دانلود فایل


تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول,نظریه های مدیریت,مدیریت علمی,اصول مدیریت علمی,مدیریت اداری,رابطه مدیر و کارکنان ,کنترل و نظارت کارکنان

دانلود فایل تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول مشخصات فایل
عنوان: تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول
قالب بندی: ورد
فهرست مطالب
نظريه هاي مديريت
مديريت علمي
اصول مديريت علمي
نكات مثب
مديريت اداري
نظريه بروكراسي
مكتب نئوكلاسيك
رابطه مدير و كاركنان
كنترل و نظارت كاركنان
مديريت ژاپني و مديريت علوي
نتيجه
و . . .
قسمتی از تحقیق
مدیریت اداری هنری فایول
نظريه هاي مديريت:

براي آغاز بحث و مقايسه نظريات مديريت لازم است درباره سبك هاي مديريت و دوران آن اطلاعاتي هرچند كوتاه و مختصر به دست آوريم. پس به اختصار: مكتب كلاسيك: تيلور ، فايول، وبررا مورد بررسي قرار مي دهيم

مكتب كلاسيك با سه نظريه مديريت علمي، مديريت اداري ونظريه بوروكراسي و بر اساس فرضيات مشابه اي پديد آمده است. از نظر زماني اين سه نظريه تقريبا در يك دوره مطرح شده اند.
مديريت علمي:
پيش از انقلاب صنعتي، در مديريت، روشهاي معمول و سنتي به كار گرفته ميشد، ولي با وقوع انقلاب صنعتي و توليد انبوه، ديگر اين روشها جوابگوي نياز جامعه و صنايع نبود.چرا كه معايب اصلي آن انتخاب تصادفي كارگران، عدم تشويق افراد كوشا و استفاده از روش استبدادي در رهبري سازمان ها و صنايع موجب بروز مشكلات عديده مي شد.در اين زمان صاحب نظران مديريت علمي كه بيشتر مهندسان جواني بودند كه به صورت تجربي با شيوه هاي انجام كار روبرو بودند مديريت علمي را مطرح نمودند. فردريك تيلور كه فردي معمولي بود و به علت كم بينايي نتوانسته بود در رشته حقوق ادامه تحصيل دهد به عنوان يك كارگر ساده در كارخانه مشغول كار شد. تيلور به دليل فعاليت زياد خيلي زود از كارگري ساده تبديل به سرمكانيسين شد.وي در طول اين مديتاز نزديك با روشهاي انجام كار و مشكلات آن اشنا شد و در صدد حل آن برآمد.اينجا شروع كار تيلور و مطالعات وي در زمينه اداره امور به نحوي كه توليد به حداكثر برسد بود كه بعدا با تحقيقات و آزمايشاتي كه انجام داد پايه مديريت علمي را بنيان نهاد و به عنوان پدر مديرت علمي نيز شهرت يافت.علاوه بر تيلور كه نقش اساسي در تكوين مديريت علمي داشته صاحب نظراني همچون هنري گانت، فرانگ وليليان گيلبرگ و هارينگتون امرسون نيز در تكامل آن سهمي عمده داشته اند.
اصول مديريت علمي:
 1. جايگزين كردن روش علمي بجاي روش غير علمي در مديريت
 2. ايجاد هماهنگي در اقدامات گروهي بجاي تشتت
 3. ايجاد همكاري ميان افراد به جاي توجه به منافع شخصي
 4. كار و تلاش براي به حداكثر رساندن بازدهي به جاي بازده هاي اندك و محدود
 5. به حداكثر رساندن بازدهي كاركنان در جهت رشد آنان و سازماني كه در آن كار ميكنند.
قبل از اينكه نكات مثبت و منفي اين شيوه را بيان كنيم لازم است بدانيم كه تمام مكاتب و علوم بشري داراي نواقصي هستند كه با گذشت زمان يا تكامل پيدا كرده و يا نقض ميشوند و علت اصلي آن اينست كه بشر از درك تمام حقايق جهان هستي ناتوان است و تاكنون نيز عليرغم پيشرفت علوم نتوانسته است حتي در شناخت خود انسان كه جزئي از اين كل ميباشد به تكامل برسد. پس خواه ناخواه علومي كه سرچشمه مادي و انساني داشته باشند در هر برهه از زمان دچار تحول يا انقراض ميشوند.
نكات مثب :
 1. بهبود توليد و رشد اقتصادي
 2. افزايش كارايي
 3. تشويق و تنبيه قانونمند كه تا آن زمان وجود نداشت
نكات منفي يا محدويت:
 1. مادي گرايي بيش از حد بطوري كه به انسان به عنوان يك ماشين(گاو نر)نگاه ميشود كه به امر توليد و افزودن به سود به عنوان هدف غايي نگاه ميكند.
 2. مدل ترسيمي در مديريت علمي، تنها يك مدل مكانيكي است كه بر اساس تجزيه و تحليل حركات كارگران طرح شده و هيچ توجهي به ويژگي هاي روحي و رواني و نگرشي انسان نكرده است.


