دانلود رایگان


تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول,نظریه های مدیریت,مدیریت علمی,اصول مدیریت علمی,مدیریت اداری,رابطه مدیر و کارکنان ,کنترل و نظارت کارکنان

دانلود رایگان تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول مشخصات فایل
عنوان: تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول
قالب بندی: ورد
فهرست مطالب
نظريه هاي مديريت
مديريت علمي
اصول مديريت علمي
نكات مثب
مديريت اداري
نظريه بروكراسي
مكتب نئوكلاسيك
رابطه مدير و كاركنان
كنترل و نظارت كاركنان
مديريت ژاپني و مديريت علوي
نتيجه
و . . .
قسمتی از تحقیق
مدیریت اداری هنری فایول
نظريه هاي مديريت:

براي آغاز بحث و مقايسه نظريات مديريت لازم است درباره سبك هاي مديريت و دوران آن اطلاعاتي هرچند كوتاه و مختصر به دست آوريم. پس به اختصار: مكتب كلاسيك: تيلور ، فايول، وبررا مورد بررسي قرار مي دهيم

مكتب كلاسيك با سه نظريه مديريت علمي، مديريت اداري ونظريه بوروكراسي و بر اساس فرضيات مشابه اي پديد آمده است. از نظر زماني اين سه نظريه تقريبا در يك دوره مطرح شده اند.
مديريت علمي:
پيش از انقلاب صنعتي، در مديريت، روشهاي معمول و سنتي به كار گرفته ميشد، ولي با وقوع انقلاب صنعتي و توليد انبوه، ديگر اين روشها جوابگوي نياز جامعه و صنايع نبود.چرا كه معايب اصلي آن انتخاب تصادفي كارگران، عدم تشويق افراد كوشا و استفاده از روش استبدادي در رهبري سازمان ها و صنايع موجب بروز مشكلات عديده مي شد.در اين زمان صاحب نظران مديريت علمي كه بيشتر مهندسان جواني بودند كه به صورت تجربي با شيوه هاي انجام كار روبرو بودند مديريت علمي را مطرح نمودند. فردريك تيلور كه فردي معمولي بود و به علت كم بينايي نتوانسته بود در رشته حقوق ادامه تحصيل دهد به عنوان يك كارگر ساده در كارخانه مشغول كار شد. تيلور به دليل فعاليت زياد خيلي زود از كارگري ساده تبديل به سرمكانيسين شد.وي در طول اين مديتاز نزديك با روشهاي انجام كار و مشكلات آن اشنا شد و در صدد حل آن برآمد.اينجا شروع كار تيلور و مطالعات وي در زمينه اداره امور به نحوي كه توليد به حداكثر برسد بود كه بعدا با تحقيقات و آزمايشاتي كه انجام داد پايه مديريت علمي را بنيان نهاد و به عنوان پدر مديرت علمي نيز شهرت يافت.علاوه بر تيلور كه نقش اساسي در تكوين مديريت علمي داشته صاحب نظراني همچون هنري گانت، فرانگ وليليان گيلبرگ و هارينگتون امرسون نيز در تكامل آن سهمي عمده داشته اند.
اصول مديريت علمي:
 1. جايگزين كردن روش علمي بجاي روش غير علمي در مديريت
 2. ايجاد هماهنگي در اقدامات گروهي بجاي تشتت
 3. ايجاد همكاري ميان افراد به جاي توجه به منافع شخصي
 4. كار و تلاش براي به حداكثر رساندن بازدهي به جاي بازده هاي اندك و محدود
 5. به حداكثر رساندن بازدهي كاركنان در جهت رشد آنان و سازماني كه در آن كار ميكنند.
قبل از اينكه نكات مثبت و منفي اين شيوه را بيان كنيم لازم است بدانيم كه تمام مكاتب و علوم بشري داراي نواقصي هستند كه با گذشت زمان يا تكامل پيدا كرده و يا نقض ميشوند و علت اصلي آن اينست كه بشر از درك تمام حقايق جهان هستي ناتوان است و تاكنون نيز عليرغم پيشرفت علوم نتوانسته است حتي در شناخت خود انسان كه جزئي از اين كل ميباشد به تكامل برسد. پس خواه ناخواه علومي كه سرچشمه مادي و انساني داشته باشند در هر برهه از زمان دچار تحول يا انقراض ميشوند.
نكات مثب :
 1. بهبود توليد و رشد اقتصادي
 2. افزايش كارايي
 3. تشويق و تنبيه قانونمند كه تا آن زمان وجود نداشت
نكات منفي يا محدويت:
 1. مادي گرايي بيش از حد بطوري كه به انسان به عنوان يك ماشين(گاو نر)نگاه ميشود كه به امر توليد و افزودن به سود به عنوان هدف غايي نگاه ميكند.
 2. مدل ترسيمي در مديريت علمي، تنها يك مدل مكانيكي است كه بر اساس تجزيه و تحليل حركات كارگران طرح شده و هيچ توجهي به ويژگي هاي روحي و رواني و نگرشي انسان نكرده است.


