دانلود فایل


تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول,نظریه های مدیریت,مدیریت علمی,اصول مدیریت علمی,مدیریت اداری,رابطه مدیر و کارکنان ,کنترل و نظارت کارکنان

دانلود فایل تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول مشخصات فایل
عنوان: تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول
قالب بندی: ورد
فهرست مطالب
نظريه هاي مديريت
مديريت علمي
اصول مديريت علمي
نكات مثب
مديريت اداري
نظريه بروكراسي
مكتب نئوكلاسيك
رابطه مدير و كاركنان
كنترل و نظارت كاركنان
مديريت ژاپني و مديريت علوي
نتيجه
و . . .
قسمتی از تحقیق
مدیریت اداری هنری فایول
نظريه هاي مديريت:

براي آغاز بحث و مقايسه نظريات مديريت لازم است درباره سبك هاي مديريت و دوران آن اطلاعاتي هرچند كوتاه و مختصر به دست آوريم. پس به اختصار: مكتب كلاسيك: تيلور ، فايول، وبررا مورد بررسي قرار مي دهيم

مكتب كلاسيك با سه نظريه مديريت علمي، مديريت اداري ونظريه بوروكراسي و بر اساس فرضيات مشابه اي پديد آمده است. از نظر زماني اين سه نظريه تقريبا در يك دوره مطرح شده اند.
مديريت علمي:
پيش از انقلاب صنعتي، در مديريت، روشهاي معمول و سنتي به كار گرفته ميشد، ولي با وقوع انقلاب صنعتي و توليد انبوه، ديگر اين روشها جوابگوي نياز جامعه و صنايع نبود.چرا كه معايب اصلي آن انتخاب تصادفي كارگران، عدم تشويق افراد كوشا و استفاده از روش استبدادي در رهبري سازمان ها و صنايع موجب بروز مشكلات عديده مي شد.در اين زمان صاحب نظران مديريت علمي كه بيشتر مهندسان جواني بودند كه به صورت تجربي با شيوه هاي انجام كار روبرو بودند مديريت علمي را مطرح نمودند. فردريك تيلور كه فردي معمولي بود و به علت كم بينايي نتوانسته بود در رشته حقوق ادامه تحصيل دهد به عنوان يك كارگر ساده در كارخانه مشغول كار شد. تيلور به دليل فعاليت زياد خيلي زود از كارگري ساده تبديل به سرمكانيسين شد.وي در طول اين مديتاز نزديك با روشهاي انجام كار و مشكلات آن اشنا شد و در صدد حل آن برآمد.اينجا شروع كار تيلور و مطالعات وي در زمينه اداره امور به نحوي كه توليد به حداكثر برسد بود كه بعدا با تحقيقات و آزمايشاتي كه انجام داد پايه مديريت علمي را بنيان نهاد و به عنوان پدر مديرت علمي نيز شهرت يافت.علاوه بر تيلور كه نقش اساسي در تكوين مديريت علمي داشته صاحب نظراني همچون هنري گانت، فرانگ وليليان گيلبرگ و هارينگتون امرسون نيز در تكامل آن سهمي عمده داشته اند.
اصول مديريت علمي:
 1. جايگزين كردن روش علمي بجاي روش غير علمي در مديريت
 2. ايجاد هماهنگي در اقدامات گروهي بجاي تشتت
 3. ايجاد همكاري ميان افراد به جاي توجه به منافع شخصي
 4. كار و تلاش براي به حداكثر رساندن بازدهي به جاي بازده هاي اندك و محدود
 5. به حداكثر رساندن بازدهي كاركنان در جهت رشد آنان و سازماني كه در آن كار ميكنند.
قبل از اينكه نكات مثبت و منفي اين شيوه را بيان كنيم لازم است بدانيم كه تمام مكاتب و علوم بشري داراي نواقصي هستند كه با گذشت زمان يا تكامل پيدا كرده و يا نقض ميشوند و علت اصلي آن اينست كه بشر از درك تمام حقايق جهان هستي ناتوان است و تاكنون نيز عليرغم پيشرفت علوم نتوانسته است حتي در شناخت خود انسان كه جزئي از اين كل ميباشد به تكامل برسد. پس خواه ناخواه علومي كه سرچشمه مادي و انساني داشته باشند در هر برهه از زمان دچار تحول يا انقراض ميشوند.
نكات مثب :
 1. بهبود توليد و رشد اقتصادي
 2. افزايش كارايي
 3. تشويق و تنبيه قانونمند كه تا آن زمان وجود نداشت
نكات منفي يا محدويت:
 1. مادي گرايي بيش از حد بطوري كه به انسان به عنوان يك ماشين(گاو نر)نگاه ميشود كه به امر توليد و افزودن به سود به عنوان هدف غايي نگاه ميكند.
 2. مدل ترسيمي در مديريت علمي، تنها يك مدل مكانيكي است كه بر اساس تجزيه و تحليل حركات كارگران طرح شده و هيچ توجهي به ويژگي هاي روحي و رواني و نگرشي انسان نكرده است.