مديريت اداري:
نظريه پرداز مديريت اداري هنري فايول است وي مهندس معدن و مدير شركت معدن ذغال سنگ بود.نظريه وي شامل سه بخش است
الف فعاليت سازمانها:
وي به سازمان بصورت يكپارچه نگاه ميكرد و معتقد بود فعاليتهاي سازمان شامل 6 جزء است
 1. فعاليت فني
 2. فعاليت بازرگاني
 3. فعاليت مالي
 4. فعاليت ايمني
 5. فعاليت حسابداري
 6. فعاليت مديريتي يا اداري كه اين جزء شامل برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي و نظارت ميشود.
ايشان براي مبحث مديريتي و اداري اهميت زيادي قايل بود به طوري كه قسمت عمده اي از كتاب خود (مديريت صنعتي و عمومي) را به اين مبحث اختصاص داده است.
ب:اصول مديريت:
فايول در زمينه اصول مديريت به چهارده اصل اشاره كرده ولي منظور وي از اين 14 اصل حكم قطعي و ثابت نيست چراكه او ميگويد به ندرت امكان دارد كه يك اصل به صورت يكسان دورا مورد استفاده قرار گيرد زيرا انسانها با يكديگر متفاوتند و زمان به سرعت تغيير ميكند. برخي از اصول مديريتي وي را ميتوان اينگونه بيان نمود.1.تقسيم كار2.اختيار3.وحدت مديريت4.تمركز5.سلسله مراتب6.استمرار خدمت كاركنان7.ابداع و نوآوري8.روحيه يگانگي
ج:ويژگي هاي مديران:
فايول معتقد بود كه مديران بايد داراي ويژگي هاي ذيل باشند:
 1. توانايي فكري2.تواني جسمي3.معلومات عمومي4.معلومات تخصصي5.تجربه

نظريه بروكراسي:
واژه بروكراسي در اذهان عموم معني منفي دارد مانند كاغذ بازي،عدم كارايي،اتلاف وقت در سازمان و.... ولي از نظر علمي بروكراسي به معناي حكومت مقامات دولتي است.
بوروكراسي ، نظريه اي است جامع در باب اداره جامعه كه واضع آن ماكس وبر ، فيلسوف شهير آلماني مي باشد. وبر به اعمال قدرت از سه طريق اشاره كرده است. 1.اعمال قدرت كاريزماتيك برمبناي نفوذ شخص رهبر(كاريزما در لغت به معني موهبت و عطيه الهي است)2.اعمال قدرت سنتي: رهبر در اين نوع بروكراسي برمبناي تقدس رسوم و آداب و سنن مورد پذيرش پيروان قرار ميگيرد.3.اعمال قدرت قانوني: در اين نوع بروكراسي مشروعيت اعمال قدرت، از اعتقاد مردم به قانون و مقررات ناشي ميشود.
وبر، نظريه اش را در چارچوب نظرية اجتماعي فراگيري مطرح كرد كه به نيروهاي تأثيرگذار در درون جامعه مي پردازد. وي در چارچوب مفهوم سلطه و قدرت به بررسي و تحليل نظام بوروكراسي پرداخته است و سپس آن را به سازمانهاي اداري موجود در يك جامعه تعميم داده است . از ديدگاه وبر ، سازمانهاي بوروكراتيك بايد از ويژگيهاي زير برخوردار باشند: نكات مثبت:
 1. تقسيم فعاليتها و اعمال به اجزاي كوچك و توزيع آنها بين اعضا به طوري كه پرداختن به آن نيازي به مهارت بالايي نداشته باشد و تغيير مجري آن دشوار نباشد .
 2. سازماندهي كاركنان با اِعمال نظارت مستقيم بر كار آنان .
 3. حاكميت قوانين و مقرّرات بر سازمان به سبب گستردگي كارها و رشد منظم سازمان .
 4. تكيه بر مستندات و مدارك اداري و مكتوب .
 5. وجود سلسله مراتب اختيار در هرم سازماني و عدم ارتباط آزاد با سطوح بالاي سازمان .
 6. جهت گيري دستورات و فرامين اداري از بالا به پايين و به صورت يك طرفه .
 7. رعايت دقيق معيارها و ملاكهاي گزينشي جهت اشتغال در سازمان.
انتقادهاي زيادي به نظريه بوروكراسي شده است كه در رأس منتقدان آن، رفتارگرايان هستند. آنان به رفتار بشري بسيار تكيه و تأكيد دارندو به عامل انساني در سازمان اهميت فراواني مي دهند. مهمترين انتقادهايي كه به نظريه بوروكراسي شده است به شرح زير مي باشد:نكات منفي:
 1. غفلت از نقش فرد در سازمان و تعامل با او ، به اين دليل كه عضوي كوچك در سازماني بزرگ مي باشد
 2. تأكيد بر قوانين و مقرّرات كه به افراد جنبه ماشيني و مكانيكي مي دهد و خلاقيّت را در آنان سركوب مي نمايد .
 3. سخت گيري و نظارت مستقيم كه به ناآرامي افراد منجر مي شود و تيرگي روابط بين مدير و كاركنان را به دنبال خوهد داشت كه در نهايت به بازدهي كار لطمات جبران ناپذيري وارد مي سازد .
 4. تناقص برخي از اصول بوروكراسي با يكديگر مانند سلسله مراتب شغلي و شناخت فردي .
 5. بي توجهي به شرايط و محيط حاكم بر سازمان .
در كل نظريات كلاسيك حول محور افزايش كارايي و بهره و سود اقتصادي متمركز است و توجهي به ابعاد رواني كاركنان ندارند و از پويايي خاصي نيز برخوردار نيستند.
مكتب نئوكلاسيك:

تحقيقاتي بسيار در زمينه افزايش كارايي صورت پذيرفت و دانشمندان در صدد بوده اند تا با مطالعات جديد صرفه اقتصادي كارها را بيشتر كنند.تحقيقات هاثورن، نقطه آغاز مكتب نئوكلاسيك بود كه بر مبناي مكتب كلاسيك مديريت بنا شد و آنرا تكميل و تعديل نمود.مكتب نوئكلاسيك در شاخه هاي مختلف رشد كرد.ولي در كل همانگونه كه گفته شد پيرو و ادامه دهنده مكتب كلاسيك بود كه به نحوي تكامل يافته شده بود. آنچه بيش از هرچيز در اين مكتب نسبت به مكتب كلاسيك وجه تمايز است 1.توجه به عوامل انساني و رواني در افزايش بهره وري است.(در اين مورد در قسمت نكات منفي بحث بازتري خواهد شد.نظريه نئو كلسيك به انسان به عنوان موجودي داراي انگيزه معنوي، نياز و هدف نگاه ميكند.3.براي نخستن بار مشخص ميكند كه درون هر سازمان يك يا چند سازمان غير رسمي وجود دارد كه بر كار و رفتار سازمان تاثير گذار است.4.نوع مديريت و رهبري نقش مهمي در افزايش بهره وري و رشد كاركنان دارد.
نكات مثبت:
 1. مطالعات هاثورن(مكتب نئو كلاسيك)نقطه آغاز توجه به روابط انساني بود كه در شاخه هاي گوناگون مانند علوم رفتاريو... رشد يافت.
 2. اين مكتب نسبت به مكتب كلاسيك از پوياي ويژه اي برخوردار بود.
 3. تاثير ابعاد رواني كاركنان در بهبود وضعيت توليد و كارايي و رشد خود آنان در نتيجه مطالعات روابط انساني مشخص شد.
نكات منفي:
انتقاد اساسي كه بر مكتب كلاسيك وارد شده اين است كه اگر پيروان مكتب كلاسيك كاركنان را به بند مي كشيدند و بوي استعمار از گفتار آنان محسوس بود اما دست كم از صداقتي برخوردار بودند و مسائل انساني را مطرح نميكردند. ولي در مكتب نئو كلاسيك حتي از نيازها و انگيزه ها و روان انسان به عنوان ابزاري در خدمت سود و بهره بيشتر بهره بردند. در ضمن اين مكتب به انسان توجهي خاص دارد و بر اساس شناخت نيازها و انگيزه ها و ادراكات انساني پي ريزي شده است در حالي كه شناخت انسان "موجود پيچيده" كاري سخت و شايد محال باشد.
و . . .


تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول


نظریه های مدیریت


مدیریت علمی


اصول مدیریت علمی


مدیریت اداری


رابطه مدیر و کارکنان


کنترل و نظارت کارکنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت علمی- تیلور

مدير مسؤل هدايت کارکنان است و نظم و انضباط برقرار می کند. ... مکتب کلاسيک يا
سنتی مديريت; مکتب نئوکلاسيک ( روابط انسانی ); مکتب مديريت ... نظام اداری هِنری
فايول ... انسان متوسط پس از یک سری اندیشه ها و تفکرات و مشاهدات در مورد نقش خود،
یا ...

هنری فایول – وب سایت رسمی سلیم خلیلی

2 ژانويه 2013 ... هنری فایول یک مهندس معدن فرانسوی بود که بطور مستقل از جنبش ... بعنوان سرپرست
یک پروژه فرانسوی جهت ساخت پلی بر روی گلدن هورن ... در سال ۱۹۱۹ فایول یک مرکز
مدیریت اداری جهت ترویج تئوریهای خود در زمینه مدیریت ایجاد نمود .

نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت

سرانجام هیآت مدیره شرکت در سال 1900 هنری فایول را که 12 سال مدیریت شرکت را بر
عهده داشت به .... گانت مقاله دیگری را در سال 1903 منتشر کرد که در مورد جریانات
تولید بود و این مقاله با .... او تحقيقات گسترده اي انجام داد كه منجر به ظهور تكنيك
گروه ...... 2- رشد در اندازه سازمان: افزایش امور زائد اداری، کنترل های شدید و سخت، غیر
شخصی ...

هنری فایول - مدیران به روز

هنری فایول در سال 1841 در کشور ترکیه در حومه استانبول متولد شد. ... پیش از آن
فایول مقالات متعددی درباره مهندسی معدن را از دهه 1870 و مقالات مقدماتی در مورد مدیریت
نوشت. ... فایول نظریه مدیریت اداری را شامل 5 وظیفه اصلی مدیریتی و ۱۴ قانون
مدیریتی ...

اصول علم اداره Administrative Management | دانشنامه پژوهه پژوهشکده ...

15 نوامبر 2014 ... هنری فایول فرانسوی و ماری پارکر فالت امریکایی، از نظریه‌پردازان شاخص ... کرد و در
آن، دیدگاههای خود را در مورد مدیریت مناسب سازمان و افراد، بیان کرد.

مقاله درمورد مديريت اداري - ایران شصت و یک

24 مه 2018 ... فایل با عنوان مقاله درمورد مديريت اداري جهت دانلود موجود است توضیحات مربوط به فایل
... فعالتهاي يك مدير اداري از نظر هنري فايول : فعاليتهاي فني ...

برای محصیلین اقتصاد - مدیریت و معلومات مختصری از مدیریت

31 آگوست 2010 ... مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی،
سازماندهی، بسیج منابع و ... مکتب مدیریت اداری (اصول‌گرایان) هنری فایول ... مدیریت
کمی سه شاخهٔ اصلی دارد: علم مدیریت یا تحقیق در عملیات، مدیریت عملیاتی و
سیستم‌های ... برنامه‌ریزی: تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد.

دانلود مقاله تئوری مدیریت - مگ ایران

تئوری مدیریتفصل اول تئوري هاي مديريت ( بدبختانه هيچ سازمان و مقرراتي نمي ... به
نظر مري پاركرافالت مديريت يني هنر و علم انجام دادن وظايف توسط ديگران و به اين ....
فايول معتقد است كه به كليه كاركنان سازمان بايد براي داشتن توانايي هاي سه گانه ...
مطالب ديگري كه مي توان در مورد مديريت اداري گفت : اين است كه اين نظريه ( نظريه
اداري ) ...

مدیریت علمی- تیلور

مدير مسؤل هدايت کارکنان است و نظم و انضباط برقرار می کند. ... مکتب کلاسيک يا
سنتی مديريت; مکتب نئوکلاسيک ( روابط انسانی ); مکتب مديريت ... نظام اداری هِنری
فايول ... انسان متوسط پس از یک سری اندیشه ها و تفکرات و مشاهدات در مورد نقش خود،
یا ...

تحقیقات مقالات علمی - مدیریت علمی تیلور

بررسی های تاریخی نشان میدهد که در مورد چگونگی اداره واحدهای تجاری اداری ... با 1917
میلادی افرادی نظیر هنری فایول فرانسوی ، تجربیات خود را در کار مدیریت به صورت ...

