دانلود فایل


تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول,نظریه های مدیریت,مدیریت علمی,اصول مدیریت علمی,مدیریت اداری,رابطه مدیر و کارکنان ,کنترل و نظارت کارکنان

دانلود فایل تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول مشخصات فایل
عنوان: تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول
قالب بندی: ورد
فهرست مطالب
نظريه هاي مديريت
مديريت علمي
اصول مديريت علمي
نكات مثب
مديريت اداري
نظريه بروكراسي
مكتب نئوكلاسيك
رابطه مدير و كاركنان
كنترل و نظارت كاركنان
مديريت ژاپني و مديريت علوي
نتيجه
و . . .
قسمتی از تحقیق
مدیریت اداری هنری فایول
نظريه هاي مديريت:

براي آغاز بحث و مقايسه نظريات مديريت لازم است درباره سبك هاي مديريت و دوران آن اطلاعاتي هرچند كوتاه و مختصر به دست آوريم. پس به اختصار: مكتب كلاسيك: تيلور ، فايول، وبررا مورد بررسي قرار مي دهيم

مكتب كلاسيك با سه نظريه مديريت علمي، مديريت اداري ونظريه بوروكراسي و بر اساس فرضيات مشابه اي پديد آمده است. از نظر زماني اين سه نظريه تقريبا در يك دوره مطرح شده اند.
مديريت علمي:
پيش از انقلاب صنعتي، در مديريت، روشهاي معمول و سنتي به كار گرفته ميشد، ولي با وقوع انقلاب صنعتي و توليد انبوه، ديگر اين روشها جوابگوي نياز جامعه و صنايع نبود.چرا كه معايب اصلي آن انتخاب تصادفي كارگران، عدم تشويق افراد كوشا و استفاده از روش استبدادي در رهبري سازمان ها و صنايع موجب بروز مشكلات عديده مي شد.در اين زمان صاحب نظران مديريت علمي كه بيشتر مهندسان جواني بودند كه به صورت تجربي با شيوه هاي انجام كار روبرو بودند مديريت علمي را مطرح نمودند. فردريك تيلور كه فردي معمولي بود و به علت كم بينايي نتوانسته بود در رشته حقوق ادامه تحصيل دهد به عنوان يك كارگر ساده در كارخانه مشغول كار شد. تيلور به دليل فعاليت زياد خيلي زود از كارگري ساده تبديل به سرمكانيسين شد.وي در طول اين مديتاز نزديك با روشهاي انجام كار و مشكلات آن اشنا شد و در صدد حل آن برآمد.اينجا شروع كار تيلور و مطالعات وي در زمينه اداره امور به نحوي كه توليد به حداكثر برسد بود كه بعدا با تحقيقات و آزمايشاتي كه انجام داد پايه مديريت علمي را بنيان نهاد و به عنوان پدر مديرت علمي نيز شهرت يافت.علاوه بر تيلور كه نقش اساسي در تكوين مديريت علمي داشته صاحب نظراني همچون هنري گانت، فرانگ وليليان گيلبرگ و هارينگتون امرسون نيز در تكامل آن سهمي عمده داشته اند.
اصول مديريت علمي:
 1. جايگزين كردن روش علمي بجاي روش غير علمي در مديريت
 2. ايجاد هماهنگي در اقدامات گروهي بجاي تشتت
 3. ايجاد همكاري ميان افراد به جاي توجه به منافع شخصي
 4. كار و تلاش براي به حداكثر رساندن بازدهي به جاي بازده هاي اندك و محدود
 5. به حداكثر رساندن بازدهي كاركنان در جهت رشد آنان و سازماني كه در آن كار ميكنند.
قبل از اينكه نكات مثبت و منفي اين شيوه را بيان كنيم لازم است بدانيم كه تمام مكاتب و علوم بشري داراي نواقصي هستند كه با گذشت زمان يا تكامل پيدا كرده و يا نقض ميشوند و علت اصلي آن اينست كه بشر از درك تمام حقايق جهان هستي ناتوان است و تاكنون نيز عليرغم پيشرفت علوم نتوانسته است حتي در شناخت خود انسان كه جزئي از اين كل ميباشد به تكامل برسد. پس خواه ناخواه علومي كه سرچشمه مادي و انساني داشته باشند در هر برهه از زمان دچار تحول يا انقراض ميشوند.
نكات مثب :
 1. بهبود توليد و رشد اقتصادي
 2. افزايش كارايي
 3. تشويق و تنبيه قانونمند كه تا آن زمان وجود نداشت
نكات منفي يا محدويت:
 1. مادي گرايي بيش از حد بطوري كه به انسان به عنوان يك ماشين(گاو نر)نگاه ميشود كه به امر توليد و افزودن به سود به عنوان هدف غايي نگاه ميكند.
 2. مدل ترسيمي در مديريت علمي، تنها يك مدل مكانيكي است كه بر اساس تجزيه و تحليل حركات كارگران طرح شده و هيچ توجهي به ويژگي هاي روحي و رواني و نگرشي انسان نكرده است.


