دانلود رایگان


پاورپوینت با موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پاورپوینت به موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی پرداخته شده است.

دانلود رایگان پاورپوینت با موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجراییلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 16 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

فصل چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری
ماده 5- دستگاههای مشمول این ۀیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود.
الف- مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات ادازی چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسولان مربوط اطلاع حاصل نمایند مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.

ب- در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذی ربط ، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (9) قانون یاد شسده ( به استثنای متخلف در بند فوق ) محکوم نمایند.
ج- در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی مجازاتهای بازخرید خدمت ، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.


آیین نامه پیشگیری


مبارزه با رشوه


دستگاههای اجرایی


رشوه


مجازاتهای اداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی

«شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» ... تبصره وزراء و
رؤسـای سازمان‌ها موظـفند، با توجه به اهمیت موضوع نسبت به .... اتخاذ تصميم در مورد
بازخريد كاركنان رسمي موضوع تبصره ماده يك آيين نامه اجرايي ماده 45 قانون الحاق موادي
به ... رجوع، كارگروه پيشگيري و مبارزه با رشوه، كارگروه تعيين صلاحيت كارمندان
آزمايشي و .

دانلود فایل پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در ...

ج- در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (۱) این آیین نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد ...
تبصره۳- دستگاههای اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند ...

پاورپوینت آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرائی ...

5 جولای 2017 ... پاورپوینت آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرائی ... ماده 1-
کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا ....
نشریه شماره 155 فهرست مطالب موضوع صفحه موضوع صفحه تصویب نامه ...

PDF: پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های ...

23 مه 2018 ... از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺷﻮه در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ را درﯾﺎﻓﺖ .... :[2017-10-
31] داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮنو ﺗﺄﺛﯿﺮ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮ ...

پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها | 2728

16 آوريل 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ... دانلود
پاورپوینت با موضوع ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی، در قالب pptx ...

PDF: سوالات آزمون آیین نامه اجرایی مدیران مدارس ابتدایی | dl8

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﻮاﻻت
آزﻣﻮن ... :[2017-10-07] داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺳﺎوﺟﺒﻼغ و ... :[2017-09-24] ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺷﻮه در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ q ...

پاورپوینت آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرائی ...

5 جولای 2017 ... پاورپوینت آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرائی ... ماده 1-
کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا ....
نشریه شماره 155 فهرست مطالب موضوع صفحه موضوع صفحه تصویب نامه ...

PDF: پاورپوینت پیشگیری از اعتیاد | dl9

21 مارس 2018 ... آﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ ... ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻧﺎﭼﯿﺰ، ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از .... آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺷﻮه در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد و ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دﺳﺘﻪ ...

Slide 1 - مدیر امروز

اقدامات مأموران دولتي كه با هدف انتفاع و بهره برداري براي خود يا اشخاص ديگري يا در
.... سئوال، تحقيق و تفحص و استيضاح مي‌توانند به روند اجراي قوانين يا موضوعات يا
... خدمات رساني به مردم، آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي را ...

پاورپوینت با موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه ... - جام بلاگ

3 روز پیش ... بار دیگر فایلی برتر در مورد پاورپوینت با موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با
رشوه در دستگاههای اجرایی برای شما نمایش داده می شود. برای دانلود ...

پاورپوینت عوامل روانی و پیشگیری | pazhoohesh

29 آوريل 2018 ... [2017-10-09]: دانلود تحقیق با موضوع اضطراب، عوامل آن، پیشگیری از ... پاورپوینت
آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی.

پاورپوینت جامع درباره دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق ...

31 مارس 2018 ... -آنچه که در موضوع قاچاق تجهیزات پزشکی ویا عرضه اقلام پزشکی غیر .... پاورپوینت
آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی.