مديريت اداري:
نظريه پرداز مديريت اداري هنري فايول است وي مهندس معدن و مدير شركت معدن ذغال سنگ بود.نظريه وي شامل سه بخش است
الف فعاليت سازمانها:
وي به سازمان بصورت يكپارچه نگاه ميكرد و معتقد بود فعاليتهاي سازمان شامل 6 جزء است
 1. فعاليت فني
 2. فعاليت بازرگاني
 3. فعاليت مالي
 4. فعاليت ايمني
 5. فعاليت حسابداري
 6. فعاليت مديريتي يا اداري كه اين جزء شامل برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي و نظارت ميشود.
ايشان براي مبحث مديريتي و اداري اهميت زيادي قايل بود به طوري كه قسمت عمده اي از كتاب خود (مديريت صنعتي و عمومي) را به اين مبحث اختصاص داده است.
ب:اصول مديريت:
فايول در زمينه اصول مديريت به چهارده اصل اشاره كرده ولي منظور وي از اين 14 اصل حكم قطعي و ثابت نيست چراكه او ميگويد به ندرت امكان دارد كه يك اصل به صورت يكسان دورا مورد استفاده قرار گيرد زيرا انسانها با يكديگر متفاوتند و زمان به سرعت تغيير ميكند. برخي از اصول مديريتي وي را ميتوان اينگونه بيان نمود.1.تقسيم كار2.اختيار3.وحدت مديريت4.تمركز5.سلسله مراتب6.استمرار خدمت كاركنان7.ابداع و نوآوري8.روحيه يگانگي
ج:ويژگي هاي مديران:
فايول معتقد بود كه مديران بايد داراي ويژگي هاي ذيل باشند:
 1. توانايي فكري2.تواني جسمي3.معلومات عمومي4.معلومات تخصصي5.تجربه

نظريه بروكراسي:
واژه بروكراسي در اذهان عموم معني منفي دارد مانند كاغذ بازي،عدم كارايي،اتلاف وقت در سازمان و.... ولي از نظر علمي بروكراسي به معناي حكومت مقامات دولتي است.
بوروكراسي ، نظريه اي است جامع در باب اداره جامعه كه واضع آن ماكس وبر ، فيلسوف شهير آلماني مي باشد. وبر به اعمال قدرت از سه طريق اشاره كرده است. 1.اعمال قدرت كاريزماتيك برمبناي نفوذ شخص رهبر(كاريزما در لغت به معني موهبت و عطيه الهي است)2.اعمال قدرت سنتي: رهبر در اين نوع بروكراسي برمبناي تقدس رسوم و آداب و سنن مورد پذيرش پيروان قرار ميگيرد.3.اعمال قدرت قانوني: در اين نوع بروكراسي مشروعيت اعمال قدرت، از اعتقاد مردم به قانون و مقررات ناشي ميشود.
وبر، نظريه اش را در چارچوب نظرية اجتماعي فراگيري مطرح كرد كه به نيروهاي تأثيرگذار در درون جامعه مي پردازد. وي در چارچوب مفهوم سلطه و قدرت به بررسي و تحليل نظام بوروكراسي پرداخته است و سپس آن را به سازمانهاي اداري موجود در يك جامعه تعميم داده است . از ديدگاه وبر ، سازمانهاي بوروكراتيك بايد از ويژگيهاي زير برخوردار باشند: نكات مثبت:
 1. تقسيم فعاليتها و اعمال به اجزاي كوچك و توزيع آنها بين اعضا به طوري كه پرداختن به آن نيازي به مهارت بالايي نداشته باشد و تغيير مجري آن دشوار نباشد .
 2. سازماندهي كاركنان با اِعمال نظارت مستقيم بر كار آنان .
 3. حاكميت قوانين و مقرّرات بر سازمان به سبب گستردگي كارها و رشد منظم سازمان .
 4. تكيه بر مستندات و مدارك اداري و مكتوب .
 5. وجود سلسله مراتب اختيار در هرم سازماني و عدم ارتباط آزاد با سطوح بالاي سازمان .
 6. جهت گيري دستورات و فرامين اداري از بالا به پايين و به صورت يك طرفه .
 7. رعايت دقيق معيارها و ملاكهاي گزينشي جهت اشتغال در سازمان.
انتقادهاي زيادي به نظريه بوروكراسي شده است كه در رأس منتقدان آن، رفتارگرايان هستند. آنان به رفتار بشري بسيار تكيه و تأكيد دارندو به عامل انساني در سازمان اهميت فراواني مي دهند. مهمترين انتقادهايي كه به نظريه بوروكراسي شده است به شرح زير مي باشد:نكات منفي:
 1. غفلت از نقش فرد در سازمان و تعامل با او ، به اين دليل كه عضوي كوچك در سازماني بزرگ مي باشد
 2. تأكيد بر قوانين و مقرّرات كه به افراد جنبه ماشيني و مكانيكي مي دهد و خلاقيّت را در آنان سركوب مي نمايد .
 3. سخت گيري و نظارت مستقيم كه به ناآرامي افراد منجر مي شود و تيرگي روابط بين مدير و كاركنان را به دنبال خوهد داشت كه در نهايت به بازدهي كار لطمات جبران ناپذيري وارد مي سازد .
 4. تناقص برخي از اصول بوروكراسي با يكديگر مانند سلسله مراتب شغلي و شناخت فردي .
 5. بي توجهي به شرايط و محيط حاكم بر سازمان .
در كل نظريات كلاسيك حول محور افزايش كارايي و بهره و سود اقتصادي متمركز است و توجهي به ابعاد رواني كاركنان ندارند و از پويايي خاصي نيز برخوردار نيستند.
مكتب نئوكلاسيك:

تحقيقاتي بسيار در زمينه افزايش كارايي صورت پذيرفت و دانشمندان در صدد بوده اند تا با مطالعات جديد صرفه اقتصادي كارها را بيشتر كنند.تحقيقات هاثورن، نقطه آغاز مكتب نئوكلاسيك بود كه بر مبناي مكتب كلاسيك مديريت بنا شد و آنرا تكميل و تعديل نمود.مكتب نوئكلاسيك در شاخه هاي مختلف رشد كرد.ولي در كل همانگونه كه گفته شد پيرو و ادامه دهنده مكتب كلاسيك بود كه به نحوي تكامل يافته شده بود. آنچه بيش از هرچيز در اين مكتب نسبت به مكتب كلاسيك وجه تمايز است 1.توجه به عوامل انساني و رواني در افزايش بهره وري است.(در اين مورد در قسمت نكات منفي بحث بازتري خواهد شد.نظريه نئو كلسيك به انسان به عنوان موجودي داراي انگيزه معنوي، نياز و هدف نگاه ميكند.3.براي نخستن بار مشخص ميكند كه درون هر سازمان يك يا چند سازمان غير رسمي وجود دارد كه بر كار و رفتار سازمان تاثير گذار است.4.نوع مديريت و رهبري نقش مهمي در افزايش بهره وري و رشد كاركنان دارد.
نكات مثبت:
 1. مطالعات هاثورن(مكتب نئو كلاسيك)نقطه آغاز توجه به روابط انساني بود كه در شاخه هاي گوناگون مانند علوم رفتاريو... رشد يافت.
 2. اين مكتب نسبت به مكتب كلاسيك از پوياي ويژه اي برخوردار بود.
 3. تاثير ابعاد رواني كاركنان در بهبود وضعيت توليد و كارايي و رشد خود آنان در نتيجه مطالعات روابط انساني مشخص شد.
نكات منفي:
انتقاد اساسي كه بر مكتب كلاسيك وارد شده اين است كه اگر پيروان مكتب كلاسيك كاركنان را به بند مي كشيدند و بوي استعمار از گفتار آنان محسوس بود اما دست كم از صداقتي برخوردار بودند و مسائل انساني را مطرح نميكردند. ولي در مكتب نئو كلاسيك حتي از نيازها و انگيزه ها و روان انسان به عنوان ابزاري در خدمت سود و بهره بيشتر بهره بردند. در ضمن اين مكتب به انسان توجهي خاص دارد و بر اساس شناخت نيازها و انگيزه ها و ادراكات انساني پي ريزي شده است در حالي كه شناخت انسان "موجود پيچيده" كاري سخت و شايد محال باشد.
و . . .


تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول


نظریه های مدیریت


مدیریت علمی


اصول مدیریت علمی


مدیریت اداری


رابطه مدیر و کارکنان


کنترل و نظارت کارکنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شغل مدیران: فرهنگ سازمان و حقایق (هنری مینتسبرگ )

هنری مینتسبرگ با اصطلاحات خلق شده توسط هانری فایول مخالف است . ... اگر چه
مقالات بسیاری در مورد وظایف مدیر انتشار یافته است و در اکثر کتابهای مدیریت به
آن ...

تعریف و مفاهیم مدیریت | مدیریت

5 ژانويه 2016 ... در عین حال، متون جدیدتر عمده وظایف مدیران را برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، استخدام و
کنترل می‌دانند. ... علم و هنر هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع
برای نیل ... مکتب مدیریت علمی فردریک تیلور; مکتب مدیریت اداری (اصول‌گرایان)
... مدیریت کمی سه شاخهٔ اصلی دارد: علم مدیریت یا تحقیق در عملیات، ...

مقاله تئوری مدیریت

در این مقاله تئوری های مدیریت ۱- تئوری کلاسیک از جمله تئوری های بوروکراسی،
نظریه ... تئوری بوروکراسی، نظریه ماکس وبر ، نظریه مدیریت اداری( فایولمدیریت
علمی ... نام کتاب : سازمان مدیریت- مولف : ( مسعود بهرامیان )-ناشر : موسسه فرهنگی هنری
.... علم و هنر بودن مديريت, مديريت, مقاله تئوری مديريت, مقاله در مورد تئوری مديريت, ...

