دانلود رایگان


نمونه شرح حال روانشناسی بالینی (نمونه مصاحبه بالینی تکمیل شده - یک نمونه مصاحبه روانشناسی) - دانلود رایگاندانلود رایگان نمونه شرح حال روانشناسی,یک نمونه مصاحبه روانشناسی,نمونه مصاحبه بالینی تکمیل شده,نمونه فرم تکمیل شده مصاحبه بالینی,نمونه ای از شرح حال

دانلود رایگان نمونه شرح حال روانشناسی بالینی (نمونه مصاحبه بالینی تکمیل شده - یک نمونه مصاحبه روانشناسی) نمونه شرح حال روانشناسی
نمونه فرم تکمیل شده مصاحبه بالینی
نمونه مصاحبه افسردگی
نمونه مصاحبه تشخیصی در روانشناسی

تعداد صفحات: 15
نوع فایل: WORD

قسمتنی از متن:
فهرست
مشخصات فردی
شكايت عمده
سابقه بيماري فعلي
بيماري قبلي
سابقه يا شرح حال شخصي
معاينه وضعيت رواني
توصيف كلي
خلق و عاطفه
تكلم
اختلالات دركي
تفكر
نظام حسي و شناخت
آگاهي و سطح هشياري
توجه و تمرکز
كنترل تكانه
قضاوت و بينش
قابليت اعتماد
خلاصه يافته هاي مثبت
تشخيص پنج محوري DSM-IV-TR
پيش آگهي
فرمول بندي روانپويايي
توصيه ها

معاينه وضعيت رواني توصيف كلي
ظاهر: وضع بيمار ناآراسته و نامرتب بود. حالت ووضعيت اندام هنگام مصاحبه خميده رو به پايين بوده و به ندرت تماس چشمي برقرار مي نمود. توازن اندامي نداشته و جانب چپ بدن خود را فرو مي انداخت. سنخ بدني بيمار نسبتا از لحاظ قد و وزن متوسط بود. بيمار از لحاظ نظافت، استحمام و بهداشت عمومي ناآراسته به نظر مي رسيد. مريض حال و رنجور، ناراحت و پيرنما به نظر مي رسيد. از سن واقعي مسن تر به نظر مي رسيد. در حين مصاحبه باليني ادا و اطوار، رفتار كليشه اي، و ستيزه جويي نداشته ولي از لحاظ سايكوموتور بسيار كنده بوده. طرز راه رفتن و حركت نمودن كند بوده. كندي رواني – حركتي و كندي عمومي حركات بدن مشهود بود. نگرش بيمار نسبت به مصاحبه گر بي تفاوت بوده و بي حال و بي احساس به نظر مي رسيد. در مصاحبه همكاري كننده بود. سطح تفاهم و برقراري راپورت خوب بود.
خلق و عاطفه
خلق بيمار بسيار پايين بوده كه در طول مدت مصاحبه مشهود بود و نوسانات كمي را نشان مي داد. خلق افسرده، درمانده و همراه با احساس پوچي و گناه بود. بيمار خود را تحقير مي نمود و خلق نوسانداري را نشان نداد.
بيمار عاطفه اي محدود و كند داشت. در حدود شدت عاطفه و هيجان كاهش بارزي نشان مي داد و جلوه هيجاني وي كاهش يافته بود. بيمار براي شروع، ادامه دادن، يا قطع يك پاسخ هيجاني ناتوان به نظر مي رسيد. عاطفه بيمار با خلق وي هماهنگ بوده و در مجموع افسرده بود.نمونه مصاحبه تشخیصی در روانشناسی


نمونه مصاحبه افسردگی


شرح حال یک بیمار افسرده


نمونه مصاحبه بالینی افسردگی pdf


نمونه مصاحبه تشخیصی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﻣﺒﺘﻼ ﯿﻤﺎران ﺑ ﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘ ي ﻫﺎ ﯿﺐ ﮐﺮدن ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ آﺳ ﯽ

4 آگوست 2015 ... ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ .... ﺣﺎل. 7. در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑـﻪ ﯾـﮏ. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ... ﺷﺮح ﺣﺎل ﯾﮏ زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺣﺎﻓﻈﻪ روﯾـﺪادي اﺳـﺖ .... و ﺧﺎﻃﺮات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ اﻓﺴـﺮده و .... ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ .... ﻫﺎ را ﮐـﻪ در اوﻟـﯿﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺗﮑﻤﯿـﻞ.

نمونه موفق: بیش فعالی نقص توجه (ADHD) | کلینیک روانشناسی آتیه ...

کلینیک روانشناسی آتیه درخشان ذهن » کلینیک یادگیری و شناخت » نمونه موفق:
بیش فعالی نقص توجه (ADHD) ... شرح حال مراجع با اختلال بیش فعالی نقص توجه از
زبان مادر ایشان ... معلم که متوجه نگرانی و ترس من شده بود، به من کلینیک روانشناسی
آتیه را پیشنهاد کرد و گفت آن جا یک ارزیابی کامل از فرزندم ... مشاهدات بالینی
آزمونگر.

ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻧﻮﻳﺴﻲ

ﻳﺎدداﺷﺖ ﺑﻴﻤﺎر. ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ. : ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. : ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎر. : ﺳﻦ. : ﺟﻨﺲ. : ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه. ﺑﻴﻤﺎر ....
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ وﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ....
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮده
و ..... ﻣﻬﺮ. اﻣﻀﺎ. ﺑﻨﺎم ﺧﺪا. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر. ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ. : ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎر. : ﮔﺮدش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. : ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت. ﺑﻠﻲ
.

به تستهای روان شناسی در فضاهای مجازی اعتماد نکنید - سیناپرس ...

28 آوريل 2018 ... این روزها صفحات مجازی پر هستند از انواع و اقسام تستهای روان شناسی واینگونه ... وی
افزود: بطور نمونه برخی از این تستها به این صورت است که با رسم اشکالی ... که شامل
یک سری تصاویر هستند و بر روی عده زیادی برآورد شده اند که با اعتبار ... و در کنار
این کار مصاحبه بالینی با فرد وگرفتن شرح حال از وی ضرورت دارد.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎران

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎران ... ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻧﻮﻳﺴﻲ. روز و زﻣﺎن ... ﺳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﺑﺴﺘﮕﺎن
درﺟﻪ ﻳﻚ .... 3)Assessment. Clinical: Paraclinical : 4)plan. Paraclinical : Therapeutic:
...

مقایسه روانسازه های مربوط به عود در بیماران افسرده با سابقه عود، بدون

ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ... ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻋﻮﺩ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻳﻦ ... ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ، ﭘﮋﻭﻫ .... ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ. ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺭﻭﺍﻥﭘﺰﺷﻚ ﻳﺎ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺱ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ... ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻲﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ
ﻳﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ... ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮﺩﻳﺪ. ... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ:.

« دستور العمل تكميل فرم شرح حال روانپزشكي در مراكز بهداشتي درماني »

فرم شرح حال كه در 2 صفحه و 24 بند تهيه شده است در مراكز بهداشتي درماني توسط
كاردان ... از بروز يك مشكل خاص شروع شده است يا اينكه آغاز بيماري كند و تدريجي بوده
است. .... 19- علايم مثبت و خلاصه شرح حال: پزشك پس از مصاحبه با بيمار لازم است كه
...

نمونه واقعی از مصاحبه بالینی بیمار به همراه شرح حال و تفسیر دو آزمون ...

13 ژوئن 2017 ... نمونه واقعی از مصاحبه بالینی بیمار به همراه شرح حال و تفسیر دو آزمون mmpi ... نمونه
واقعی از آزمون های روانشناسی ... تعداد مراجعات قبلی: یک بار سال ۷۹ ... از من جدا بشی،
طی این مدت ۳ نوبت بدون دلیل مشخص از منزل خارج شده است که بعدا.

نمونه واقعی از مصاحبه بالینی بیمار به همراه شرح حال و تفسیر دو آزمون ...

13 ژوئن 2017 ... نمونه واقعی از مصاحبه بالینی بیمار به همراه شرح حال و تفسیر دو آزمون mmpi ... نمونه
واقعی از آزمون های روانشناسی ... تعداد مراجعات قبلی: یک بار سال ۷۹ ... از من جدا بشی،
طی این مدت ۳ نوبت بدون دلیل مشخص از منزل خارج شده است که بعدا.

به تستهای روان شناسی در فضاهای مجازی اعتماد نکنید - سیناپرس ...