راز: Comment on مکتب مدیریّت علمی تیلور

سلام من می خوام در مورد مکتب های علمی تیلر و فایول و وبر تحقیق بنویسم و همچنین در
مورد نانو تکنولو ... من مي خواهم مقاله اي در باره هنري فايول و مديريت اداري بنويسم.

عطف » مدیریت کتابخانه

10 مارس 2013 ... اگر بخواهیم در مورد تاریخچه مدیریت تاریخ مشخصی را ارائه دهیم باید سابقه آن را به
زمان ... هنری فایول فرانسوی را پدر نهضت اصول اداری می دانند. ... اخیراً مقالات بسیاری
به چاپ رسیده که حاکی از کاربرد اندیشه های سازمان های یادگیرنده در ...

تئوری‌ سازمان: اول مرغ بود یا تخم‌مرغ؟ - تجارت‌نیوز

12 جولای 2017 ... آنچه در مورد تئوری سازمان تازگی دارد، گرایش‌های نوینی است که در زمینه تحقیق و
مطالعه این موضوع پدید آمده‌اند. ... هنری فایول در سال ۱۹۱۶ کتاب مدیریت عمومی و
صنعتی را در فرانسه نوشت که نخستین کتاب تئوری مدیریت کامل است. ... ابن
تیمیه از روشی علمی برای طرح اصول اداری در چارچوب احکام اسلام استفاده کرده بود.

علم اداره یا اصول مدیریت فایول - دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پروژه ...

علم اداره یا اصول مدیریت فایول دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه ...
فایول تحقیق مدیریت نوین مقاله در مورد علم مدیریت مقاله مدیریت علم است یا هنر ... یا
رحیمانه نظام مدیریتی خداوند پردازش مدیریت رحمانی ویژگیهای قواعد اداری مدیریت ...

تعریف و مفاهیم مدیریت | مدیریت

5 ژانويه 2016 ... در عین حال، متون جدیدتر عمده وظایف مدیران را برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، استخدام و
کنترل می‌دانند. ... علم و هنر هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع
برای نیل ... مکتب مدیریت علمی فردریک تیلور; مکتب مدیریت اداری (اصول‌گرایان)
... مدیریت کمی سه شاخهٔ اصلی دارد: علم مدیریت یا تحقیق در عملیات، ...

مـــــــــد يــــــــــر ســـــــــــرا - مکاتب مدیریتی

هنري فايول يك مهندس معدن فرانسوي بود كه بطور مستقل از جنبش مديريت علمي ... و
بعدها بعنوان سرپرست يك پروژه فرانسوي جهت ساخت پلي بر روي گلدن هورن ميان ...
توليد ، بازرگاني ( فروش / بازاريابي ) ، مالي ، امنيت ، حسابداري ، و مديريت و امور
اداري . ... در نوشته های فالت در مورد سازمانها جلوه هایی از اهتمام به شناخت گروهها و تعهد
عمیق وی ...

اصل مقاله - پژوهش‌های مدیریت در ایران

29 دسامبر 2002 ... ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﭘﮋوﻫﺸﯽ ا و ل ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﻼم در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن. ﺗﺒﯿﯿﻦ ...... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اداري ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ..... از اﺻﻮل ﻣﻌﺮوف دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮي ﻓﺎﯾﻮل.

هنری فایول - مقالات ارزشمند

هنری فایول - مقالات ارزشمند - - مقالات ارزشمند. ... موضوع تحقیق:هنری فایول ... نظریه
پرداز مدیریت اداری هنری فایول است این نظریه یکی از جامع‌ترین نظریه‌ها در بحث ... وی
دارد و نباید بدون در نظر گرفتن میزان مسئولیت فرد در مورد آن تصمیم گیری شود.

بررسي وضعيت مديريت و ساماندهي سازمان هاي غيردولتي (NGOs ...

روش تحقيق توصيفي- تحليلي و هدف آن کاربردي است. دراين راستا بر اساس نظريه
هنري فايول براي هريک از وظايف پنج گانه مهم مديريت، فرضيه اي تنظيم شده است.

اصول علم اداره Administrative Management | دانشنامه پژوهه پژوهشکده ...

15 نوامبر 2014 ... هنری فایول فرانسوی و ماری پارکر فالت امریکایی، از نظریه‌پردازان شاخص ... کرد و در
آن، دیدگاههای خود را در مورد مدیریت مناسب سازمان و افراد، بیان کرد.