پیشرفته مدیریت سیرتکاملی نظریه های سازمان و – کارشناسی ارشد و ...

www.kenare-gostare-aras.ir. كتاب. ثروت. ملل. بحثهاي. اداري. درباره. صنعت. را ....
نظريه فرايندي مديريت بانام هنري فايول همراه است وي يكي ازبنيانگذاران مكتب ....
گيلبرت از پيروان پروپا قرص ديدگاه هاي تيلور در مورد مسيوليت هاي مديريت ....
تحقيق مذكور به فرايند هاي متفاوت مشاركت در تصميم گيري ها اشاره داشت و بيانگر
آن بود كه.

تئوریهای مدیریت - پارس مدیر

سیر تحول تئوریهای سازمان مدیریت کلاسیک نئوکلاسیک مدرن. ... هنری فایول
بنیانگذار مکتبی است که به اصول گرایان یا نظریه اداری مدیریت موسوم است. ...
نظریه‌ کلاسیک در مورد بوروکراسی به وسیله جامعه‌شناس آلمانی، ماکس‌وبر در آغاز این
قرن مطرح گردید. ... این تحقیقات تحت تاثیر عقاید و تجربیات علمی دانشمندی به نام
التون مایو ...

بنیاد فقهی مدیریت اسلامی - هنری فایول

29 ژانويه 2016 ... معرفی شخصیت های برجسته در مدیریت ( هنری فایول ) ... در سال 1919 فایول یک مرکز
مدیریت اداری جهت ترویج تئوری های خود در زمینه مدیریت ایجاد ...

تئوری های سازمانی

همگرایی و واگرایی در پژوهش های سازمانی: ... محققان علوم سیاسی تحقیق در مورد احزاب
سیاسی و ساختار های اداری دولتی را ..... هنری فایول و مدیریت عمومی و صنعتی.

مقاله بررسی تطبیقی اصول مدیریّت اداری فردوسی و اصول مدیریّت اداری ...

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، ... ایم
با روش توصیفی– تحلیلی مؤلّفه های مشترک مدیریّتی فردوسی و هنری فایول -یکی
از ... با تطبیق اصول مدیریّتی فردوسی و فایول در ادارۀ امور، ضمن دریافت مشترکات
به ...

تئوری‌ سازمان: اول مرغ بود یا تخم‌مرغ؟ - تجارت‌نیوز

12 جولای 2017 ... آنچه در مورد تئوری سازمان تازگی دارد، گرایش‌های نوینی است که در زمینه تحقیق و
مطالعه این موضوع پدید آمده‌اند. ... هنری فایول در سال ۱۹۱۶ کتاب مدیریت عمومی و
صنعتی را در فرانسه نوشت که نخستین کتاب تئوری مدیریت کامل است. ... ابن
تیمیه از روشی علمی برای طرح اصول اداری در چارچوب احکام اسلام استفاده کرده بود.

علم اداره یا اصول مدیریت فایول - دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پروژه ...

علم اداره یا اصول مدیریت فایول دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه ...
فایول تحقیق مدیریت نوین مقاله در مورد علم مدیریت مقاله مدیریت علم است یا هنر ... یا
رحیمانه نظام مدیریتی خداوند پردازش مدیریت رحمانی ویژگیهای قواعد اداری مدیریت ...

جواب های مربوط به تحقیق مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک

22 ژوئن 2010 ... 3- مدیریت اداری فایول را به طور خلاصه توضیح دهید؟ هنری فایول مکتب اصول‌گرایان
را در مدیریت مطرح کرد ولی سازمان ... ... نظریه مازلو در مورد نیازهای انسانی مبتنی بر 5
فرض عمده در مورد ماهیت انسان است که عبارتنداز: 1- اصل منسجم ...

تحقیق درباره مدیریت، مدیران، مدیریتی، انتظامی، – مرجع دانلود مقاله ...

مدیریت ترکیبی از علم و هنر برای پدید آوردن محیطی مناسب می باشد، که در آن .... و در
آن دیدگاههای خود را در مورد مدیریت مناسب سازمان و افراد آن بیان کرد. فایول، کل.

14 اصل هنری فایول – وب سایت رسمی سلیم خلیلی

2 ژانويه 2013 ... 14 اصل هنری فایول، مهم ترین بخش مدیریت یک سازمان را را تشریح می کنند. در مورد
هنری فایول (Henri Fayol) مقاله وجود دارد و روی لینک اسم ایشان ...

آموزش مدیریت استراتژیک : چالش ها و رویکرد ها - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ...

در این میان آموزش نقشی تعیین کننده دارد و می تواند در مورد روش مدیریت مناسب در
سازمان و. جامعه جواب هایی .... نوظهور از تحقیقات وجود دارد که عناصر خاص آموزش مدیریت
را بررسی می نماید. ... چین باستان (، مدیریت استراتژیک را ترکیبی از هنر و علم می
داند. مراحل مهم ... در اوایل قرن بیستم توسط فردریک تیلور مورد مالحظه قرار گرفت. در
سال.

مدیریت علمی- تیلور

مدير مسؤل هدايت کارکنان است و نظم و انضباط برقرار می کند. ... مکتب کلاسيک يا
سنتی مديريت; مکتب نئوکلاسيک ( روابط انسانی ); مکتب مديريت ... نظام اداری هِنری
فايول ... انسان متوسط پس از یک سری اندیشه ها و تفکرات و مشاهدات در مورد نقش خود،
یا ...