مديريت اداري:
نظريه پرداز مديريت اداري هنري فايول است وي مهندس معدن و مدير شركت معدن ذغال سنگ بود.نظريه وي شامل سه بخش است
الف فعاليت سازمانها:
وي به سازمان بصورت يكپارچه نگاه ميكرد و معتقد بود فعاليتهاي سازمان شامل 6 جزء است
 1. فعاليت فني
 2. فعاليت بازرگاني
 3. فعاليت مالي
 4. فعاليت ايمني
 5. فعاليت حسابداري
 6. فعاليت مديريتي يا اداري كه اين جزء شامل برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي و نظارت ميشود.
ايشان براي مبحث مديريتي و اداري اهميت زيادي قايل بود به طوري كه قسمت عمده اي از كتاب خود (مديريت صنعتي و عمومي) را به اين مبحث اختصاص داده است.
ب:اصول مديريت:
فايول در زمينه اصول مديريت به چهارده اصل اشاره كرده ولي منظور وي از اين 14 اصل حكم قطعي و ثابت نيست چراكه او ميگويد به ندرت امكان دارد كه يك اصل به صورت يكسان دورا مورد استفاده قرار گيرد زيرا انسانها با يكديگر متفاوتند و زمان به سرعت تغيير ميكند. برخي از اصول مديريتي وي را ميتوان اينگونه بيان نمود.1.تقسيم كار2.اختيار3.وحدت مديريت4.تمركز5.سلسله مراتب6.استمرار خدمت كاركنان7.ابداع و نوآوري8.روحيه يگانگي
ج:ويژگي هاي مديران:
فايول معتقد بود كه مديران بايد داراي ويژگي هاي ذيل باشند:
 1. توانايي فكري2.تواني جسمي3.معلومات عمومي4.معلومات تخصصي5.تجربه