مشاوره مدیریت | مقالات مدیریت - مروری بر تئوری های کلاسیک مدیریت

19 ا کتبر 2015 ... مدیریت هنر انجام دادن کار ها با کمک افراد دیگر است. ... ۳ مورد از مشهور ترین تئوری های
کلاسیک مدیریت (علمی ، اداری ، بوروکراتیک) که در این مقاله مورد بررسی واقع شده
است. .... و همچنین نظریه فایول، نظریه ی اداری نیز نامیده میشود. ... مدیران سطح پایین
همیشه باید مدیران سطح بالا را در مورد فعالیت های کاری خود مطلع کنند.

نتایج جستجو برای «مدیریت اداری هنری فایول» - فروشگاه جامع فایل

مشخصات فایل: عنوان: تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول قالب بندی: ورد تعداد
صفحات: 14 فهرست مطالب: نظريه هاي مديريت مديريت علمي اصول مديريت علمي نكات ...

هنری فایول /نظریه مدیریت اداری /14 اصل مدیریت فایول - "Management ...

هنری فایول /نظریه مدیریت اداری /14 اصل مدیریت فایول. اگر خوب دقت کنیم متوجه می
شویم که نگرانی هیئت مدیره از انتصاب یک شخص ۴۷ ساله که هیچ تجربه ای در سطوح ...

مدیریت - مدیریت اداری هنری فایول

مدیریت - مدیریت اداری هنری فایول - مدیریت:هنر و دانش انجام کار با و بوسیله دیگران
... به حداكثر برسد بود كه بعدا با تحقيقات و آزمايشاتي كه انجام داد پايه مديريت علمي
را .... (كلاسيك و نئو كلاسيك) مقايسه نظريه وبر در مورد بروكراسي اداري با فرمايشات
...

سازمان و سرپرستی - مدیریت اداری هنری فایول

3 نوامبر 2011 ... مدیریت اداری هنری فایول. ... هنری فایول : نظریه پرداز اولیه ی مدیریت و اصول چهارده
گانه: فایول، صنعتگر برجسته فرانسوی، یکی از اولین .... But, what about the
bortom line? .... چیزها، سبک وب سایت عالی است، مقالات واقعا عالی است:

عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران مراکز ملّی اطلاعات علمی در ایران

تاکنون برای شناسایی عوامل موثّر بر موفقیت مدیران، تحقیقات متنوّعی به انجام
رسیده ..... هر چند «هنری فایول»[2]، در اصول چهارده‌گانة مدیریت خود، به طور مستقیم از «
ثبات ... که در نشریة «تازه‌های مدیریت: نشریة سازمان امور اداری و استخدامی کشور» به
چاپ ..... مدیران و کارکنان هر یک از این سه مرکز در مورد تأثیر پنج عامل «ثبات سازمانی
»، ...

مدیریت سازمان - تئوری و نظریه های کلاسیک و نئوکلاسیک مدیریت

مدیریت سازمان - تئوری و نظریه های کلاسیک و نئوکلاسیک مدیریت - تحقیق و پژوهش
. ... بنابراين مديريت در عمل يك هنر است، آگاهي و شناخت سامان يافته درباره مديريت
دانش است. ... وي با نظريه مديريت اداري خود تاکيد داشت که مديريت نيز مهارتي مانند همه
... فايول در مورد اصل «اختيار و مسئوليت» مي گويد كه اختيار و مسئوليت به يكديگر
...

هنری فایول: نظریه پرداز اولیه مدیریت و اصول چهارده گانه فایول

4 ژوئن 2008 ... هنری فایول: نظریه پرداز اولیه مدیریت و اصول چهارده گانه فایول ... اگرچه اصلاحاتی
جزیی به وسیله نظریه پردازان متأخر مدیریت اداری صورت گرفته است، اصول چهارده
گانه فایول، ... «در مورد اختیار قانونی، فرمانبرداری در نتیجه دستور غیر شخصی که
به طور ... قابل توجه دانشجویان گرامی درس پروژه پایانی در تابستان 1394.

هنری فایول - مدیران به روز

هنری فایول در سال 1841 در کشور ترکیه در حومه استانبول متولد شد. ... پیش از آن
فایول مقالات متعددی درباره مهندسی معدن را از دهه 1870 و مقالات مقدماتی در مورد مدیریت
نوشت. ... فایول نظریه مدیریت اداری را شامل 5 وظیفه اصلی مدیریتی و ۱۴ قانون
مدیریتی ...