مديريت اداري:
نظريه پرداز مديريت اداري هنري فايول است وي مهندس معدن و مدير شركت معدن ذغال سنگ بود.نظريه وي شامل سه بخش است
الف فعاليت سازمانها:
وي به سازمان بصورت يكپارچه نگاه ميكرد و معتقد بود فعاليتهاي سازمان شامل 6 جزء است
 1. فعاليت فني
 2. فعاليت بازرگاني
 3. فعاليت مالي
 4. فعاليت ايمني
 5. فعاليت حسابداري
 6. فعاليت مديريتي يا اداري كه اين جزء شامل برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي و نظارت ميشود.
ايشان براي مبحث مديريتي و اداري اهميت زيادي قايل بود به طوري كه قسمت عمده اي از كتاب خود (مديريت صنعتي و عمومي) را به اين مبحث اختصاص داده است.
ب:اصول مديريت:
فايول در زمينه اصول مديريت به چهارده اصل اشاره كرده ولي منظور وي از اين 14 اصل حكم قطعي و ثابت نيست چراكه او ميگويد به ندرت امكان دارد كه يك اصل به صورت يكسان دورا مورد استفاده قرار گيرد زيرا انسانها با يكديگر متفاوتند و زمان به سرعت تغيير ميكند. برخي از اصول مديريتي وي را ميتوان اينگونه بيان نمود.1.تقسيم كار2.اختيار3.وحدت مديريت4.تمركز5.سلسله مراتب6.استمرار خدمت كاركنان7.ابداع و نوآوري8.روحيه يگانگي
ج:ويژگي هاي مديران:
فايول معتقد بود كه مديران بايد داراي ويژگي هاي ذيل باشند:
 1. توانايي فكري2.تواني جسمي3.معلومات عمومي4.معلومات تخصصي5.تجربه

نظريه بروكراسي:
واژه بروكراسي در اذهان عموم معني منفي دارد مانند كاغذ بازي،عدم كارايي،اتلاف وقت در سازمان و.... ولي از نظر علمي بروكراسي به معناي حكومت مقامات دولتي است.
بوروكراسي ، نظريه اي است جامع در باب اداره جامعه كه واضع آن ماكس وبر ، فيلسوف شهير آلماني مي باشد. وبر به اعمال قدرت از سه طريق اشاره كرده است. 1.اعمال قدرت كاريزماتيك برمبناي نفوذ شخص رهبر(كاريزما در لغت به معني موهبت و عطيه الهي است)2.اعمال قدرت سنتي: رهبر در اين نوع بروكراسي برمبناي تقدس رسوم و آداب و سنن مورد پذيرش پيروان قرار ميگيرد.3.اعمال قدرت قانوني: در اين نوع بروكراسي مشروعيت اعمال قدرت، از اعتقاد مردم به قانون و مقررات ناشي ميشود.
وبر، نظريه اش را در چارچوب نظرية اجتماعي فراگيري مطرح كرد كه به نيروهاي تأثيرگذار در درون جامعه مي پردازد. وي در چارچوب مفهوم سلطه و قدرت به بررسي و تحليل نظام بوروكراسي پرداخته است و سپس آن را به سازمانهاي اداري موجود در يك جامعه تعميم داده است . از ديدگاه وبر ، سازمانهاي بوروكراتيك بايد از ويژگيهاي زير برخوردار باشند: نكات مثبت:
 1. تقسيم فعاليتها و اعمال به اجزاي كوچك و توزيع آنها بين اعضا به طوري كه پرداختن به آن نيازي به مهارت بالايي نداشته باشد و تغيير مجري آن دشوار نباشد .
 2. سازماندهي كاركنان با اِعمال نظارت مستقيم بر كار آنان .
 3. حاكميت قوانين و مقرّرات بر سازمان به سبب گستردگي كارها و رشد منظم سازمان .
 4. تكيه بر مستندات و مدارك اداري و مكتوب .
 5. وجود سلسله مراتب اختيار در هرم سازماني و عدم ارتباط آزاد با سطوح بالاي سازمان .
 6. جهت گيري دستورات و فرامين اداري از بالا به پايين و به صورت يك طرفه .
 7. رعايت دقيق معيارها و ملاكهاي گزينشي جهت اشتغال در سازمان.
انتقادهاي زيادي به نظريه بوروكراسي شده است كه در رأس منتقدان آن، رفتارگرايان هستند. آنان به رفتار بشري بسيار تكيه و تأكيد دارندو به عامل انساني در سازمان اهميت فراواني مي دهند. مهمترين انتقادهايي كه به نظريه بوروكراسي شده است به شرح زير مي باشد:نكات منفي:
 1. غفلت از نقش فرد در سازمان و تعامل با او ، به اين دليل كه عضوي كوچك در سازماني بزرگ مي باشد
 2. تأكيد بر قوانين و مقرّرات كه به افراد جنبه ماشيني و مكانيكي مي دهد و خلاقيّت را در آنان سركوب مي نمايد .
 3. سخت گيري و نظارت مستقيم كه به ناآرامي افراد منجر مي شود و تيرگي روابط بين مدير و كاركنان را به دنبال خوهد داشت كه در نهايت به بازدهي كار لطمات جبران ناپذيري وارد مي سازد .
 4. تناقص برخي از اصول بوروكراسي با يكديگر مانند سلسله مراتب شغلي و شناخت فردي .
 5. بي توجهي به شرايط و محيط حاكم بر سازمان .
در كل نظريات كلاسيك حول محور افزايش كارايي و بهره و سود اقتصادي متمركز است و توجهي به ابعاد رواني كاركنان ندارند و از پويايي خاصي نيز برخوردار نيستند.
مكتب نئوكلاسيك:

تحقيقاتي بسيار در زمينه افزايش كارايي صورت پذيرفت و دانشمندان در صدد بوده اند تا با مطالعات جديد صرفه اقتصادي كارها را بيشتر كنند.تحقيقات هاثورن، نقطه آغاز مكتب نئوكلاسيك بود كه بر مبناي مكتب كلاسيك مديريت بنا شد و آنرا تكميل و تعديل نمود.مكتب نوئكلاسيك در شاخه هاي مختلف رشد كرد.ولي در كل همانگونه كه گفته شد پيرو و ادامه دهنده مكتب كلاسيك بود كه به نحوي تكامل يافته شده بود. آنچه بيش از هرچيز در اين مكتب نسبت به مكتب كلاسيك وجه تمايز است 1.توجه به عوامل انساني و رواني در افزايش بهره وري است.(در اين مورد در قسمت نكات منفي بحث بازتري خواهد شد.نظريه نئو كلسيك به انسان به عنوان موجودي داراي انگيزه معنوي، نياز و هدف نگاه ميكند.3.براي نخستن بار مشخص ميكند كه درون هر سازمان يك يا چند سازمان غير رسمي وجود دارد كه بر كار و رفتار سازمان تاثير گذار است.4.نوع مديريت و رهبري نقش مهمي در افزايش بهره وري و رشد كاركنان دارد.
نكات مثبت:
 1. مطالعات هاثورن(مكتب نئو كلاسيك)نقطه آغاز توجه به روابط انساني بود كه در شاخه هاي گوناگون مانند علوم رفتاريو... رشد يافت.
 2. اين مكتب نسبت به مكتب كلاسيك از پوياي ويژه اي برخوردار بود.
 3. تاثير ابعاد رواني كاركنان در بهبود وضعيت توليد و كارايي و رشد خود آنان در نتيجه مطالعات روابط انساني مشخص شد.
نكات منفي:
انتقاد اساسي كه بر مكتب كلاسيك وارد شده اين است كه اگر پيروان مكتب كلاسيك كاركنان را به بند مي كشيدند و بوي استعمار از گفتار آنان محسوس بود اما دست كم از صداقتي برخوردار بودند و مسائل انساني را مطرح نميكردند. ولي در مكتب نئو كلاسيك حتي از نيازها و انگيزه ها و روان انسان به عنوان ابزاري در خدمت سود و بهره بيشتر بهره بردند. در ضمن اين مكتب به انسان توجهي خاص دارد و بر اساس شناخت نيازها و انگيزه ها و ادراكات انساني پي ريزي شده است در حالي كه شناخت انسان "موجود پيچيده" كاري سخت و شايد محال باشد.
و . . .


تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول


نظریه های مدیریت


مدیریت علمی


اصول مدیریت علمی


مدیریت اداری


رابطه مدیر و کارکنان


کنترل و نظارت کارکنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


هنری فایول /نظریه مدیریت اداری /14 اصل مدیریت فایول - "Management ...

هنری فایول /نظریه مدیریت اداری /14 اصل مدیریت فایول. اگر خوب دقت کنیم متوجه می
شویم که نگرانی هیئت مدیره از انتصاب یک شخص ۴۷ ساله که هیچ تجربه ای در سطوح ...

هنري فايول | ذوب آهن,ريخته گري | PaperPdf.ir

8 فوریه 2018 ... هنري فايول,ذوب آهن,ريخته گري,سازماندهي,برنامه ريزي,گزارش دهي ... بعنوان سرپرست
يک پروژه فرانسوي جهت ساخت پلي بر روي گلدن هورن ... در سال ۱۹۱۹ فايول يک مرکز
مديريت اداري جهت ترويج تئوريهاي خود در زمينه مديريت ايجاد نمود .

مدیریت علمی- تیلور

مدير مسؤل هدايت کارکنان است و نظم و انضباط برقرار می کند. ... مکتب کلاسيک يا
سنتی مديريت; مکتب نئوکلاسيک ( روابط انسانی ); مکتب مديريت ... نظام اداری هِنری
فايول ... انسان متوسط پس از یک سری اندیشه ها و تفکرات و مشاهدات در مورد نقش خود،
یا ...

عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران مراکز ملّی اطلاعات علمی در ایران

تاکنون برای شناسایی عوامل موثّر بر موفقیت مدیران، تحقیقات متنوّعی به انجام
رسیده ..... هر چند «هنری فایول»[2]، در اصول چهارده‌گانة مدیریت خود، به طور مستقیم از «
ثبات ... که در نشریة «تازه‌های مدیریت: نشریة سازمان امور اداری و استخدامی کشور» به
چاپ ..... مدیران و کارکنان هر یک از این سه مرکز در مورد تأثیر پنج عامل «ثبات سازمانی
»، ...

مشاوره مدیریت | مقالات مدیریت - مروری بر تئوری های کلاسیک مدیریت

19 ا کتبر 2015 ... مدیریت هنر انجام دادن کار ها با کمک افراد دیگر است. ... ۳ مورد از مشهور ترین تئوری های
کلاسیک مدیریت (علمی ، اداری ، بوروکراتیک) که در این مقاله مورد بررسی واقع شده
است. .... و همچنین نظریه فایول، نظریه ی اداری نیز نامیده میشود. ... مدیران سطح پایین
همیشه باید مدیران سطح بالا را در مورد فعالیت های کاری خود مطلع کنند.

مدیریت آموزشی چیست؟ بخش اول - پافکو

مدیریت در مفهوم کلی و عام، از دیدگاه‌های متفاوتی تعریف شده است. ... هنری فایول،
اولین کسی که وظایف مدیریت را تقسیم کرده، معتقد است وظایف اساسی مدیریت ...

و انزجار احترام - و نظریه پرداز متخصص هنری فایول، چکیده – نظریه های ...