نظريه بروكراسي:
واژه بروكراسي در اذهان عموم معني منفي دارد مانند كاغذ بازي،عدم كارايي،اتلاف وقت در سازمان و.... ولي از نظر علمي بروكراسي به معناي حكومت مقامات دولتي است.
بوروكراسي ، نظريه اي است جامع در باب اداره جامعه كه واضع آن ماكس وبر ، فيلسوف شهير آلماني مي باشد. وبر به اعمال قدرت از سه طريق اشاره كرده است. 1.اعمال قدرت كاريزماتيك برمبناي نفوذ شخص رهبر(كاريزما در لغت به معني موهبت و عطيه الهي است)2.اعمال قدرت سنتي: رهبر در اين نوع بروكراسي برمبناي تقدس رسوم و آداب و سنن مورد پذيرش پيروان قرار ميگيرد.3.اعمال قدرت قانوني: در اين نوع بروكراسي مشروعيت اعمال قدرت، از اعتقاد مردم به قانون و مقررات ناشي ميشود.
وبر، نظريه اش را در چارچوب نظرية اجتماعي فراگيري مطرح كرد كه به نيروهاي تأثيرگذار در درون جامعه مي پردازد. وي در چارچوب مفهوم سلطه و قدرت به بررسي و تحليل نظام بوروكراسي پرداخته است و سپس آن را به سازمانهاي اداري موجود در يك جامعه تعميم داده است . از ديدگاه وبر ، سازمانهاي بوروكراتيك بايد از ويژگيهاي زير برخوردار باشند: نكات مثبت:
 1. تقسيم فعاليتها و اعمال به اجزاي كوچك و توزيع آنها بين اعضا به طوري كه پرداختن به آن نيازي به مهارت بالايي نداشته باشد و تغيير مجري آن دشوار نباشد .
 2. سازماندهي كاركنان با اِعمال نظارت مستقيم بر كار آنان .
 3. حاكميت قوانين و مقرّرات بر سازمان به سبب گستردگي كارها و رشد منظم سازمان .
 4. تكيه بر مستندات و مدارك اداري و مكتوب .
 5. وجود سلسله مراتب اختيار در هرم سازماني و عدم ارتباط آزاد با سطوح بالاي سازمان .
 6. جهت گيري دستورات و فرامين اداري از بالا به پايين و به صورت يك طرفه .
 7. رعايت دقيق معيارها و ملاكهاي گزينشي جهت اشتغال در سازمان.
انتقادهاي زيادي به نظريه بوروكراسي شده است كه در رأس منتقدان آن، رفتارگرايان هستند. آنان به رفتار بشري بسيار تكيه و تأكيد دارندو به عامل انساني در سازمان اهميت فراواني مي دهند. مهمترين انتقادهايي كه به نظريه بوروكراسي شده است به شرح زير مي باشد:نكات منفي:
 1. غفلت از نقش فرد در سازمان و تعامل با او ، به اين دليل كه عضوي كوچك در سازماني بزرگ مي باشد
 2. تأكيد بر قوانين و مقرّرات كه به افراد جنبه ماشيني و مكانيكي مي دهد و خلاقيّت را در آنان سركوب مي نمايد .
 3. سخت گيري و نظارت مستقيم كه به ناآرامي افراد منجر مي شود و تيرگي روابط بين مدير و كاركنان را به دنبال خوهد داشت كه در نهايت به بازدهي كار لطمات جبران ناپذيري وارد مي سازد .
 4. تناقص برخي از اصول بوروكراسي با يكديگر مانند سلسله مراتب شغلي و شناخت فردي .
 5. بي توجهي به شرايط و محيط حاكم بر سازمان .
در كل نظريات كلاسيك حول محور افزايش كارايي و بهره و سود اقتصادي متمركز است و توجهي به ابعاد رواني كاركنان ندارند و از پويايي خاصي نيز برخوردار نيستند.
مكتب نئوكلاسيك:

تحقيقاتي بسيار در زمينه افزايش كارايي صورت پذيرفت و دانشمندان در صدد بوده اند تا با مطالعات جديد صرفه اقتصادي كارها را بيشتر كنند.تحقيقات هاثورن، نقطه آغاز مكتب نئوكلاسيك بود كه بر مبناي مكتب كلاسيك مديريت بنا شد و آنرا تكميل و تعديل نمود.مكتب نوئكلاسيك در شاخه هاي مختلف رشد كرد.ولي در كل همانگونه كه گفته شد پيرو و ادامه دهنده مكتب كلاسيك بود كه به نحوي تكامل يافته شده بود. آنچه بيش از هرچيز در اين مكتب نسبت به مكتب كلاسيك وجه تمايز است 1.توجه به عوامل انساني و رواني در افزايش بهره وري است.(در اين مورد در قسمت نكات منفي بحث بازتري خواهد شد.نظريه نئو كلسيك به انسان به عنوان موجودي داراي انگيزه معنوي، نياز و هدف نگاه ميكند.3.براي نخستن بار مشخص ميكند كه درون هر سازمان يك يا چند سازمان غير رسمي وجود دارد كه بر كار و رفتار سازمان تاثير گذار است.4.نوع مديريت و رهبري نقش مهمي در افزايش بهره وري و رشد كاركنان دارد.
نكات مثبت:
 1. مطالعات هاثورن(مكتب نئو كلاسيك)نقطه آغاز توجه به روابط انساني بود كه در شاخه هاي گوناگون مانند علوم رفتاريو... رشد يافت.
 2. اين مكتب نسبت به مكتب كلاسيك از پوياي ويژه اي برخوردار بود.
 3. تاثير ابعاد رواني كاركنان در بهبود وضعيت توليد و كارايي و رشد خود آنان در نتيجه مطالعات روابط انساني مشخص شد.
نكات منفي:
انتقاد اساسي كه بر مكتب كلاسيك وارد شده اين است كه اگر پيروان مكتب كلاسيك كاركنان را به بند مي كشيدند و بوي استعمار از گفتار آنان محسوس بود اما دست كم از صداقتي برخوردار بودند و مسائل انساني را مطرح نميكردند. ولي در مكتب نئو كلاسيك حتي از نيازها و انگيزه ها و روان انسان به عنوان ابزاري در خدمت سود و بهره بيشتر بهره بردند. در ضمن اين مكتب به انسان توجهي خاص دارد و بر اساس شناخت نيازها و انگيزه ها و ادراكات انساني پي ريزي شده است در حالي كه شناخت انسان "موجود پيچيده" كاري سخت و شايد محال باشد.
و . . .


تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول


نظریه های مدیریت


مدیریت علمی


اصول مدیریت علمی


مدیریت اداری


رابطه مدیر و کارکنان


کنترل و نظارت کارکنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت - مدیریت اداری هنری فایول

مدیریت - مدیریت اداری هنری فایول - مدیریت:هنر و دانش انجام کار با و بوسیله دیگران
... به حداكثر برسد بود كه بعدا با تحقيقات و آزمايشاتي كه انجام داد پايه مديريت علمي
را .... (كلاسيك و نئو كلاسيك) مقايسه نظريه وبر در مورد بروكراسي اداري با فرمايشات
...

زندگينامه فایول | | آپرم - آپرم آرمان پردازان رادمان

26 ا کتبر 2016 ... فایول و مديريت اداري: نظريه پرداز مديريت اداري هنري فايول است. ... عامل وحدت ایجاب
می کند که کلیه فعالیتها، اقدامات و پروژه های یک طرح ، اجزای لازم ...

رزمی - مبانی سازمان و مدیریت

مکتب مدیریت اداری (اصول‌گرایان) هنری فایول ... قبيل:سلسله مراتب،قوانين و مقررات
، سطوح سازماني،اختيار ومسئوليت،تحقيق و تفحص و تمركزمي باشد. .... از آنچه در مورد
نگرش اقتضایی در مدیریت گفتیم می‌توان دریافت که مدیریت اثربخش و کارساز ...

بنیاد فقهی مدیریت اسلامی - هنری فایول

29 ژانويه 2016 ... معرفی شخصیت های برجسته در مدیریت ( هنری فایول ) ... در سال 1919 فایول یک مرکز
مدیریت اداری جهت ترویج تئوری های خود در زمینه مدیریت ایجاد ...

دانلود تحقیق در موردعلمی، مدیریت، ، سازمان، معلمان – مرجع دانلود مقاله ...

از نگاه برخی صاحبنظران، مدیریت ترکیبی از علم و هنر برای پدید آوردن محیطی
مناسب .... وی نظریه‌ای مستقل از نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام مدیریت
اداری ارائه نمود و ... دانلود مقاله دانلود تحقیق دانلود پایان نامه در مورد کمال، گرایی،
ورزشکاران، ...

بزرگان مدیریت | مدیرسان

وبر که به همراه تیلور و هنری فایول یکی از سه چهره اصلی مکتب مدیریت ... فایول 14
اصل را برای مدیریت کارا پیشنهاد کرد که به اصول مدیریت اداری فایول مشهور شد. ...
التون مایو و تحقیقات معروف او در کارخانه هاثورن به تنهایی عامل شروع یکی از مکاتب
.... در سال 1960، او دعوت‌نامه‌ای از شرکت آی‌بی‌ام دریافت کرد تا مطلبی را در مورد
مضامین ...

مقاله درمورد مديريت اداري - ایران شصت و یک

24 مه 2018 ... فایل با عنوان مقاله درمورد مديريت اداري جهت دانلود موجود است توضیحات مربوط به فایل
... فعالتهاي يك مدير اداري از نظر هنري فايول : فعاليتهاي فني ...

اصول چهارده گانه مدیریت فایول - پایگاه اطلاع رسانی صنعت

اصول چهارده گانه مدیریت که توسط هنری فایول مطرح شده است، از مهمترین مفاهیم ... وی
دارد و نباید بدون در نظر گرفتن میزان مسئولیت فرد در مورد آن تصمیم گیری شود.

تحقیق درباره مدیریت، مدیران، مدیریتی، انتظامی، – مرجع دانلود مقاله ...

مدیریت ترکیبی از علم و هنر برای پدید آوردن محیطی مناسب می باشد، که در آن .... و در
آن دیدگاههای خود را در مورد مدیریت مناسب سازمان و افراد آن بیان کرد. فایول، کل.

مقاله درمورد مديريت اداري - ایران شصت و یک

24 مه 2018 ... فایل با عنوان مقاله درمورد مديريت اداري جهت دانلود موجود است توضیحات مربوط به فایل
... فعالتهاي يك مدير اداري از نظر هنري فايول : فعاليتهاي فني ...

پروژه و تحقیق رشته مدیریت - مبانی مدیریت دولتی

پروژه و تحقیق رشته مدیریت - مبانی مدیریت دولتی - مقالات دانشجويي. ... 3-
تصمیمات اتخاذ شده ممکن است صرفا جنبه اجرایی داشته باشد، یا در مورد سیاستها و خط
... عناصر تشکیل دهنده سازمان از نظر هنری فایول : عبارتست از ” تنظیم برنامه ، سازمان
دادن ...

مقالات اصول مدیریت | مدیر.بیز - باشگاه مدیران موفق

مشاوره بازاریابی و فروش، پایگاه اطلاع رسانی خدمات نوین مدیریتی ایران. ... درسال
1916 میلادی صنعتگری فرانسوی به نام هنری فایول کتاب برجسته خود با عنوان ... وی
نظریه‌ای مستقل از نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام مدیریت اداری ارائه نمود و
...

باران :: انواع مدیریت و اصول آن در 60 صفحه docx

این تحقیق در مورد اصول مدیر و انواع مدیریت می باشد در 60 صفحه در قالب ورد می باشد.
... هنری فایول، صنعتگر فرانسوی، چنین اظهار داشت که همه مدیران، پنج وظیفه یا کار،
... مسائلی نظیر سیستم‌های اداری و مدیریتی سومری‌ها، مصری‌ها، ایرانیان باستان و ...

نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت

سرانجام هیآت مدیره شرکت در سال 1900 هنری فایول را که 12 سال مدیریت شرکت را بر
عهده داشت به .... گانت مقاله دیگری را در سال 1903 منتشر کرد که در مورد جریانات
تولید بود و این مقاله با .... او تحقيقات گسترده اي انجام داد كه منجر به ظهور تكنيك
گروه ...... 2- رشد در اندازه سازمان: افزایش امور زائد اداری، کنترل های شدید و سخت، غیر
شخصی ...

تئوری‌ سازمان: اول مرغ بود یا تخم‌مرغ؟ - تجارت‌نیوز

12 جولای 2017 ... آنچه در مورد تئوری سازمان تازگی دارد، گرایش‌های نوینی است که در زمینه تحقیق و
مطالعه این موضوع پدید آمده‌اند. ... هنری فایول در سال ۱۹۱۶ کتاب مدیریت عمومی و
صنعتی را در فرانسه نوشت که نخستین کتاب تئوری مدیریت کامل است. ... ابن
تیمیه از روشی علمی برای طرح اصول اداری در چارچوب احکام اسلام استفاده کرده بود.