مقاله درمورد مديريت اداري - ایران شصت و یک

24 مه 2018 ... فایل با عنوان مقاله درمورد مديريت اداري جهت دانلود موجود است توضیحات مربوط به فایل
... فعالتهاي يك مدير اداري از نظر هنري فايول : فعاليتهاي فني ...

اصول علم اداره Administrative Management | دانشنامه پژوهه پژوهشکده ...

15 نوامبر 2014 ... هنری فایول فرانسوی و ماری پارکر فالت امریکایی، از نظریه‌پردازان شاخص ... کرد و در
آن، دیدگاههای خود را در مورد مدیریت مناسب سازمان و افراد، بیان کرد.

هنري فايول | ذوب آهن,ريخته گري | PaperPdf.ir

8 فوریه 2018 ... هنري فايول,ذوب آهن,ريخته گري,سازماندهي,برنامه ريزي,گزارش دهي ... بعنوان سرپرست
يک پروژه فرانسوي جهت ساخت پلي بر روي گلدن هورن ... در سال ۱۹۱۹ فايول يک مرکز
مديريت اداري جهت ترويج تئوريهاي خود در زمينه مديريت ايجاد نمود .

مدیریت اداری هنری فایول - پروزه،مقاله،تحقیق و کارآموزی

5 جولای 2016 ... مدیریت اداری هنری فایول. فهرست مطالب. مدیریت اداری هنری فایول 3 نظریه های مدیریت
3 مدیریت علمی 3 اصول مدیریت علمی 4 نکات مثب 5 مدیریت اداری ...

هنری فایول /نظریه مدیریت اداری /14 اصل مدیریت فایول - "Management ...

هنری فایول /نظریه مدیریت اداری /14 اصل مدیریت فایول. اگر خوب دقت کنیم متوجه می
شویم که نگرانی هیئت مدیره از انتصاب یک شخص ۴۷ ساله که هیچ تجربه ای در سطوح ...

جواب های مربوط به تحقیق مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک

22 ژوئن 2010 ... 3- مدیریت اداری فایول را به طور خلاصه توضیح دهید؟ هنری فایول مکتب اصول‌گرایان
را در مدیریت مطرح کرد ولی سازمان ... ... نظریه مازلو در مورد نیازهای انسانی مبتنی بر 5
فرض عمده در مورد ماهیت انسان است که عبارتنداز: 1- اصل منسجم ...

رزمی - مبانی سازمان و مدیریت

مکتب مدیریت اداری (اصول‌گرایان) هنری فایول ... قبيل:سلسله مراتب،قوانين و مقررات
، سطوح سازماني،اختيار ومسئوليت،تحقيق و تفحص و تمركزمي باشد. .... از آنچه در مورد
نگرش اقتضایی در مدیریت گفتیم می‌توان دریافت که مدیریت اثربخش و کارساز ...

تحقیق مدیریت آموزشگاه - کافی نت یاس

تحقیق مدیریت آموزشگاه به صورت فایل word ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . ...
سیستم اتوماسیون اداری ۸۴ ... هنری فایول با بیش از ۳۰ سال مدیریت یک کمپانی ذغال
سنگ در فرانسه بود. ... برچسب ها : آموزشگاه, برنامه ریزی, برنامه ریزی آموزشی, تحقيق
در مورد مديريت آموزشگاه, تحقيق مديريت آموزشگاه, دانلود تحقيق مديريت آموزشگاه, ...

اصل مقاله - دوفصلنامه اسلام و مدیریت

و استادیار، رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان. *** دانشجوی ...
اندیشمند فرانسوی هنری فایول برای یک مدیر پنج وظیفه قائل است: برنامه ریزی، ....
به عنوان پارادایمی روشن شود تا اینکه بتوان در مورد هدف تحقیقات علمی نیز اظهار نظر
کرد.

مدیریت اداری هنری فایول - پروزه،مقاله،تحقیق و کارآموزی

5 جولای 2016 ... مدیریت اداری هنری فایول. فهرست مطالب. مدیریت اداری هنری فایول 3 نظریه های مدیریت
3 مدیریت علمی 3 اصول مدیریت علمی 4 نکات مثب 5 مدیریت اداری ...

مدیریت اداری - دانلود رایگان

دانلود مقاله در مورد مدیریت امور اداری - بانک مقالات فارسی. دانلود مقاله درباره ... مدیریت
- مدیریت اداری هنری فایول - مدیریت:هنر و دانش انجام کار با و بوسیله دیگران

مقاله بررسی تطبیقی اصول مدیریّت اداری فردوسی و اصول مدیریّت اداری ...