راز: Comment on مکتب مدیریّت علمی تیلور

سلام من می خوام در مورد مکتب های علمی تیلر و فایول و وبر تحقیق بنویسم و همچنین در
مورد نانو تکنولو ... من مي خواهم مقاله اي در باره هنري فايول و مديريت اداري بنويسم.

دانلود رایگان مقاله تئوری های مدیریت | جزوه ها دات کام

در رابطه با هنر بودن مدیریت می توان گفت که مدیریت هنری است که فکر و ایده و ....
فایول در رساله ای که به نام مدیریت عمومی و صنعتی منتشر شده فعالیتهای سازمان
تجاری را به ... مطالب دیگری که می توان در مورد مدیریت اداری گفت : این است که این
نظریه ...

14 اصل یا قانون مدیریتی هنری فایول - کافـه مدیـران

25 ژوئن 2017 ... فایول نظریه مدیریت اداری را شامل ۶ دستورالعمل اصلی مدیریتی و ۱۴ قانون ... قوانین (
اصول ) چهارده گانه مدیریت که هنری فایول مطرح کرد، از مهم‌ترین ...

14 اصل یا قانون مدیریتی هنری فایول - کافـه مدیـران

25 ژوئن 2017 ... فایول نظریه مدیریت اداری را شامل ۶ دستورالعمل اصلی مدیریتی و ۱۴ قانون ... قوانین (
اصول ) چهارده گانه مدیریت که هنری فایول مطرح کرد، از مهم‌ترین ...

دانلود مقاله تئوری مدیریت - مگ ایران

تئوری مدیریتفصل اول تئوري هاي مديريت ( بدبختانه هيچ سازمان و مقرراتي نمي ... به
نظر مري پاركرافالت مديريت يني هنر و علم انجام دادن وظايف توسط ديگران و به اين ....
فايول معتقد است كه به كليه كاركنان سازمان بايد براي داشتن توانايي هاي سه گانه ...
مطالب ديگري كه مي توان در مورد مديريت اداري گفت : اين است كه اين نظريه ( نظريه
اداري ) ...

تعريف مديريت - پورتال اساتید :: دانشگاه بوعلی سینا همدان

همچنين پيامبر اكرم (ص) در مورد اهميت مديريت مي فرمايند: ..... هنری فایول بنیان گذار
مدیریت اداری معتقد بود که مدیر یم سازمان علاوه بر تخصص فنی و مهارت های تکنیکی
...

و انزجار احترام - و نظریه پرداز متخصص هنری فایول، چکیده – نظریه های ...

هنری فایول، ... در ادبیات مدیریت بحث های وسیعی در مورد فایول از جنبه های ... را صرف
ترویج و انتشار تئوری های مدیریتی خود و. تاسیس. مرکز. مطالعات. مدیریت. اداری کرد
) ... تشکیل. الیه های. زغال دار مطرح کرد و یا. یک مطالعه دقیق. »...« و تحقیق. منحصر.

تئوری های سازمانی

همگرایی و واگرایی در پژوهش های سازمانی: ... محققان علوم سیاسی تحقیق در مورد احزاب
سیاسی و ساختار های اداری دولتی را ..... هنری فایول و مدیریت عمومی و صنعتی.

هنری فایول – وب سایت رسمی سلیم خلیلی

2 ژانويه 2013 ... هنری فایول یک مهندس معدن فرانسوی بود که بطور مستقل از جنبش ... بعنوان سرپرست
یک پروژه فرانسوی جهت ساخت پلی بر روی گلدن هورن ... در سال ۱۹۱۹ فایول یک مرکز
مدیریت اداری جهت ترویج تئوریهای خود در زمینه مدیریت ایجاد نمود .

تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول - فروشگاه جامع تحقیقات ...

تحقیق درمورد مدیریت اداری هنری فایول,نظریه های مدیریت,مدیریت علمی,اصول مدیریت
علمی,مدیریت اداری,رابطه مدیر و کارکنان ,کنترل و نظارت کارکنان.

مقاله آموزشی آشنایی با سیر تحول اندیشه مدیریت | آموزش مجازی | مدرک ...

نظریه مدیریت اداری سرشناس ترین فردی که غالباً او را بنیانگذار مدیریت جدید می
نامند، هنری فایول (1845-1925) فرانسوی است. فایول در رساله ای که از او منتشر شد ...

مقاله بررسی تطبیقی اصول مدیریّت اداری فردوسی و اصول مدیریّت اداری ...

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، ... ایم
با روش توصیفی– تحلیلی مؤلّفه های مشترک مدیریّتی فردوسی و هنری فایول -یکی
از ... با تطبیق اصول مدیریّتی فردوسی و فایول در ادارۀ امور، ضمن دریافت مشترکات
به ...

هنری فایول /نظریه مدیریت اداری /14 اصل مدیریت فایول - "Management ...

هنری فایول /نظریه مدیریت اداری /14 اصل مدیریت فایول. اگر خوب دقت کنیم متوجه می
شویم که نگرانی هیئت مدیره از انتصاب یک شخص ۴۷ ساله که هیچ تجربه ای در سطوح ...

تئوری مدیریت از دیدگاه امام علی (ع)

جیمز تامپسون (7) ضمن مطالعات خود در مورد سازمان به این امر اشاره می کند که اصل منطق
.... در نظام اداری و اجتماعی اسلامی، مدیریتها از امامت ریشه می گیرند; در واقع باید گفت:
.... در بحبوحه جنگ جهانی اول، افرادی نظیر هنری فایول (32) فرانسوی تجربیات خود را
در ...... تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت: دکتر محمد جواد اصغرپور، تهران، ...

مشاوره مدیریت | مقالات مدیریت - مروری بر تئوری های کلاسیک مدیریت

19 ا کتبر 2015 ... مدیریت هنر انجام دادن کار ها با کمک افراد دیگر است. ... ۳ مورد از مشهور ترین تئوری های
کلاسیک مدیریت (علمی ، اداری ، بوروکراتیک) که در این مقاله مورد بررسی واقع شده
است. .... و همچنین نظریه فایول، نظریه ی اداری نیز نامیده میشود. ... مدیران سطح پایین
همیشه باید مدیران سطح بالا را در مورد فعالیت های کاری خود مطلع کنند.

مدیریت - مدیریت اداری هنری فایول

مدیریت - مدیریت اداری هنری فایول - مدیریت:هنر و دانش انجام کار با و بوسیله دیگران
... به حداكثر برسد بود كه بعدا با تحقيقات و آزمايشاتي كه انجام داد پايه مديريت علمي
را .... (كلاسيك و نئو كلاسيك) مقايسه نظريه وبر در مورد بروكراسي اداري با فرمايشات
...

تئوری مدیریت از دیدگاه امام علی (ع)

جیمز تامپسون (7) ضمن مطالعات خود در مورد سازمان به این امر اشاره می کند که اصل منطق
.... در نظام اداری و اجتماعی اسلامی، مدیریتها از امامت ریشه می گیرند; در واقع باید گفت:
.... در بحبوحه جنگ جهانی اول، افرادی نظیر هنری فایول (32) فرانسوی تجربیات خود را
در ...... تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت: دکتر محمد جواد اصغرپور، تهران، ...

مدیریت اداری - دانلود رایگان

دانلود مقاله در مورد مدیریت امور اداری - بانک مقالات فارسی. دانلود مقاله درباره ... مدیریت
- مدیریت اداری هنری فایول - مدیریت:هنر و دانش انجام کار با و بوسیله دیگران

مشاوره مدیریت | مقالات مدیریت - مروری بر تئوری های کلاسیک مدیریت

19 ا کتبر 2015 ... مدیریت هنر انجام دادن کار ها با کمک افراد دیگر است. ... ۳ مورد از مشهور ترین تئوری های
کلاسیک مدیریت (علمی ، اداری ، بوروکراتیک) که در این مقاله مورد بررسی واقع شده
است. .... و همچنین نظریه فایول، نظریه ی اداری نیز نامیده میشود. ... مدیران سطح پایین
همیشه باید مدیران سطح بالا را در مورد فعالیت های کاری خود مطلع کنند.

مدیریت کلاسیک - مدیریت - وبسایت تخصصی تربیت بدنی

مدیریت کلاسیک, هنری فایول ... مکتب مدیریت اداری (اصول‌گرایان) ... طبق نظريه
مديريت اداري توانايي‌هاي لازم براي مديران بر اساس فعاليت‌هاي شش‌گانه عبارتنداز: ...
مدل ایده‌آل وبر به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، دریچه‌های مهمی را به روی تحقیق و کاوش
علمی شود. ... از ديگر پيروان تيلور( فرانك و ليليان گيلبرت ) بودند كه در مورد حركت
سنجي ...

دانلود مقاله تئوری مدیریت - مگ ایران

تئوری مدیریتفصل اول تئوري هاي مديريت ( بدبختانه هيچ سازمان و مقرراتي نمي ... به
نظر مري پاركرافالت مديريت يني هنر و علم انجام دادن وظايف توسط ديگران و به اين ....
فايول معتقد است كه به كليه كاركنان سازمان بايد براي داشتن توانايي هاي سه گانه ...
مطالب ديگري كه مي توان در مورد مديريت اداري گفت : اين است كه اين نظريه ( نظريه
اداري ) ...

هنری فایول - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هنری فایول (۲۹ ژوئیه ۱۸۴۱ در استانبول - ۱۹ نوامبر ۱۹۲۵ در پاریس) مهندس معدن، ... وی
نظریه‌ای مستقل از نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام مدیریت اداری ارائه کرد.

مدیران نوآور - هنری فایول

15 نوامبر 2008 ... منظور از هدف در مورد اداره‌ی امور یک سازمان عبارتست از: "تشخیص همگان در مورد هماهنگ ...
فایول خصایص و توانایی‌های زیر را برای مدیران سازمان‌های اداری و اجتماعی اعم از ....
به‌طور خلاصه می‌توان گفت تحقیقات تیلور و فایول بر اساس تولیدات ...