هنری فایول، ... در ادبیات مدیریت بحث های وسیعی در مورد فایول از جنبه های ... را صرف
ترویج و انتشار تئوری های مدیریتی خود و. تاسیس. مرکز. مطالعات. مدیریت. اداری کرد
) ... تشکیل. الیه های. زغال دار مطرح کرد و یا. یک مطالعه دقیق. »...« و تحقیق. منحصر.

دانلود رایگان مقاله تئوری های مدیریت | جزوه ها دات کام

در رابطه با هنر بودن مدیریت می توان گفت که مدیریت هنری است که فکر و ایده و ....
فایول در رساله ای که به نام مدیریت عمومی و صنعتی منتشر شده فعالیتهای سازمان
تجاری را به ... مطالب دیگری که می توان در مورد مدیریت اداری گفت : این است که این
نظریه ...

باشگاه اندیشه › هنری فایول

هنری فایول(Henri Fayol)؛ از نظریه‌پردازان فرانسوی که نظریه‌ای مستقل از نظریه
مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام مدیریت اداری ارائه کرد. ... سازماندهی بیشتر در
مورد مسئولیت‌پذیری و اعطای اختیارات است و در عین حال به جریان ارتباطات و استفاده
از ...

14 اصل یا قانون مدیریتی هنری فایول - کافـه مدیـران

25 ژوئن 2017 ... فایول نظریه مدیریت اداری را شامل ۶ دستورالعمل اصلی مدیریتی و ۱۴ قانون ... قوانین (
اصول ) چهارده گانه مدیریت که هنری فایول مطرح کرد، از مهم‌ترین ...

اصول چهارده گانه مدیریت فایول - پایگاه اطلاع رسانی صنعت

اصول چهارده گانه مدیریت که توسط هنری فایول مطرح شده است، از مهمترین مفاهیم ... وی
دارد و نباید بدون در نظر گرفتن میزان مسئولیت فرد در مورد آن تصمیم گیری شود.

بررسي وضعيت مديريت و ساماندهي سازمان هاي غيردولتي (NGOs ...

روش تحقيق توصيفي- تحليلي و هدف آن کاربردي است. دراين راستا بر اساس نظريه
هنري فايول براي هريک از وظايف پنج گانه مهم مديريت، فرضيه اي تنظيم شده است.

}{ مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان }{ - مدیریت اداری هنری فایول

{ مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان }{ - مدیریت اداری هنری فایول - ... مكان كرده بود و
بعدها بعنوان سرپرست يك پروژه فرانسوي جهت ساخت پلي بر روي گلدن هورن ميان ....
در نوشته های فالت در مورد سازمانها جلوه هایی از اهتمام به شناخت گروهها و تعهد عمیق وی به
...

اصل مقاله - پژوهش‌های مدیریت در ایران

29 دسامبر 2002 ... ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﭘﮋوﻫﺸﯽ ا و ل ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﻼم در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن. ﺗﺒﯿﯿﻦ ...... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اداري ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ..... از اﺻﻮل ﻣﻌﺮوف دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮي ﻓﺎﯾﻮل.

اصول چهارده گانه مدیریت فایول / Fayol's 14 Principles of Management

درسال 1916 میلادی صنعتگری فرانسوی به نام هنری فایول[1] کتاب برجسته خود با ...
وی نظریه‌ای مستقل از نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام مدیریت اداری ارائه ...

هنری فایول – وب سایت رسمی سلیم خلیلی

2 ژانويه 2013 ... هنری فایول یک مهندس معدن فرانسوی بود که بطور مستقل از جنبش ... بعنوان سرپرست
یک پروژه فرانسوی جهت ساخت پلی بر روی گلدن هورن ... در سال ۱۹۱۹ فایول یک مرکز
مدیریت اداری جهت ترویج تئوریهای خود در زمینه مدیریت ایجاد نمود .

هنری فایول – وب سایت رسمی سلیم خلیلی

2 ژانويه 2013 ... هنری فایول یک مهندس معدن فرانسوی بود که بطور مستقل از جنبش ... بعنوان سرپرست
یک پروژه فرانسوی جهت ساخت پلی بر روی گلدن هورن ... در سال ۱۹۱۹ فایول یک مرکز
مدیریت اداری جهت ترویج تئوریهای خود در زمینه مدیریت ایجاد نمود .

