introducing a new approach in critical studies of
the text .... ##زیدری نسوی، محمّد. (1385). نفثة المصدور. ... کسایی اثری است به زبان
عربی که به قلم محمّدبن عبدالله کسایی نگارش یافته است. ... فرهنگ اصطلاحات نقد
ادبی. .... شاعر عاشقانه‌سرای دوران جاهلی و شرح ماجرای یک خونخواهی قبیله‌ای عاطفی
است.

پاورپوینت مفاهیم اساسی وبنیادی معیشت-30 اسلاید

بسته نمونه سوالات ریاضی پنجم فصل اعداد و الگو شامل آزمون های تستی ، مدادکاغذی و تمرین در منزل جدید 97

حل المسائل کتاب انتقال حرارات اینکروپرا

پاورپوینت ساختمان lsf

پاورپوینت ساختمان lsf

خلاصه نويسي درسهايي از قرآن در ماه مبارك رمضان

تحقیق و بررسی در مورد تابلو برق

اقدام پژوهی آموزگاران ابتدایی چگونه توانستم مشکل رو خوانی و روانخوانی دانش آموزانم را در کلاس حل نمایم؟

کتاب روش های انرژی و روش های تغییراتی در مکانیک کاربردی ردی ویرایش دوم

پايان نامه دندانپزشكي-تعيين ميزان استئواينتگريشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ايمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف