دانلود رایگان


ارسطو - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق در مورد ارسطو

دانلود رایگان ارسطو ارسطو

تعداد صفحات : 14 صفحه

فرمت : word ( قابل ویرایش )

برای خرید و دانلود به انتهای متن مراجعه کنید.
قسمتی از متن:
فهرست مطالب :
اكثر مراكز معتبر آدكادميك و فكری دنيای امروز، كم و بيش اتفاق نظر دارند كه در ميان نخبگان و انديشه پردازان بزرگ تاريخ جهان پنچ تن از اهميت و جايگاه ويژه ای در شكل دادن به انديشه و معرفت كنونی جهان برخوردارند. ارسطو بعنوان پدر علوم منطق ، نجوم ، شعر، ادبيات ، سياست و زيست شناسی در راس آنها قرار دارد. چهار متفكر و انديشمند ديگر اين ليست پنج نفره به ترتيب عبارتند از: افلاطون ، كانت ، نيچه ويتگشتاين.
پدر ارسطو پزشك بود. تربيت ارسطو در خانواده يك پزشك ، روحيه و ذهنيت او را شكل داد. از اين رو ارسطو علاوه بر مسايل فلسفی به مطالعه ارگانيسم موجودات زنده ، بيولوژی و طبيعت نيز می پرداخت. لذا ارسطو را مي توان نه تنها آخرين فيلسوف بزرگ دوران باستان بلكه اولين زيست شناس جهان نيز دانست. اگر افلاطون تنها عقل خود را در كار فكری بكار مي برد، ارسطو علاوه بر عقل ، تجربه و احساس خود را نيز مورد استفاده قرار داد. به همين دليل ارسطو نقش مهمی در آفرينش واژه ها و مفاهيم تازه علمی و نيز معماری يك سيستم علمی بازی كرد. ارسطو در تمامی علوم زمان خود چيره بود. به همين دليل او توانست همه دانستنی ها و علوم قبل از خود را جمع آوری ، مطالعه و طبقه بندی كند. اين كار ارسطو كمك بزرگی به خود او بعنوان فيلسوف ، منطق دان و عالم امور طبيعی و اجتماعی كرد و همچنين كمك بزرگی به تكامل دانش بشری و سيستماتيزه كردن آن نمود. علاوه بر اينها ارسطو نويسنده ای چيره دست بود كه نه تنها درباره مسائل دشوار فلسفی بلكه درباره زندگی روزمره و مسايل جاری مردم از طنز و فكاهی گرفته تا مسائل زناشويی نيز صاحب نظر بود و می نوشت. او همچنين يك شاعر، نمايشنامه پرداز و تراژدی نويس هم بود. ارسطو درباره تراژدی می نويسد: تراژدی برشی از زندگی و سرنوشت هر فرد انسانی است . از ديد ارسطو شرايط يك ازدواج موفق و ايده آل آن است كه مرد ٣٤ ساله و زن ١٨ ساله باشد. ارسطو نزديك به ٢٠ سال يكی از شاگردان افلاطون در آكادمی بود و استاد او را با هوش ترين و ذكاوتمند ترين دانشجوی آكادمی ميدانست. ارسطو از اهالی آتن نبود بلكه از مقدونيه آمده بود و هنگامی تحصيل در آكادمی را شروع كرد كه تنها ١٧ سال و استاد او افلاطون ٦١ سال داشت. ارسطو با وجود آنكه جوانترين چهره آكادمی بود به سرعت ترقی كرد و استعداد شگرفی از خود نشان داد و به زودی از چهره های برجسته آكادمی گرديد. اما يكی از سنت های ديرين آكادمی آن بود كه تنها يكی از اهالی آتن ميتوانست رياست آنرا عهده دار شود، لذا پس از مرگ افلاطون با وجود اينكه در شايستگی و توانايی ارسطو برای جانشينی او ترديدی وجود نداشت ، اما اين مقام به او تعلق نگرفت و ارسطو بعنوان اعتراض ، آكادمی و نيز شهر آتن را ترك كرد. ارسطو طی چند سال معلم ويژه اسكندر كبير ( آلكساندر) پادشاه معروف مقدونيه نيز بود.
استاد ارسطو، افلاطون همه آنچه را كه در طبيعت موجود است زاده ذهن آدمی ميدانست و بر اين باور بود كه يك چيز جاودان و تغييرناپذير كه آنرا ايده كامل می ناميد در فراسوی جهان هستی قرار دارد و آنچه ما از طبيعت می بينيم فاقد يك واقعيت عينی و تنها انعكاس و جزء ناچيزی از آن ايده كامل است. اما ارسطو اين نظريه افلاطون را مورد نقد و پرسش جدی قرار داد و بدليل تسلط بر علوم طبيعی به اين نتيجه رسيد كه برخلاف تصور افلاطون آنچه ما می بينيم خود انعكاسی از واقعيت بيرونی است. بعبارت ديگر دنيای واقعی همين دنيای بيرونی است و چيزی بنام ايده كامل نيز ساخته ذهن آدمی است. اين نظريه ارسطو تنها يك انتقاد از انديشه افلاطون نبود بلكه يك پايه نظری و فلسفی مهم برای درك جهان هستی بشمار می رفت. ارسطو تاكيد كرد كه تنها آن چيزهايی كه در روح انسان موجود است ميتواند در آگاهی يعنی مخزن گوش و چشم آدمی موجود باشد.
نظم ، پركاری و دانش طبيعی ارسطو به او امكان داد كه در چند مورد ديگر دست به نوآوريهای مهم فكری بزند. ارسطو نخستين متفكری بود كه طبقه بندی علوم را باب كرد و با استدلال اثبات كرد كه جانوران ، گياهان و انسانها هر يك دارای مختصات مربوط به خود هستند و برای پژوهش در باره هر يك ابتدا بايد آگاهي های هر يك از گروههای زيستی را بطور جداگانه طبقه بندی كرد. ارسطو با كاربرد اين شيوه توانست روند فكر و دانش را گام مهمی به جلو ببرد. ارسطو نخستين كسی است كه شيوه پژوهش منظمی برای كسب شناخت و علم را مطرح كرد. به عقيده ارسطو كسب دانش و شناخت از سه مرحله مختلف تشكيل ميشود: گام نخست جمع آوری داده ها درباره موضوع مورد بررسی است. گام دوم منظم كردن و طبقه بندی كردن داده ها بر حسب موضوع است. گام سوم جمع بندی و نتيجه گيری از داده های طبقه بندی شده است. ارسطو بدليل تسلط ويژه بر طبقه بدنی كردن علوم ، بنيانگذار منطق بعنوان علم نيز می باشد.
ارسطو با طبقه بندی مفاهيم و مسائل مختلف و قوانين ناظر بر هر يك در حقيقت پايه ريز علم منطق نيز گرديد وچارچوبهای خاصی برای مطالعه هر موضوع ابداع كرد. بعنوان مثال او می گفت كه: ١_اگر از اين تعريف شروع كنيم كه همه موجودات زنده مردنی هستند؛ و سپس ٢_ تعريف دوم را پيش بكشيم كه هرمس (نام سگ) يك جاندار است؛ ٣_آنگاه ميتوان به يك نتيجه جالب دست يافت كه هرمس مردنی است. در حقيقت ارسطو رابطه و نسبت دو مفهوم موجود زنده و مردن را به كمك علم منطق تبيين می كند.
ارسطو علوم گوناگون را به چند دسته تقسيم كرد: علوم نظری مانند فيزيك و شيمی كه قوانين آن از سوی انسان قابل اثر گذاری نيست اما قابل كشف است. بعنوان مثال اينكه حاصل دو ضربدر دو چهار ميشود، از سوی انسان غير قابل اثرگذاری است. دسته دوم علوم عملی اند كه شامل سياست و رفتار انسان و نهادهای اجتماعی ميشوند. اين دسته علوم عملی مانند سياست از سوی انسان و عقل و رفتار او قابل اثر گذاری و تغيير و تحول اند. بنابراين سياست از نگاه ارسطو اساسا موضوعی عملی و پراگماتيستی است و حوزه مستقلی نسبت به نظريه پردازی سياسی دارد و موفقيت در آن منوط به داشتن خواص و ويژگيهايی شخصيتی و روحی معينی است كه فرصت شناسی و تصميم گيری به موقع و استفاده از لحظه از جمله آنهاست.

ارسطو دو نوع فضيلت را در نزد آدمی مد نظر قرار ميدهد: نخست فضيلت شخصيتی كه جنبه بازشناسنده يا خصلتی Characteristic دارد و منظور از آن تمايز ميان خوب و بد در رفتار انسان است. به باور ارسطو مهمترين فضيلت خصلتی آدمی رعايت اعتدال و پرهيز از تندر روی و افراط گرايی در انديشه و رفتار و منش است. بنابراين ارسطو افراط گرايی را رذالت و اعتدال را فضيلت می شمرد و همواره توصيه می كند كه رويكرد ميانه و ميانه روی در ميان دو سر افراط و تفريط موجب موفقيت و پيروزی و اصولا از نظر هنجاری بهترين رويكرد و بهترين انتخاب ممكن است. دو خصوصيت منفی اكثر انسانها از ديد ارسطو كه دو سر تند روی را تشكيل ميدهند عبارتند از حسادت و خوشحالی از شكست ديگران می باشند. همچنين ارسطو از دو خصوصيت منفی ديگر انسانی يعنی فروتنی و تواضع زياد و نيز روحيه تهاجمی ياد می كند. ارسطو اما در برابر خصايل منفی فوق ، دژمناكی و برخورندگی معتدل Indignation و نيز بخود مفتخر بودن را بعنوان نمونه يك خصلت خوب و ميانه روانه انسانی پيش می كشد.

دومين فضيلت از ديدگاه ارسطو جنبه روشنفكری دارد و مراد او دغدغه و دلمشغولی ذهنی انسان است. ارسطو از چهار نوع علم سخن می گويد. علوم اثباتی ، علوم تكنيكی ، علوم اخلاقی و علوم عملي. علوم اثباتی بنا به عقيده ارسطو از سوی انسان غير قابل اثر گذاری می باشند، مانند رياضيات. علوم تكنيكی كه توانايی انسان در اين زمينه مانند مجسمه سازی و مهارتهای دستی و فنی به مهارت و چيره دستی انسان بستگی دارند. علوم اخلاقی كه به انديشه و منش و رفتار انسان می پردازد. ارسطو تاكيد می كند كه رفتار انسان امری يكبار برای هميشه و ذاتی نيست بلكه به هوشياری و تمرين و استمرار و آموزش نياز دارد و در اثر آموزش و تكرار قابل بهبود و تغيير است. چهارم علوم عملی كه در راس آنها سياست قرار دارد. ارسطو بر اين باور است كه فعاليت در پهنه سياست و دغدغه های سياسی از بهترين فضايل موجود و ممكن بشری است.
سياست از نگاه ارسطو
ارسطو برای نوشتن كتاب مشهور خود سياست به مطالعه منظم و سيستماتيك وضعيت و سرنوشت ١٥٨ دولت قبل ازخود پرداخت. در اين كتاب وی بر پايه آموزه های مهم تاريخ سياست ، انديشه های سياسی خود را پيش می كشد. نقطه حركت ارسطو در اين پهنه آن است كه انسان موجودی اجتماعی است. لذا آن كس كه خارج از اجتماع زندگی می كند دارای خواص اجتماعی كمتر است. آنگاه می گويد كه نيازهای يك انسان زنده كاملا متفاوت از گياه و حيوان است و تنها غذا، پوشاك ، مسكن و ديگر مايحتاج زندگی برای او كافی نيست. عالی ترين جنبه زندگی انسان آن زمينه هايی است كه در رابطه با حكومت و سياست تجلی می يابد. از ديد ارسطو بهترين فضيلت و خوشبختی نيز داشتن اوقات فراغت و صرف آن در زندگی سياسی و فعاليت فكری و ذهنی است.


تحقیق در مورد ارسطو


ارسطو کیست


زندگی نامه ارسطو


فلسفه و ارسطو


تقسیم بندی علوم از نظر ارسطو


سیاست از نگاه ارسطو


حکومت از نظر ارسطو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقدمات یادگیری فلسفه ارسطو از دیدگاه آمونیوس و فارابی

چکیده. آمونیوس فرزند هرمیاس از شارحان بزرگ. ارسطوست که تمام نوافالطونی. های اواخر
سده پنجم. به بعد، از او متأثر بوده. اند. وی در ابتدای کتاب خود، درباره مقوالت ارسطو ...

آژانس مسافرتی | آژانس ارسطو پرواز آریان arastoo parvaz arian

شرکت خدمات مسافرتی “ارسطو پرواز آریان” در سال ۱۳۹۲ با هدف ارائه خدمات گردشگری
در جهت تامین نیاز مسافرین محترم همچنین خدمات نوین توریستی تاسیس گردید.

ارسطو ازدواج کرد / احمد مهرانفر خبر ازدواجش با مونا فائض پور را داد + ...

15 آوريل 2018 ... رکنا: احمد مهرانفر بازیگر محبوب نقش ارسطو در سریال تلویزیونی پایتخت ۵ به
جرگه متاهلان پیوست و خبر ازدواجش را به صورت رسمی اعلام کرد.

ارسطو (بخش اول) - رادیو فرهنگ

12 ژوئن 2018 ... ارسطو در شهر استاگیرا به سال ۳۸۴ ق. م در خاندانی که نسل اندر نسل پیشه پزشکی
داشتند، متولد شد. او در سن هفده سالگی، بعد از مرگ پدر و مادر، به شهر ...

سعادت و فضلیت از دیدگاه ارسطو

بزرگترین حکماء و فیلسوفانی که به این مکتب منسوب هستند، نامدارترین
اندیشمندان یونان قدیم؛ یعنی سقراط و افلاطون و ارسطو می باشند. بنابراین، حجم
کلانی از ...

ارسطو - پايگاه اطلاع رساني بنياد حکمت اسلامي صدرا

ارسطو*. سيد محمد خامنه اي. طبايع‌ سرزمينها و اقليمها و اقوام‌ و تيره‌ها نيز مانند انسانها،
اختلاف‌ و گونه‌هاي‌ بسيار دارند، و گاه‌ ميان‌ دو اقليم‌ يا دو ملت‌ فرقها و اختلافهاي‌ ...

لذت و معنای زندگی از نگاه ارسطو | عمرانیان | آینه معرفت

هدف این پژوهش بررسی معنای زندگی از نظر ارسطو و نقش لذت در رسیدن به آن با روشی
توصیفی- تحلیلی است. ارسطو میان اینها ارتباط عمیقی ایجاد می‌کند و نیک‌بختی را
...

آژانس مسافرتی | آژانس ارسطو پرواز آریان arastoo parvaz arian

شرکت خدمات مسافرتی “ارسطو پرواز آریان” در سال ۱۳۹۲ با هدف ارائه خدمات گردشگری
در جهت تامین نیاز مسافرین محترم همچنین خدمات نوین توریستی تاسیس گردید.

ارسطو - ویکی فقه

ارسطو به همراه سقراط و افلاطون از تأثیر گذارترین فیلسوفان یونان باستان بوده‌است
. وی شاگرد افلاطون و آموزگار اسکندر مقدونی بود. تالیفات او در زمینه‌ها و رشته‌های ...

ارسطو - پايگاه اطلاع رساني بنياد حکمت اسلامي صدرا

ارسطو*. سيد محمد خامنه اي. طبايع‌ سرزمينها و اقليمها و اقوام‌ و تيره‌ها نيز مانند انسانها،
اختلاف‌ و گونه‌هاي‌ بسيار دارند، و گاه‌ ميان‌ دو اقليم‌ يا دو ملت‌ فرقها و اختلافهاي‌ ...

دائره المعارف اسلامی طهور - نمایش مطلب : ارسطو

ارسطو (فیلسوف یونانی مشهور) ملقب به "معلم اول" پایه گذار فلسفه مشاء و شاگرد
افلاطون! در سال 384 قبل از میلاد مسیح در شهر "استاگیرا" شهری کوچک در شمال یونان
به ...

متافيزيك از نظر ارسطو | معرفت

25 ا کتبر 2010 ... ارسطو يكى از بزرگ ترين متفكّران جهان محسوب مى شود. او نقطه عطفى است در تاريخ
فلسفه غرب و به طور كل، در تاريخ تفكّر و انديشه كه تأثير ...

فلسفه سیاسی ارسطو - مجله موفقیت

ارسطو (384 - 322 پیش از میلاد) ؛ فیلسوف یونانی ، منطق دان، و دانشمند زمانه خود بود
که در کنار استاد خود افلاطون، به عنوان یکی از متفکران باستانی با نفوذ در بخشی ...

سعادت و فضلیت از دیدگاه ارسطو

بزرگترین حکماء و فیلسوفانی که به این مکتب منسوب هستند، نامدارترین
اندیشمندان یونان قدیم؛ یعنی سقراط و افلاطون و ارسطو می باشند. بنابراین، حجم
کلانی از ...

المعلم الاول ارسطو (ج1) .. حياته / تقسيم العلوم /المنطق الصوري / الاخلاق ...

2 Dec 2017

انتشارات ققنوس | شخصیت باستان ... ارسطو

شخصیت باستان ... ارسطو. پس از سقوط شهر تروا در حدود سال 1180 پیش از میلاد ،
سربازان به یونانی بازگشتند که قحطی و اقتصادی فروپاشیده آن را در بر گرفته بود
.

ارسطو پرواز آریان - Google My Maps

Open full screen to view more. ارسطو پرواز آریان . arastoo parvaz ariyan. arastoo
parvaz ariyan. 1,656 views. Untitled layer. All items. pardis. لایه بدون عنوان‎.

گاف جالب ارسطو در «پایتخت ۵» +عکس

4 آوريل 2018 ... ساعت و انگشتر ارسطو در قسمت پریشب گم شده بود. اما شب گذشته انگشتر و ساعت
ارسطو در دستش بود.

فضیلت اعتدال از دیدگاه ارسطو / مسعود تلخابی - حکمت بالغه

عنوان: فضیلت اعتدال از دیدگاه ارسطو. نویسنده: مسعود تلخابی. دسته: فلسفه؛
فلسفه اخلاق. 1 – فضیلت. فضیلت انسان عبارتست از: ملکه ای که انسان را خوب می
سازد و ...

ارسطو (Aristotle)

ارسطو (Aristotle). ارسطو در سال 384 پیش از میلاد در شهر استاگیرا مقدونیه که در 300
کیلومتری شمال آتن قرار دارد به دنیا آمد. پدر او دوست و پزشک پادشاه مقدونیه جد ...

زندگینامه ارسطو - فیلسوف

4 مارس 2017 ... عکس ارسطو,بیوگرافی ارسطو,آثار ارسطو,نظریات ارسطو,فلسفه ارسطو,ارسطو کیست
,زندگینامه دانشمند ارسطو,زندگینامه دانشمندان,سیاست ارسطو ...

چهره زمینی ارسطو پس از هزاره‌ها – چهارراه

نگاهی به رساله رازآمیز کمدی ارسطو. همه کسانی که با رساله فن شعر ارسطو سر و کار
داشته و یا از سرگذشت شگفت‌انگیز این کتاب و تأثیرگذاری بی‌مانندش اطلاع دارند،
...

المعلم الاول ارسطو (ج1) .. حياته / تقسيم العلوم /المنطق الصوري / الاخلاق ...

2 Dec 2017

ارسطو فیلسوف الهی یا پوزیتیویست - فلسفه

علیرغم بیست قرن سلطنت مطلقه نظام اندیشه ارسطو بر تفکر فلسفی جهان این نکته
عجیب به نظر می رسد که در مورد مهمترین ویژگی های تفکر ارسطویی حتی در کلی ...

جاده اقتصاد، گذر افلاطون و ارسطو - تجارت‌نیوز

جاده اقتصاد، گذر افلاطون و ارسطو. برای آشنایی بهتر با علم اقتصاد خوب است با
گذشته و روند تکامل آن بیشتر آشنا شویم. به همین منظور قصد داریم تا از نقطه‌ای آغاز ...

ارسطو - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

بررسی بوطیقای ارسطو، خواه ناخواه بحث را به نوع مواجهه اندیشمندان مسلمان بویژه پس
از نهضت ترجمه باز می‌کند؛ میزگرد ادبی بوطیقا در شهرستان ادب به این مواجهه‌ها ...

زندگی نامه ارسطو - فیزیکدان

8 فوریه 2018 ... ارسطو در سال ۳۸۴ ق.م. در خانواده‌ای ثروت‌مند از اهالی استاگیرا (استاگیروس)، شهری در
شمال یونان، به دنیا آمد. در ۱۷ سالگی به آکادمی (فرهنگستان) ...

کتاب ارسطو اثر شارون کاتز کوپر Aristotle - دیجی کالا

خرید اینترنتی کتاب ارسطو اثر شارون کاتز کوپر و قیمت انواع کتاب چاپی نشر
ققنوس از فروشگاه آنلاین دیجی کالا. جدیدترین مدل های کتاب چاپی نشر ققنوس با ...

ارسطو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اَرَسطو یا ارسطاطالیس ( /ˈærɪˌstɒtəl/ ; زبان یونانی: Ἀριστοτέλης، تلفظ ... ارسطو
به همراه سقراط و افلاطون از تأثیر گذارترین و بزرگترین فیلسوفان یونان باستان ...

ارسطو ازدواج کرد / احمد مهرانفر خبر ازدواجش با مونا فائض پور را داد + ...

15 آوريل 2018 ... رکنا: احمد مهرانفر بازیگر محبوب نقش ارسطو در سریال تلویزیونی پایتخت ۵ به
جرگه متاهلان پیوست و خبر ازدواجش را به صورت رسمی اعلام کرد.

: ارسطو - دانشنامه رشد

ارسطو در سال 384 ق. م، در استاگیرا واقع در شمال یونان چشم به جهان گشود. پدرش نیکو
ماخوس، پزشک دربار پادشاه مقدونیه بود. ارسطو هنگامی که حدود هفده سال داشت به قصد ...

#ارسطو • Instagram photos and videos

22.2k Posts - See Instagram photos and videos from 'ارسطو' hashtag.

منطق ابداع ارسطو نیست - سیمافکر

7 Oct 2017

عقل فعّال در نظر ارسطو | جان محمدی | جستارهایی در فلسفه و کلام

گفته می شود که نظریۀ عقل فعال از مبهم ترین و بحث انگیزترین موضوعات فلسفۀ
ارسطو است. این ابهام عموماً ناشی از ایجاز و ابهام کلام ارسطو در کتاب دربارۀ نفس ...

انتشارات ققنوس | شخصیت باستان ... ارسطو

شخصیت باستان ... ارسطو. پس از سقوط شهر تروا در حدود سال 1180 پیش از میلاد ،
سربازان به یونانی بازگشتند که قحطی و اقتصادی فروپاشیده آن را در بر گرفته بود
.

فضیلت اعتدال از دیدگاه ارسطو / مسعود تلخابی - حکمت بالغه

عنوان: فضیلت اعتدال از دیدگاه ارسطو. نویسنده: مسعود تلخابی. دسته: فلسفه؛
فلسفه اخلاق. 1 – فضیلت. فضیلت انسان عبارتست از: ملکه ای که انسان را خوب می
سازد و ...

ارسطو - تاریخ فلسفه

ارسطو در سال 384 پیش از میلاد در شهر استاگیرا مقدونیه که در 300 کیلومتری شمال
آتن قرار دارد به دنیا آمد. پدر او دوست و پزشک پادشاه مقدونیه جد اسکندر مقدونی بود.

زندگینامه ارسطو - فیلسوف

4 مارس 2017 ... عکس ارسطو,بیوگرافی ارسطو,آثار ارسطو,نظریات ارسطو,فلسفه ارسطو,ارسطو کیست
,زندگینامه دانشمند ارسطو,زندگینامه دانشمندان,سیاست ارسطو ...

نتیجه گیری های ارسطو | The Darakht-e Danesh Library

در این مطلب شما با روش ارسطو، فیلسوف نامی یونان، در شناخت پدیده های که در
پیرامونش رخ می‌داد، آشنا می‌شوید.

مقدمات یادگیری فلسفه ارسطو از دیدگاه آمونیوس و فارابی

چکیده. آمونیوس فرزند هرمیاس از شارحان بزرگ. ارسطوست که تمام نوافالطونی. های اواخر
سده پنجم. به بعد، از او متأثر بوده. اند. وی در ابتدای کتاب خود، درباره مقوالت ارسطو ...

ریشه‌های آموزش دولتی؛ ارسطو و فضیلت مدنی | بورژوا

ارسطو به‌مانندِ افلاطون، بین حوزه‌ی داوطلبانه‌ی جامعه و حوزه‌ی اجبارآمیز دولت تمایزی
قایل نبود. درنتیجه، برای ارسطو آزادی فردی حتی آن‌قدر اهمیت نداشت که به‌هنگام تجویز
...

بیوگرافی و عکسهای احمد مهرانفر و همسرش مونا فائض پور - نمناک

بیوگرافی کامل “احمد مهرانفر” بازیگر نقش بیاد ماندنی ارسطو در سریال پایتخت را
به همراه فیلم شناسی و عکسهای این بازیگر در نقشهای متفاوتش را در سایت نمناک ...

پاورپوینت تاریخ درخشان پزشکی در ایران

تحقیق در مورد سلمان رشدی

تمرین فصل 1 و 2 ریاضی چهارم به همراه سوالات قلم چی و پاسخنامه تشریحی

گزارش کار آزمایش تونل باد – آزمایشگاه مکانیک سیالات

پاورپوینت بمب‌های گرافيتی

پاورپوینت با موضوع اخلاق در مراقبتهای آغاز و پايان حيات

جزوه خوردگی در صنایع پتروشیمی دکتر مرتضی بقالها دانشگاه صنعتی شریف

مقاله تاریخچه و قدمت استفاده از نمادهای عاشورا

جزوه خوردگی در صنایع پتروشیمی دکتر مرتضی بقالها دانشگاه صنعتی شریف

تحقیق درموردمتن انگلیسی درباره اعتصاب