نتایج جستجو برای «مدیریت اداری هنری فایول» - فروشگاه جامع فایل

مشخصات فایل: عنوان: تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول قالب بندی: ورد تعداد
صفحات: 14 فهرست مطالب: نظريه هاي مديريت مديريت علمي اصول مديريت علمي نكات ...

اصول چهارده گانه مدیریت فایول / Fayol's 14 Principles of Management

درسال 1916 میلادی صنعتگری فرانسوی به نام هنری فایول[1] کتاب برجسته خود با ...
وی نظریه‌ای مستقل از نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام مدیریت اداری ارائه ...

باشگاه اندیشه › هنری فایول

هنری فایول(Henri Fayol)؛ از نظریه‌پردازان فرانسوی که نظریه‌ای مستقل از نظریه
مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام مدیریت اداری ارائه کرد. ... سازماندهی بیشتر در
مورد مسئولیت‌پذیری و اعطای اختیارات است و در عین حال به جریان ارتباطات و استفاده
از ...

هنري فايول (اصول علم اداره ) - مجموعه مقالات مدیریت و عمران - BLOGFA

مجموعه مقالات مدیریت و عمران - هنري فايول ( 1925 – 1841 ) . ... در سال 1919 فايول يك
مركز مديريت اداري جهت ترويج تئوريهاي خود در زمينه مديريت ايجاد نمود . ... در نوشته
های فالت در مورد سازمانها جلوه هایی از اهتمام به شناخت گروهها و تعهد عمیق وی به همکاری ...

مشاوره مدیریت | مقالات مدیریت - مروری بر تئوری های کلاسیک مدیریت

19 ا کتبر 2015 ... مدیریت هنر انجام دادن کار ها با کمک افراد دیگر است. ... ۳ مورد از مشهور ترین تئوری های
کلاسیک مدیریت (علمی ، اداری ، بوروکراتیک) که در این مقاله مورد بررسی واقع شده
است. .... و همچنین نظریه فایول، نظریه ی اداری نیز نامیده میشود. ... مدیران سطح پایین
همیشه باید مدیران سطح بالا را در مورد فعالیت های کاری خود مطلع کنند.

هنري فايول (اصول علم اداره ) - مجموعه مقالات مدیریت و عمران - BLOGFA

مجموعه مقالات مدیریت و عمران - هنري فايول ( 1925 – 1841 ) . ... در سال 1919 فايول يك
مركز مديريت اداري جهت ترويج تئوريهاي خود در زمينه مديريت ايجاد نمود . ... در نوشته
های فالت در مورد سازمانها جلوه هایی از اهتمام به شناخت گروهها و تعهد عمیق وی به همکاری ...

نقد و بررسی فلسفی نظریه اداری فایول - سیویلیکا

ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ - ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻬﺎ. ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ... ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻓﺎﯾﻮﻝ
... ﻫﻨﺮﯼ ﻓﺎﯾﻮﻝ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﯾﻬﭙﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﺍﯾﻦ. ﻣﮑﺘﺐ ﺍﺳﺘ.ﻨﻈﺮﯾﻪ ﻓﺎﯾﻮﻝ، ﺍﻟﻬﺎﻣﺒﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﯿﺎﻥ ﻧﻈﺮﯾﻬﭙﺮﺩﺍﺯﺍﻥ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﻗﯿﻖ ﺍﺻﻮﻝ ... ﻫﻨﺮﯼ ﻓﺎﯾﻮﻝ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﺩﺍﺭﯼ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ، ﺍﺻﻮﻝ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﮕﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.

اصول 14 گانه هنری فایول برای ماندگاری در شغل

هنری فایول نظریه‌ای مستقل از نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام مدیریت
اداری ارائه نمود و ‌کوشید تا جاذبه های تازه تری را برای جنبش نظریه اداری دست و پا
نماید.