تحقیق شیوه نامه اجرایی پرونده های مطالبه مهریه و اعسار | کار

27 مارس 2018 ... تحقیق شیوه نامه اجرایی پرونده های مطالبه مهریه و اعسار: کار: مشاهده و دریافت تحقیق،
... کار -> {کار}; پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های
اجرایی. [2017-08-31]: پاورپوینت درباره آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در ...
تعداد صفحه: 43 صفحه قسمتی از متن. doc: مقدمه موضوع مهریه سال هاست که.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺟﺰوه دوره آﻣﻮزﺷﻲ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ اداري و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ - دانشگاه علوم پزشکی ...

ﺗﺸﺮﻳﺢ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺷﻮه در دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ. ❖. اﺧﻼق در. آﻣﻮزه ﻫﺎ و ارزﺷﻬﺎي دﻳﻨﻲ و
.... ﺗﺸﻮﻳﻖ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎ. ت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده. ) 1(. آﻳﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺷﻮه را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده و.

PDF: سوالات آزمون آیین نامه اجرایی مدیران مدارس ابتدایی | dl2018

10 آوريل 2018 ... از ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺸﮑﺮﯾﻢ. ... :[2017-10-07]
داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوﺟﺒﻼغ و ... :[2017-09-24]
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺷﻮه در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ q.

آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور(قابل توجه کارفرمایان)

15 مارس 2017 ... الف مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با ...
آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و ...
سیاستگذاری کشوری کار‌های سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه و رسیدگی ....
گزارش تصویری/بازدید استاندار و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان ...

پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ...

15 ژوئن 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی فرمت فایل:
پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 23 قسمتی از پاورپوینت ... کلیه دستگاههای
موضوع ماده (16) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه نسبت به ...

PDF: پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های ...

23 مه 2018 ... از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺷﻮه در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ را درﯾﺎﻓﺖ .... :[2017-10-
31] داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮنو ﺗﺄﺛﯿﺮ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮ ...

دانلود پاورپوینت درباره آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در ...

5 روز پیش ... پاورپوینت درباره آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی. لینک
دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ... و مبارزه با
رشوه در دستگاههای اجرایی فصل اول – مصادیق رشوه ماده ۱- کارکنان و ... سایر موضوعات
سرگرمی · سایر موضوعات کسب و کار · طراحی و گرافیک · طراحی وب ...

پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ...

15 ژوئن 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی فرمت فایل:
پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 23 قسمتی از پاورپوینت ... کلیه دستگاههای
موضوع ماده (16) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه نسبت به ...

پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها

1 مه 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ... دانلود
پاورپوینت با موضوع بیمه آتش سوزی، در قالب ppt و در 44 اسلاید، قابل ...

دانلود پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

دانلود پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی – ۱۶ ...
این ۀیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۱) و ...

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

27 مه 2017 ... پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ... نامه
به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۱) و اعمال مجازات
اقدام خواهند نمود. ... رشوه, نحوه رسیدگی به تخلفات , دستگاههای اجرایی.

دانلود فایل پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه ... - مگ ایران

پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فصل اول – مصادیق رشوه ماده 1- ...
دانلود فایل پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ...
ماده ۲- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه
نسبت ...

آرشیوهای پیشگیری - پدیا فایل

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی -۱۷ ... از
طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (۱) این آیین نامه توسط هر یک ...

دانلود فایل - صفحه 1510 از 1510 - مرجع دانلود فایل

15 آوريل 2018 ... ارزان ترین قیمت پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای
اجرایی You can download the file پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و ...

مبارزه با انواع ویروسها | file3

25 آوريل 2018 ... آیا می توانم بهترین مقاله راجع به مبارزه با انواع ویروسها را از سایت شما دریافت کنم؟
... کاربران بدلیل کنجکاوی مربوط به موضوع یک نامه و یا ظاهر شدن نامه بگونه ....
پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی.

تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی

«شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» ... تبصره وزراء و
رؤسـای سازمان‌ها موظـفند، با توجه به اهمیت موضوع نسبت به .... اتخاذ تصميم در مورد
بازخريد كاركنان رسمي موضوع تبصره ماده يك آيين نامه اجرايي ماده 45 قانون الحاق موادي
به ... رجوع، كارگروه پيشگيري و مبارزه با رشوه، كارگروه تعيين صلاحيت كارمندان
آزمايشي و .

دانلود پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

دانلود پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی – ۱۶ ...
این ۀیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۱) و ...

پایان نامه بررسی تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی ذیحساب در ...

17 مه 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ... [2017-09-
28]: دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی و تبیین نهادها و سیستم ...

آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور(قابل توجه کارفرمایان)

15 مارس 2017 ... الف مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با ...
آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و ...
سیاستگذاری کشوری کار‌های سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه و رسیدگی ....
گزارش تصویری/بازدید استاندار و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان ...

دانلود پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

دانلود پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی – ۱۶ ...
این ۀیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۱) و ...

ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ ﺟﺰﻭﻩ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣ :

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ. ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ. ﻣﺎﺩﻩ. -2. ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ. ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ. (. 16. ) ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ
ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺭﺷﻮﻩ ﺑﺮﺍﻱ. ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ. -. ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﻣﻲ. ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. : ﺍﻟﻒ.

پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها | 2728

16 آوريل 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ... دانلود
پاورپوینت با موضوع ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی، در قالب pptx ...

پاورپوینت با موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در ...

3 روز پیش ... قسمتی از متن .ppt : آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی. فصل
چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری

پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها | 2728

16 آوريل 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ... دانلود
پاورپوینت با موضوع ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی، در قالب pptx ...

پيشگيري از فساد و ارتقاء سلامت نظام اداري

تعاريف فساد و تعريف گزيده; مفاهيم اساسي در مبارزه با فساد اداري; تفاوت ... رشوه.
نخبگان اداري. ساختار اداري. قوانين. كارمندان. ارباب رجوع. فساد. نظام اداري ..... اين
آيين‌نامه، كارگروهي با مسئوليت معاون دستگاه اجرايي موضوع ماده (13) اين آيين‌نامه و با
...

آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور(قابل توجه کارفرمایان)

15 مارس 2017 ... الف مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با ...
آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و ...
سیاستگذاری کشوری کار‌های سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه و رسیدگی ....
گزارش تصویری/بازدید استاندار و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان ...

تحقیق ارتشاء (رشوه)

تحقیق ارتشاء (رشوه): دانلود ترجمه مقالات پیرامون موضوع تحقیق ارتشاء (رشوه) تنها
در این ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی.

پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی

27 مارس 2018 ... امکان دریافت مقالاتی با موضوع پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در
دستگاه های اجرایی در قالبword و Pdf برای شما وجود دارد. اگر نمی ...

Slide 1 - مدیر امروز

اقدامات مأموران دولتي كه با هدف انتفاع و بهره برداري براي خود يا اشخاص ديگري يا در
.... سئوال، تحقيق و تفحص و استيضاح مي‌توانند به روند اجراي قوانين يا موضوعات يا
... خدمات رساني به مردم، آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي را ...

پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ...

15 ژوئن 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی فرمت فایل:
پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 23 قسمتی از پاورپوینت ... کلیه دستگاههای
موضوع ماده (16) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه نسبت به ...

تحقیق رمان ادبيات غير ديني

زراعت عمومی

مجموعه سوالات تستی فنی حرفه ای برق صنعتی و تابلو برق ( ادواری ) + 700 نکته برق صنعتی

فرمول تولید اسپری شوینده رینگ خودرو

تحقیق رمان ادبيات غير ديني

طرح توجیهی تولید غلات حجيم شده

بررسی عام و خاص و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه

مقاله آشنایی با موسیقی و نت ها

طرح توجیهی تولید غلات حجيم شده

جزوه الکترومغناطیس پروفسور محمود شاه آبادی دانشگاه تهران