تئوری های سازمانی

همگرایی و واگرایی در پژوهش های سازمانی: ... محققان علوم سیاسی تحقیق در مورد احزاب
سیاسی و ساختار های اداری دولتی را ..... هنری فایول و مدیریت عمومی و صنعتی.

مقالات اصول مدیریت | مدیر.بیز - باشگاه مدیران موفق

مشاوره بازاریابی و فروش، پایگاه اطلاع رسانی خدمات نوین مدیریتی ایران. ... درسال
1916 میلادی صنعتگری فرانسوی به نام هنری فایول کتاب برجسته خود با عنوان ... وی
نظریه‌ای مستقل از نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام مدیریت اداری ارائه نمود و
...

تئوری‌ سازمان: اول مرغ بود یا تخم‌مرغ؟ - تجارت‌نیوز

12 جولای 2017 ... آنچه در مورد تئوری سازمان تازگی دارد، گرایش‌های نوینی است که در زمینه تحقیق و
مطالعه این موضوع پدید آمده‌اند. ... هنری فایول در سال ۱۹۱۶ کتاب مدیریت عمومی و
صنعتی را در فرانسه نوشت که نخستین کتاب تئوری مدیریت کامل است. ... ابن
تیمیه از روشی علمی برای طرح اصول اداری در چارچوب احکام اسلام استفاده کرده بود.

اصل مقاله - دوفصلنامه اسلام و مدیریت

و استادیار، رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان. *** دانشجوی ...
اندیشمند فرانسوی هنری فایول برای یک مدیر پنج وظیفه قائل است: برنامه ریزی، ....
به عنوان پارادایمی روشن شود تا اینکه بتوان در مورد هدف تحقیقات علمی نیز اظهار نظر
کرد.

مقالات اصول مدیریت | مدیر.بیز - باشگاه مدیران موفق

مشاوره بازاریابی و فروش، پایگاه اطلاع رسانی خدمات نوین مدیریتی ایران. ... درسال
1916 میلادی صنعتگری فرانسوی به نام هنری فایول کتاب برجسته خود با عنوان ... وی
نظریه‌ای مستقل از نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام مدیریت اداری ارائه نمود و
...

هنری فایول - مقالات ارزشمند

نظریه پرداز مدیریت اداری هنری فایول است این نظریه یکی از جامع‌ترین نظریه‌ها در ...
وی دارد و نباید بدون در نظر گرفتن میزان مسئولیت فرد در مورد آن تصمیم گیری شود.

مـــــــــد يــــــــــر ســـــــــــرا - مکاتب مدیریتی

هنري فايول يك مهندس معدن فرانسوي بود كه بطور مستقل از جنبش مديريت علمي ... و
بعدها بعنوان سرپرست يك پروژه فرانسوي جهت ساخت پلي بر روي گلدن هورن ميان ...
توليد ، بازرگاني ( فروش / بازاريابي ) ، مالي ، امنيت ، حسابداري ، و مديريت و امور
اداري . ... در نوشته های فالت در مورد سازمانها جلوه هایی از اهتمام به شناخت گروهها و تعهد
عمیق وی ...

عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران مراکز ملّی اطلاعات علمی در ایران

تاکنون برای شناسایی عوامل موثّر بر موفقیت مدیران، تحقیقات متنوّعی به انجام
رسیده ..... هر چند «هنری فایول»[2]، در اصول چهارده‌گانة مدیریت خود، به طور مستقیم از «
ثبات ... که در نشریة «تازه‌های مدیریت: نشریة سازمان امور اداری و استخدامی کشور» به
چاپ ..... مدیران و کارکنان هر یک از این سه مرکز در مورد تأثیر پنج عامل «ثبات سازمانی
»، ...

پیشرفته مدیریت سیرتکاملی نظریه های سازمان و – کارشناسی ارشد و ...

www.kenare-gostare-aras.ir. كتاب. ثروت. ملل. بحثهاي. اداري. درباره. صنعت. را ....
نظريه فرايندي مديريت بانام هنري فايول همراه است وي يكي ازبنيانگذاران مكتب ....
گيلبرت از پيروان پروپا قرص ديدگاه هاي تيلور در مورد مسيوليت هاي مديريت ....
تحقيق مذكور به فرايند هاي متفاوت مشاركت در تصميم گيري ها اشاره داشت و بيانگر
آن بود كه.

تحقیقات مقالات علمی - مدیریت علمی تیلور

بررسی های تاریخی نشان میدهد که در مورد چگونگی اداره واحدهای تجاری اداری ... با 1917
میلادی افرادی نظیر هنری فایول فرانسوی ، تجربیات خود را در کار مدیریت به صورت ...

اصول چهارده گانه مدیریت فایول / Fayol's 14 Principles of Management

درسال 1916 میلادی صنعتگری فرانسوی به نام هنری فایول[1] کتاب برجسته خود با ...
وی نظریه‌ای مستقل از نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام مدیریت اداری ارائه ...

هنری فایول - پرتال جامع علوم انسانی

هنری فایول (Henry Fayol) ... زمینه مهندسی معدن و دو، سه مقاله در مورد مدیریت نوشته بود
، اما پس از تاریخ باد .... احتمال دارد وقتی او نظر خود در مورد " یک تفکر اداری".

تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول - فروشگاه جامع تحقیقات ...

تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول,نظریه های مدیریت,مدیریت علمی,اصول مدیریت
علمی,مدیریت اداری,رابطه مدیر و کارکنان ,کنترل و نظارت کارکنان.

مقاله ای درباره نظریه ها و تئوری های مدیریت | لینک نما

16 آگوست 2015 ... مقاله مدیریت, فایول٬ اصول چهارده گانه مدیریت٬ اصول مدیریت٬ ... مبتنـــی بر تئوری
سیستمها٬ مهمترين نتايج مطالعات هاثورن٬ هنري فايول. ... در سال 1919 فايول يك مركز
مديريت اداري جهت ترويج تئوريهاي خود در زمينه مديريت ايجاد نمود .

تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول - فروشگاه جامع تحقیقات ...

تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول,نظریه های مدیریت,مدیریت علمی,اصول مدیریت
علمی,مدیریت اداری,رابطه مدیر و کارکنان ,کنترل و نظارت کارکنان.

مقاله وظایف مدیریت دولتی چیست ؟ - آموزش مجازی پارس

این فرایند مستلزم تصمیم گیری در مورد کار های مورد نیاز و وظایف مطرح شده و قرار دادن
آنها در چارچوب ... ب) نظریه فرایندی مدیریت: این نظریه به نام هنری فایول همراه است.

بررسي وضعيت مديريت و ساماندهي سازمان هاي غيردولتي (NGOs ...

روش تحقيق توصيفي- تحليلي و هدف آن کاربردي است. دراين راستا بر اساس نظريه
هنري فايول براي هريک از وظايف پنج گانه مهم مديريت، فرضيه اي تنظيم شده است.

تعریف و مفاهیم مدیریت | مدیریت

15 ژانويه 2016 ... در عین حال، متون جدیدتر عمده وظایف مدیران را برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، استخدام و
کنترل می‌دانند. ... علم و هنر هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع
برای نیل ... مکتب مدیریت علمی فردریک تیلور; مکتب مدیریت اداری (اصول‌گرایان)
... مدیریت کمی سه شاخهٔ اصلی دارد: علم مدیریت یا تحقیق در عملیات، ...

مدیران نوآور - هنری فایول

15 نوامبر 2008 ... منظور از هدف در مورد اداره‌ی امور یک سازمان عبارتست از: "تشخیص همگان در مورد هماهنگ ...
فایول خصایص و توانایی‌های زیر را برای مدیران سازمان‌های اداری و اجتماعی اعم از ....
به‌طور خلاصه می‌توان گفت تحقیقات تیلور و فایول بر اساس تولیدات ...