مقالات اصول مدیریت | مدیر.بیز - باشگاه مدیران موفق

مشاوره بازاریابی و فروش، پایگاه اطلاع رسانی خدمات نوین مدیریتی ایران. ... درسال
1916 میلادی صنعتگری فرانسوی به نام هنری فایول کتاب برجسته خود با عنوان ... وی
نظریه‌ای مستقل از نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام مدیریت اداری ارائه نمود و
...

مقاله وظایف مدیریت دولتی چیست ؟ - آموزش مجازی پارس

این فرایند مستلزم تصمیم گیری در مورد کار های مورد نیاز و وظایف مطرح شده و قرار دادن
آنها در چارچوب ... ب) نظریه فرایندی مدیریت: این نظریه به نام هنری فایول همراه است.

تئوری های سازمانی

همگرایی و واگرایی در پژوهش های سازمانی: ... محققان علوم سیاسی تحقیق در مورد احزاب
سیاسی و ساختار های اداری دولتی را ..... هنری فایول و مدیریت عمومی و صنعتی.

هنری فایول - مقالات ارزشمند

نظریه پرداز مدیریت اداری هنری فایول است این نظریه یکی از جامع‌ترین نظریه‌ها در ...
وی دارد و نباید بدون در نظر گرفتن میزان مسئولیت فرد در مورد آن تصمیم گیری شود.

}{ مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان }{ - مدیریت اداری هنری فایول

{ مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان }{ - مدیریت اداری هنری فایول - ... مكان كرده بود و
بعدها بعنوان سرپرست يك پروژه فرانسوي جهت ساخت پلي بر روي گلدن هورن ميان ....
در نوشته های فالت در مورد سازمانها جلوه هایی از اهتمام به شناخت گروهها و تعهد عمیق وی به
...

مقاله آموزشی آشنایی با سیر تحول اندیشه مدیریت | آموزش مجازی | مدرک ...

نظریه مدیریت اداری سرشناس ترین فردی که غالباً او را بنیانگذار مدیریت جدید می
نامند، هنری فایول (1845-1925) فرانسوی است. فایول در رساله ای که از او منتشر شد ...

تئوریهای مدیریت - پارس مدیر

سیر تحول تئوریهای سازمان مدیریت کلاسیک نئوکلاسیک مدرن. ... هنری فایول
بنیانگذار مکتبی است که به اصول گرایان یا نظریه اداری مدیریت موسوم است. ...
نظریه‌ کلاسیک در مورد بوروکراسی به وسیله جامعه‌شناس آلمانی، ماکس‌وبر در آغاز این
قرن مطرح گردید. ... این تحقیقات تحت تاثیر عقاید و تجربیات علمی دانشمندی به نام
التون مایو ...

مقاله وظایف مدیریت دولتی چیست ؟ - آموزش مجازی پارس

این فرایند مستلزم تصمیم گیری در مورد کار های مورد نیاز و وظایف مطرح شده و قرار دادن
آنها در چارچوب ... ب) نظریه فرایندی مدیریت: این نظریه به نام هنری فایول همراه است.

وبلاگ دکتر خلیل علی محمدزاده - اصول چهارده گانه مدیریتی هنری فایول

وبلاگ دکتر خلیل علی محمدزاده - اصول چهارده گانه مدیریتی هنری فایول - علمی ،
فرهنگی ، آموزشی ... نظریه مدیریت اداری فایول یکی از جامع‌ترین نظریه‌ها در بحث
مدیریت.

مدیریت سازمان - تئوری و نظریه های کلاسیک و نئوکلاسیک مدیریت

مدیریت سازمان - تئوری و نظریه های کلاسیک و نئوکلاسیک مدیریت - تحقیق و پژوهش
. ... بنابراين مديريت در عمل يك هنر است، آگاهي و شناخت سامان يافته درباره مديريت
دانش است. ... وي با نظريه مديريت اداري خود تاکيد داشت که مديريت نيز مهارتي مانند همه
... فايول در مورد اصل «اختيار و مسئوليت» مي گويد كه اختيار و مسئوليت به يكديگر
...

