دانلود فایل


پاورپوینت اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت اصول مستندسازی اطلاعات پزشکی,مدارک پزشکی چیست,اهمیت و اهداف مستند سازی,دستورالعمل های مستند سازی,دیدگاه حقوقی,قوانین عمومی مستند

دانلود فایل پاورپوینت اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی
قالب بندی: پاورپوینت
فهرست مطالب
مقدمه
تعريف
مدارك پزشكی چيست؟
اهميت و اهداف مستند سازی
دستورالعمل های مستند سازی
ديدگاه حقوقی
قوانين عمومی مستندسازی پزشكی
محتوای گزارشات پزشكی
مستندسازی سير بيماری
مستند سازی اصطلاحات پزشكی
خطاهای شايع در پرونده نويسی
و . . . .
قسمتی از پاورپوینت
مقدمه
شايد برای پزشكان ايرانی كه تا چند دهه پيش مشغول كار بوده اند، موضوع شكايت های حقوقی بيماران كه در كشورهای غربی رواج داشت؛ امری عجيب و دور از ذهن می آمد.
حقيقت آن است كه فرهنگ وآئين ايرانيان همواره هاله ای از قداست را بر قامت حكيمان خود كشيده بود، نگرشی كه حتی طرح شكايت از سوی بيماران را نيز نا مانوس جلوه ميداد.
اما امروزه شرائط به كلی متفاوت از گذشته است.
جامعه ايران ناگزير قدم در راهی می گذارد كه نسبت و روابط افراد آن با هم را نه باورهای سنتی بلكه بندهای قانون مشخص می كند.
در چنين شرايطی جامعه پزشكی ايران تنها با درايت و بسترسازی های لازم در مراكز آموزشی خواهد توانست بدون تنش های ناخواسته، دوران گذار را پشت سر بگذارد.
§آگاهی پزشكان از قوانين شغلی موجب افزايش قدرت پيش بينی و دور انديشی شده و عنصر مهمی در تعيين سرنوشت شغلی است. همچنين به بهبود سطح خدمات منجر خواهد شد.§نكته مهم اينكه :
جهل به قانون رافع مسئوليت كيفری نيست
تعريف
مستند سازی يا پرونده نويسی، فرايند ثبت كامل اطلاعات مربوط به مراقبت و درمان بيمار است. مستند سازی نوع بيماری، وضعيت بيمار در شروع و ادامه درمان، وسعت و كيفيت مراقبت، درمان فراهم شده برای بيمار، نتيجه مراقبت و درمان مورد نياز بيمار را نشان می دهد.
مدارك پزشكی چيست؟

مجموعه اسناد ومدارك مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، پاراكلينيك،اداری و پشتيبانی ارائه شده به
بيماران از زمان ورود تا هنگام خروج آنهااز مركز
بهداشتى درمانی.
و . . .


پاورپوینت اصول مستندسازی اطلاعات پزشکی


مدارک پزشکی چیست


اهمیت و اهداف مستند سازی


دستورالعمل های مستند سازی


دیدگاه حقوقی


قوانین عمومی مستند


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی میزان آگاهی پرستاران از اصول مستندسازی مدارک پزشکی

ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻣﻠﯽ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ (ﺳﺎﻝ:1388).

پاورپوینت اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی - نیکان لینک

دانلود پاورپوینت با موضوع اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی، در قالب ppt و در 32
اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تعريف، مدارك پزشكی چيست؟، اهميت و اهداف ...

Slide 1 - ictmed

امروزه ارتباط سنتی ، منحصر به پزشک – بیمار با ارتباط دیگری جایگزین شده است
که در ... پرونده الکترونیک سلامت دربرگیرنده اطلاعات مراقبت بهداشتی ، در طول
حیات فرد ... محرمانگی پرونده الکترونیک سلامت را از نظر اصول و نیازمندیها بررسی
می کند . .... محرمانگی; امنیت; مستند سازی در آزمایشگاه بالینی; مشخصات شناسه های
عمومی ...

دستورالعمل اصول مستند سازی

فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تعیین می نماید خود را با استاندارد ها
و. الزامات مربوطه منطبق سازد . مستندات آزمایشگاه مجموعه ای از. " مدارک. " و سوابق.

Slide 1 - مدیریت یکپارچه آموزش

تعاریف و مفاهیم; آشنايي با مباني نظري و محتواي طرح تكريم; اصول مشتري محوري و
رعايت ... نقش کادر پزشکی ، پرستاری و کارکنان در اجراي مفاد منشورحقوق بیماران;
اصول ارتباطات فردی ... بلكه خدمات يك جانبه را شامل مي شود كه در آنها فروشنده ها،
اطلاعات مشتري نسبت به مورد معامله را ... شفاف و مستند سازی نحوه ارائه خدمات به
ارباب رجوع.

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺨﺶ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن (

7 ژانويه 2015 ... ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﯽ . Original Article. ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺨﺶ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن. (. آﻧﺎﻟﯿﺰ
ﮐﻤﯽ داده ﻫﺎي ... ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﺑﻞ، زاﺑﻞ. 4 ...
ﺷﻮد. ﮐﻠﻤﺎت. ﮐﻠﯿﺪي: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي. ، ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﺨﺶ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن. ﺑﯿﻤﺎر، . ﻣﻘﺪﻣﻪ ..... اﺻـﻮل.
ﺻـﺤﯿﺢ. ﺗﺸـﺨﯿﺺ. ﻧﻮﯾﺴـﯽ و. ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي. ﭘﺮوﻧﺪه ﻫـﺎي. ﺑﯿﻤـﺎران. ﺗﻮﺳـﻂ. ﭘﺰﺷـﮑﺎن. از. ﻃﺮﯾـﻖ.