مدیریت ، سازمان و سوابق تاریخی مدیریت چیست؟

میالدی(: انتشار آثار متعدد در مورد اصول مدیریت )به زبان فرانسه( ... هنری فایول مکتب
... که سازمان اداری کامالً بورکراتیک از دید کامالً فنی، سازمانی است که توان رسیدن .....
اگرچه تشابهات زیادی در روش های عمومی تحقیق )روش های علمی( وجود دارد، لکن نتایج.

مدیریت آموزشی چیست؟ بخش اول - پافکو

مدیریت در مفهوم کلی و عام، از دیدگاه‌های متفاوتی تعریف شده است. ... هنری فایول،
اولین کسی که وظایف مدیریت را تقسیم کرده، معتقد است وظایف اساسی مدیریت ...

پیشرفته مدیریت سیرتکاملی نظریه های سازمان و – کارشناسی ارشد و ...

www.kenare-gostare-aras.ir. كتاب. ثروت. ملل. بحثهاي. اداري. درباره. صنعت. را ....
نظريه فرايندي مديريت بانام هنري فايول همراه است وي يكي ازبنيانگذاران مكتب ....
گيلبرت از پيروان پروپا قرص ديدگاه هاي تيلور در مورد مسيوليت هاي مديريت ....
تحقيق مذكور به فرايند هاي متفاوت مشاركت در تصميم گيري ها اشاره داشت و بيانگر
آن بود كه.

نقد و بررسی فلسفی نظریه اداری فایول - سیویلیکا

ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ - ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻬﺎ. ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ... ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻓﺎﯾﻮﻝ
... ﻫﻨﺮﯼ ﻓﺎﯾﻮﻝ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﯾﻬﭙﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﺍﯾﻦ. ﻣﮑﺘﺐ ﺍﺳﺘ.ﻨﻈﺮﯾﻪ ﻓﺎﯾﻮﻝ، ﺍﻟﻬﺎﻣﺒﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﯿﺎﻥ ﻧﻈﺮﯾﻬﭙﺮﺩﺍﺯﺍﻥ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﻗﯿﻖ ﺍﺻﻮﻝ ... ﻫﻨﺮﯼ ﻓﺎﯾﻮﻝ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﺩﺍﺭﯼ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ، ﺍﺻﻮﻝ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﮕﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.

مدیران نوآور - هنری فایول

15 نوامبر 2008 ... منظور از هدف در مورد اداره‌ی امور یک سازمان عبارتست از: "تشخیص همگان در مورد هماهنگ ...
فایول خصایص و توانایی‌های زیر را برای مدیران سازمان‌های اداری و اجتماعی اعم از ....
به‌طور خلاصه می‌توان گفت تحقیقات تیلور و فایول بر اساس تولیدات ...

هنری فایول - مقالات ارزشمند

نظریه پرداز مدیریت اداری هنری فایول است این نظریه یکی از جامع‌ترین نظریه‌ها در ...
وی دارد و نباید بدون در نظر گرفتن میزان مسئولیت فرد در مورد آن تصمیم گیری شود.

اصل مقاله - پژوهش‌های مدیریت در ایران

29 دسامبر 2002 ... ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﭘﮋوﻫﺸﯽ ا و ل ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﻼم در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن. ﺗﺒﯿﯿﻦ ...... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اداري ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ..... از اﺻﻮل ﻣﻌﺮوف دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮي ﻓﺎﯾﻮل.

معرفی سیستم شبکه شش ضلعی (Hexagrid system) به عنوان سیستم سازه ای جدید برای ساختمان های بلند

پاورپوینت شل کننده های عضلات اسکلتی

فرهنگسرا 3 بعدی اسکچاپی ...... H1 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.

نقشه GIS معابر شهر تهران با آخرین تغییرات سال 96در فرمت Shapefile

پاورپوینت با موضوع منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایان

طرح های کیریگامی (1)

دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی درس گرما و مواد 2

پرسشنامه رضايت مندي مستمري بگيران

آسيب شناسي شكست تحصيلي

پاورپوینت تغذیه گیاهان زراعی