نظريه هنري فايول

21 آوريل 2014 ... انسان متوسط پس از يک سري انديشه ها و تفکرات و مشاهدات در مورد نقش خود، يا فشار
.... نظريه فرايندي مديريت» با نام « هنري فايول » همراه است وي يکي از ... قانون و
مقررات اداري به طور صريح و واضح، صلاحيت و حدود اختيارات اداري هر مقام را تعيين
نمايد. ... در حين تحقيق نيز اغلب با آنان مشورت و نظراتشان درباره موضوعات ...

بزرگان مدیریت | مدیرسان

وبر که به همراه تیلور و هنری فایول یکی از سه چهره اصلی مکتب مدیریت ... فایول 14
اصل را برای مدیریت کارا پیشنهاد کرد که به اصول مدیریت اداری فایول مشهور شد. ...
التون مایو و تحقیقات معروف او در کارخانه هاثورن به تنهایی عامل شروع یکی از مکاتب
.... در سال 1960، او دعوت‌نامه‌ای از شرکت آی‌بی‌ام دریافت کرد تا مطلبی را در مورد
مضامین ...

هنری فایول - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هنری فایول (۲۹ ژوئیه ۱۸۴۱ در استانبول - ۱۹ نوامبر ۱۹۲۵ در پاریس) مهندس معدن، ... وی
نظریه‌ای مستقل از نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام مدیریت اداری ارائه کرد.

نظریه های مدیریت

صرف علمی پس از رنسانس بر روح تحقیق در غرب حاکم گردد و سرانجام انسان نیز به
عنوان .... مدیریت علمی. مدیریت اداری. روابط انسانی. مدیریت امروز. انقلاب. هنری. ماکس.
علوم ... تیلور. هنری ماکس مطالعات علوم روش روش. مطالعات. روش. روش. فایول. وبر
هاثورن رفتاری ... بررسیهای تاریخی نشان می دهد که در مورد چگونگی اداره واحدهای تجاری
اداری، ...

14 اصل هنری فایول – وب سایت رسمی سلیم خلیلی

2 ژانويه 2013 ... 14 اصل هنری فایول، مهم ترین بخش مدیریت یک سازمان را را تشریح می کنند. در مورد
هنری فایول (Henri Fayol) مقاله وجود دارد و روی لینک اسم ایشان ...

14 اصل یا قانون مدیریتی هنری فایول - کافـه مدیـران

25 ژوئن 2017 ... فایول نظریه مدیریت اداری را شامل ۶ دستورالعمل اصلی مدیریتی و ۱۴ قانون ... قوانین (
اصول ) چهارده گانه مدیریت که هنری فایول مطرح کرد، از مهم‌ترین ...

14 اصل هنری فایول – وب سایت رسمی سلیم خلیلی

2 ژانويه 2013 ... 14 اصل هنری فایول، مهم ترین بخش مدیریت یک سازمان را را تشریح می کنند. در مورد
هنری فایول (Henri Fayol) مقاله وجود دارد و روی لینک اسم ایشان ...

ارتباطات - اصول سرپرستی

... آموزش و تحقیق در مورد سرپرستان و پاسخگویی به نیازهای نظری آنها پرداخته است
سازمان ... 6- نیازهای زیبا شناسی: تمایل به زیبایی و زیبا دوستی که موجب پرور هنر
می گردد ... به کر گیرد اگر بخواهیم در مورد کشورها مثال بزنیم کشور آمریکا مثال
خوبی است ... 1- فایول 5 کارکرد یا وظیفه مهم را برای مدیریت اداری بیان می کند نام
ببرید؟

حل المسائل دینامیک مریام، ویرایش 6، فصل های 2 تا 3

دانلود کتاب لاتین رفتار اصولی خاک میتچل

پاورپوینت مبانی کار در روستا -جمعیت شناسی و شاخص ارقام تلفیقی -46 اسلاید

پمفلت ایمنی ماشین آلات عمرانی

پاورپوینت درباره گازهای گلخانه ای

پروژه کاووش ژئوفیزیکی در اکتشافات هیدروکربوری

طرح لایه باز کارت ویزیت آموزشگاه زبان (پشت و رو) 03

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی قلب و دستگاه گردش خون - 50 اسلاید

پروژه ارسال پیامک

گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد اداره بنیاد شهید