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، ... ایم
با روش توصیفی– تحلیلی مؤلّفه های مشترک مدیریّتی فردوسی و هنری فایول -یکی
از ... با تطبیق اصول مدیریّتی فردوسی و فایول در ادارۀ امور، ضمن دریافت مشترکات
به ...

هنری فایول - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هنری فایول (۲۹ ژوئیه ۱۸۴۱ در استانبول - ۱۹ نوامبر ۱۹۲۵ در پاریس) مهندس معدن، ... وی
نظریه‌ای مستقل از نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام مدیریت اداری ارائه کرد.

جواب های مربوط به تحقیق مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک

22 ژوئن 2010 ... 3- مدیریت اداری فایول را به طور خلاصه توضیح دهید؟ هنری فایول مکتب اصول‌گرایان
را در مدیریت مطرح کرد ولی سازمان ... ... نظریه مازلو در مورد نیازهای انسانی مبتنی بر 5
فرض عمده در مورد ماهیت انسان است که عبارتنداز: 1- اصل منسجم ...

بزرگان مدیریت | مدیرسان

وبر که به همراه تیلور و هنری فایول یکی از سه چهره اصلی مکتب مدیریت ... فایول 14
اصل را برای مدیریت کارا پیشنهاد کرد که به اصول مدیریت اداری فایول مشهور شد. ...
التون مایو و تحقیقات معروف او در کارخانه هاثورن به تنهایی عامل شروع یکی از مکاتب
.... در سال 1960، او دعوت‌نامه‌ای از شرکت آی‌بی‌ام دریافت کرد تا مطلبی را در مورد
مضامین ...

علم اداره یا اصول مدیریت فایول - دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پروژه ...

علم اداره یا اصول مدیریت فایول دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه ...
فایول تحقیق مدیریت نوین مقاله در مورد علم مدیریت مقاله مدیریت علم است یا هنر ... یا
رحیمانه نظام مدیریتی خداوند پردازش مدیریت رحمانی ویژگیهای قواعد اداری مدیریت ...

سازمان و سرپرستی - مدیریت اداری هنری فایول

3 نوامبر 2011 ... مدیریت اداری هنری فایول. ... هنری فایول : نظریه پرداز اولیه ی مدیریت و اصول چهارده
گانه: فایول، صنعتگر برجسته فرانسوی، یکی از اولین .... But, what about the
bortom line? .... چیزها، سبک وب سایت عالی است، مقالات واقعا عالی است:

تحقیقات مقالات علمی - مدیریت علمی تیلور

بررسی های تاریخی نشان میدهد که در مورد چگونگی اداره واحدهای تجاری اداری ... با 1917
میلادی افرادی نظیر هنری فایول فرانسوی ، تجربیات خود را در کار مدیریت به صورت ...

نتایج جستجو برای «مدیریت اداری هنری فایول» - فروشگاه جامع فایل

مشخصات فایل: عنوان: تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول قالب بندی: ورد تعداد
صفحات: 14 فهرست مطالب: نظريه هاي مديريت مديريت علمي اصول مديريت علمي نكات ...

اصول 14 گانه هنری فایول برای ماندگاری در شغل

هنری فایول نظریه‌ای مستقل از نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام مدیریت
اداری ارائه نمود و ‌کوشید تا جاذبه های تازه تری را برای جنبش نظریه اداری دست و پا
نماید.

هنري فايول | ذوب آهن,ريخته گري | PaperPdf.ir

8 فوریه 2018 ... هنري فايول,ذوب آهن,ريخته گري,سازماندهي,برنامه ريزي,گزارش دهي ... بعنوان سرپرست
يک پروژه فرانسوي جهت ساخت پلي بر روي گلدن هورن ... در سال ۱۹۱۹ فايول يک مرکز
مديريت اداري جهت ترويج تئوريهاي خود در زمينه مديريت ايجاد نمود .

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره فرمان فرمانفرمائيان

دانلود قالب پاورپوینت طرح سلول های خورشیدی

Handbook of Multiple Choice Questions

دانلود کتاب راز سلامتی و تناسب اندام با تغذیه سالم

کار تحقیقی حساسيت احكام روابط بين الملل

سازه فولادی K-span ( سقف رها)

شالگردن بهاره طرح گل رز

خزینه الاسرار و کشف الاخفا

مقاله حسابداري

اموزش کامل ویولون از مبتدی تا حرفه ای