هنری فایول - پرتال جامع علوم انسانی

هنری فایول (Henry Fayol) ... زمینه مهندسی معدن و دو، سه مقاله در مورد مدیریت نوشته بود
، اما پس از تاریخ باد .... احتمال دارد وقتی او نظر خود در مورد " یک تفکر اداری".

تئوری‌ سازمان: اول مرغ بود یا تخم‌مرغ؟ - تجارت‌نیوز

12 جولای 2017 ... آنچه در مورد تئوری سازمان تازگی دارد، گرایش‌های نوینی است که در زمینه تحقیق و
مطالعه این موضوع پدید آمده‌اند. ... هنری فایول در سال ۱۹۱۶ کتاب مدیریت عمومی و
صنعتی را در فرانسه نوشت که نخستین کتاب تئوری مدیریت کامل است. ... ابن
تیمیه از روشی علمی برای طرح اصول اداری در چارچوب احکام اسلام استفاده کرده بود.

تفاوت های رهبری و مدیریت - پدیده فکر مهتر

10 نوامبر 2016 ... اصطلاح رهبری ابتدا به وسیله هنری فایول تحت عنوان ”جهت دهی یا دستور دهی“ ... در
مدیریت، افراد تحت ضوابط و دستورالعمل های اداری و سازمانی ملزم به ...

دانلود رایگان مقاله تئوری های مدیریت | جزوه ها دات کام

در رابطه با هنر بودن مدیریت می توان گفت که مدیریت هنری است که فکر و ایده و ....
فایول در رساله ای که به نام مدیریت عمومی و صنعتی منتشر شده فعالیتهای سازمان
تجاری را به ... مطالب دیگری که می توان در مورد مدیریت اداری گفت : این است که این
نظریه ...

و انزجار احترام - و نظریه پرداز متخصص هنری فایول، چکیده – نظریه های ...

هنری فایول، ... در ادبیات مدیریت بحث های وسیعی در مورد فایول از جنبه های ... را صرف
ترویج و انتشار تئوری های مدیریتی خود و. تاسیس. مرکز. مطالعات. مدیریت. اداری کرد
) ... تشکیل. الیه های. زغال دار مطرح کرد و یا. یک مطالعه دقیق. »...« و تحقیق. منحصر.

هنری فایول: نظریه پرداز اولیه مدیریت و اصول چهارده گانه فایول

4 ژوئن 2008 ... هنری فایول: نظریه پرداز اولیه مدیریت و اصول چهارده گانه فایول ... اگرچه اصلاحاتی
جزیی به وسیله نظریه پردازان متأخر مدیریت اداری صورت گرفته است، اصول چهارده
گانه فایول، ... «در مورد اختیار قانونی، فرمانبرداری در نتیجه دستور غیر شخصی که
به طور ... قابل توجه دانشجویان گرامی درس پروژه پایانی در تابستان 1394.

اصول تئوری اداری فایول 7

2- نظریه مدیریت اداری هنری فایول. 3- نظریه ... تنها يك راه به عنوان بهترین راه
سازماندهی براي تولید وجود دارد و در سايه پژوهش های روشمند ... اصول چهارده گانه مدیریت
اداری.

مدیریت کلاسیک - مدیریت - وبسایت تخصصی تربیت بدنی

مدیریت کلاسیک, هنری فایول ... مکتب مدیریت اداری (اصول‌گرایان) ... طبق نظريه
مديريت اداري توانايي‌هاي لازم براي مديران بر اساس فعاليت‌هاي شش‌گانه عبارتنداز: ...
مدل ایده‌آل وبر به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، دریچه‌های مهمی را به روی تحقیق و کاوش
علمی شود. ... از ديگر پيروان تيلور( فرانك و ليليان گيلبرت ) بودند كه در مورد حركت
سنجي ...

نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت

سرانجام هیآت مدیره شرکت در سال 1900 هنری فایول را که 12 سال مدیریت شرکت را بر
عهده داشت به .... گانت مقاله دیگری را در سال 1903 منتشر کرد که در مورد جریانات
تولید بود و این مقاله با .... او تحقيقات گسترده اي انجام داد كه منجر به ظهور تكنيك
گروه ...... 2- رشد در اندازه سازمان: افزایش امور زائد اداری، کنترل های شدید و سخت، غیر
شخصی ...

شغل مدیران: فرهنگ سازمان و حقایق (هنری مینتسبرگ )

هنری مینتسبرگ با اصطلاحات خلق شده توسط هانری فایول مخالف است . ... اگر چه
مقالات بسیاری در مورد وظایف مدیر انتشار یافته است و در اکثر کتابهای مدیریت به
آن ...

هنری فایول – وب سایت رسمی سلیم خلیلی

2 ژانويه 2013 ... هنری فایول یک مهندس معدن فرانسوی بود که بطور مستقل از جنبش ... بعنوان سرپرست
یک پروژه فرانسوی جهت ساخت پلی بر روی گلدن هورن ... در سال ۱۹۱۹ فایول یک مرکز
مدیریت اداری جهت ترویج تئوریهای خود در زمینه مدیریت ایجاد نمود .