اصول مستند سازی و اهمیت آن در مدارک پزشکی - Journal of Health ...

اصول مستند سازی و اهمیت آن در مدارک پزشکی. ... پزشکان مسلمان علاوه بر درمان بیمار،
باید اطلاعات بهداشتی و درمانی را به طور دقیق و کامل در اوراق مدارک پزشکی ثبت ...

پاورپوینت اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی - نیکان لینک

دانلود پاورپوینت با موضوع اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی، در قالب ppt و در 32
اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تعريف، مدارك پزشكی چيست؟، اهميت و اهداف ...

اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی

اﺻﻮل ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﻜﯽ. Principles of Medical. Documentation. اﺻﻮل ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﻜﯽ. Principles of Medical. Documentation. دﻛﺘﺮﻣﮭﺮﻧﮓ ھﺪاﯾﺘﻲ. ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﻜﯽ ...

ارزیابی میزان تکمیل اطلاعات و رعایت جنبه های قانونی در پرونده های ...

ارزیابی میزان تکمیل اطلاعات و رعایت جنبه های قانونی در پرونده های پزشکی اورژانس
... میزان رعایت جنبه های قانونی و اصول مستند سازی پرونده- های پزشکی طراحی شد.

ستاد مبارزه با مواد مخدر - صفحه اصلی

مستندسازي ... وظايف · بانک اطلاعاتی شهداي مبارزه با مواد مخدر .... باید به تعهدات
بین‌المللی خود بر اساس اصل مسئولیت مشترک در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر عمل
کند.

مستندسازی.ppt

مستندسازي يا پرونده نويسي فرآيند ثبت كامل اطلاعات مربوط به مراقبت و درمان ... اين
افراد بايد در زمينه اصول مستند سازي آن موسسه خاص و استانداردهاي مستند ... 4-هركدام از
موارد ثبت شده در پرونده هاي پزشكي بايد توسط ثبت كننده تصديق و تاييد شود .

Slide 1 - مدیریت یکپارچه آموزش

تعاریف و مفاهیم; آشنايي با مباني نظري و محتواي طرح تكريم; اصول مشتري محوري و
رعايت ... نقش کادر پزشکی ، پرستاری و کارکنان در اجراي مفاد منشورحقوق بیماران;
اصول ارتباطات فردی ... بلكه خدمات يك جانبه را شامل مي شود كه در آنها فروشنده ها،
اطلاعات مشتري نسبت به مورد معامله را ... شفاف و مستند سازی نحوه ارائه خدمات به
ارباب رجوع.

بهین فایل پاورپوینت اصول مستندسازی

اطلاعیه فروشگاه. تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به گروه تجارت الکترونیک
سپهر می باشد. پاورپوینت اصول مستندسازی. پاورپوینت اصول مستندسازی.

دانشكده پيراپزشكي آمل

18 آوريل 2016 ... اطلاعات موجود در آزمايشگاه و نحوه مستندسازي اطلاعات را نام ببرد و سيستم اطلاع
رساني در آزمايشگاه را توضيح دهد. شيوه هاي صحيح ... اصول اخلاق پزشكي در آزمايشگاه
را بيان نمايد. ... وايت برد، ماژيك ، پاورپوينت و ويدئوپروژكتور ...

پاورپوینت اصول مستندسازی - فروشگاه فایل یاب

17 جولای 2016 ... [PDF] اصول مستندسازی اطلاعات پزشکی alzahra.mui.ac.ir/oldsite/images/stories/
modir/.../mostanad.pdf Im Cache Ähnliche Seitenﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ...

درﺑﺎره ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ

ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﺧﺪﻣﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤـﻊ ....
ﺎزي ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﯿﺮو اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﮐﺎﻣـﻞ و.

اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی

اﺻﻮل ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﻜﯽ. Principles of Medical. Documentation. اﺻﻮل ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﻜﯽ. Principles of Medical. Documentation. دﻛﺘﺮﻣﮭﺮﻧﮓ ھﺪاﯾﺘﻲ. ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﻜﯽ ...

پاورپوینت تجارت الكترونيكي – كسب و كار الكترونيكي -21 اسلاید

دانلود نقشه GIS استان کهگلویه و بویراحمد

پاورپوینت نگاره های فارسی اول ابتدایی - نگاره های 1 تا 10

شبیه سازی مقاله میکروگرید IEEE 2016 Transaction

پاورپوینت مطالعه حرکت بیماری در جمعیت گیاهی

چگونه توانستم اعتماد به نفس دانش آموزم سیاوش را که از پدر گنگش خجالت می کشید را از بالا ببرم؟

مقاله ناسازگاری همسران

دانلود تحقیق شرح میوز

پاورپوینت گردشگری چیست؟ درس 15 مطالعات هفتم

پاورپوینت در مورد کارکردهای قرآن در نظام سلامت(علوم پزشکی)- 28 اسلاید