اصول تئوری اداری فایول 7

2- نظریه مدیریت اداری هنری فایول. 3- نظریه ... تنها يك راه به عنوان بهترین راه
سازماندهی براي تولید وجود دارد و در سايه پژوهش های روشمند ... اصول چهارده گانه مدیریت
اداری.

هنری فایول - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هنری فایول (۲۹ ژوئیه ۱۸۴۱ در استانبول - ۱۹ نوامبر ۱۹۲۵ در پاریس) مهندس معدن، ... وی
نظریه‌ای مستقل از نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام مدیریت اداری ارائه کرد.

دانلود مقاله تئوری مدیریت - مگ ایران

تئوری مدیریتفصل اول تئوري هاي مديريت ( بدبختانه هيچ سازمان و مقرراتي نمي ... به
نظر مري پاركرافالت مديريت يني هنر و علم انجام دادن وظايف توسط ديگران و به اين ....
فايول معتقد است كه به كليه كاركنان سازمان بايد براي داشتن توانايي هاي سه گانه ...
مطالب ديگري كه مي توان در مورد مديريت اداري گفت : اين است كه اين نظريه ( نظريه
اداري ) ...

تئوریهای مدیریت - پارس مدیر

سیر تحول تئوریهای سازمان مدیریت کلاسیک نئوکلاسیک مدرن. ... هنری فایول
بنیانگذار مکتبی است که به اصول گرایان یا نظریه اداری مدیریت موسوم است. ...
نظریه‌ کلاسیک در مورد بوروکراسی به وسیله جامعه‌شناس آلمانی، ماکس‌وبر در آغاز این
قرن مطرح گردید. ... این تحقیقات تحت تاثیر عقاید و تجربیات علمی دانشمندی به نام
التون مایو ...

هنری فایول – وب سایت رسمی سلیم خلیلی

2 ژانويه 2013 ... هنری فایول یک مهندس معدن فرانسوی بود که بطور مستقل از جنبش ... بعنوان سرپرست
یک پروژه فرانسوی جهت ساخت پلی بر روی گلدن هورن ... در سال ۱۹۱۹ فایول یک مرکز
مدیریت اداری جهت ترویج تئوریهای خود در زمینه مدیریت ایجاد نمود .

باشگاه اندیشه › هنری فایول

هنری فایول(Henri Fayol)؛ از نظریه‌پردازان فرانسوی که نظریه‌ای مستقل از نظریه
مدیریت علمی فردریک تیلور، با نام مدیریت اداری ارائه کرد. ... سازماندهی بیشتر در
مورد مسئولیت‌پذیری و اعطای اختیارات است و در عین حال به جریان ارتباطات و استفاده
از ...

تعريف مديريت - پورتال اساتید :: دانشگاه بوعلی سینا همدان

همچنين پيامبر اكرم (ص) در مورد اهميت مديريت مي فرمايند: ..... هنری فایول بنیان گذار
مدیریت اداری معتقد بود که مدیر یم سازمان علاوه بر تخصص فنی و مهارت های تکنیکی
...

مقاله آموزشی آشنایی با سیر تحول اندیشه مدیریت | آموزش مجازی | مدرک ...

نظریه مدیریت اداری سرشناس ترین فردی که غالباً او را بنیانگذار مدیریت جدید می
نامند، هنری فایول (1845-1925) فرانسوی است. فایول در رساله ای که از او منتشر شد ...

هنری فایول: نظریه پرداز اولیه مدیریت و اصول چهارده گانه فایول

4 ژوئن 2008 ... هنری فایول: نظریه پرداز اولیه مدیریت و اصول چهارده گانه فایول ... اگرچه اصلاحاتی
جزیی به وسیله نظریه پردازان متأخر مدیریت اداری صورت گرفته است، اصول چهارده
گانه فایول، ... «در مورد اختیار قانونی، فرمانبرداری در نتیجه دستور غیر شخصی که
به طور ... قابل توجه دانشجویان گرامی درس پروژه پایانی در تابستان 1394.

بررسي وضعيت مديريت و ساماندهي سازمان هاي غيردولتي (NGOs ...

روش تحقيق توصيفي- تحليلي و هدف آن کاربردي است. دراين راستا بر اساس نظريه
هنري فايول براي هريک از وظايف پنج گانه مهم مديريت، فرضيه اي تنظيم شده است.

چرا بچه ها دروغ میگویند

راهنمای کد خطا mvm110

پلان پی دی اف نقشه مسکونی چهار واحدی حدود ۱۸ در ۱۲ متری

پاورپوینت کاربرد درمانی سرما و گرما(سرماوگرمادرمانی)

جزوه آموزشی کاربردی مبنای حسابداری تعهدی بر اساس نظام حسابداری بخش عمومی

پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت پیشرفته (تألیف: دکتر سید حسین سجادی و هاشم علی صوفی)

طرح توجیهی پوشش دهی تحت خلا

دانلود فیلم Please Stand By 2017

گزارش تخصصی نوشتاری زبان انگلیسی

تحقیق درمورد کیسه صفرا 5ص