28 آوريل 2018 ... این روزها صفحات مجازی پر هستند از انواع و اقسام تستهای روان شناسی واینگونه ... وی
افزود: بطور نمونه برخی از این تستها به این صورت است که با رسم اشکالی ... که شامل
یک سری تصاویر هستند و بر روی عده زیادی برآورد شده اند که با اعتبار ... و در کنار
این کار مصاحبه بالینی با فرد وگرفتن شرح حال از وی ضرورت دارد.

نمونه واقعی شرح حال ، مصاحبه بالینی بیمار و تفسیر دو آزمون mmpi و ...

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی ... نمونه واقعی شرح حال ، مصاحبه بالینی بیمار و
تفسیر دو آزمون mmpi و بندر گشتالت ... با زنهای دیگر رابطه داری، طی این مدت 2
نوبت بدون دلیل مشخص از منزل خارج شده است که توسط نیروی انتظامی برگردانده شده
است.

روانشناسی و مشاوره - روانشناسی بالینی

روانشناسی و مشاوره - روانشناسی بالینی - مشاوره و مقالات کاربردی روانشناسی ویژه ...
می‌شود، در مجموع وسواس حالتی ازاجبار ایجاد می‌کند، اما در عین حال رفتاری آگاهانه است.
.... ''متن زیر قسمتی از مصاحبه بین مسئول درمانگاه و شوهر یک بیمار است که همسرش در
..... به عنوان نمونه در یک آزمایش دو گروه آزمودنی (گروه اول: افراد سالم ، گروه دوم: افراد ...

گزارش شرح حال نمونه واقعی روانپزشکی - میهن پروژه - رزبلاگ

24 ژانويه 2017 ... نمونه گزارش شرح حال روانپزشکی از یک نمونه واقعی,شرح حال روانپزشکی از یک نمونه
واقعی,نمونه واقعی شرح حال ... مراکز درمانی مطرح روانپزشکی; نمونه اجرا شده گزارش
کارورزی نمونه اجرا شده mmpi ... مصاحبه باليني (شرح حال روانپزشكي وضعيت رواني
بيمار) ... نحوه تکمیل فرم شرح حال روانپزشکی - مشاوره و روانشناسی

دانلود شرح حال و مصاحبه بالینی نمونه واقعی و تفسیر دو آزمون ام ام پی ...

24 ژانويه 2018 ... نمونه واقعی از آزمون های روانشناسی. خلاصه ای از توضیحات فایل. مصاحبه تشخیصی:
دارد. شرح حال بیمار (تاریخچه شخصی و خانوادگی و ……): دارد.

دانلود شرح حال و مصاحبه بالینی نمونه واقعی و تفسیر دو آزمون ام ام پی ...

24 ژانويه 2018 ... نمونه واقعی از آزمون های روانشناسی. خلاصه ای از توضیحات فایل. مصاحبه تشخیصی:
دارد. شرح حال بیمار (تاریخچه شخصی و خانوادگی و ……): دارد.

نمونه واقعی از اجرا نمره گذاری و تفسیر پروفایل MMPI-2 – مقالات access

14 فوریه 2018 ... نمونه واقعی از اجرا نمره گذاری و تفسیر پروفایل MMPI2 در 18 صفحه ورد قابل ... نمونه
واقعی از آزمون های روانشناسی. خلاصه ای از توضیحات فایل. مصاحبه تشخیصی: دارد.
شرح حال بیمار (تاریخچه شخصی و خانوادگی و … ... طبق گفته ی خودش تا حدودی به
علت اضطراب دچار بی اشتهایی شده است. ... مقیاسهای روایی و بالینی:.

آموزش شرح حال گرفتن از بیمار - مجله پزشکی دکتر سلام

29 مه 2017 ... گرفتن شرح‌ حال از بیمار قواعد مشخصی دارد که پزشکان را براساس آن تعلیم داده‌اند.
روش مصاحبه با بیمار، زیربنای درمان مناسب را تشکیل می‌دهد.

گزارش شرح حال نمونه واقعی روانپزشکی - میهن پروژه - رزبلاگ

24 ژانويه 2017 ... نمونه گزارش شرح حال روانپزشکی از یک نمونه واقعی,شرح حال روانپزشکی از یک نمونه
واقعی,نمونه واقعی شرح حال ... مراکز درمانی مطرح روانپزشکی; نمونه اجرا شده گزارش
کارورزی نمونه اجرا شده mmpi ... مصاحبه باليني (شرح حال روانپزشكي وضعيت رواني
بيمار) ... نحوه تکمیل فرم شرح حال روانپزشکی - مشاوره و روانشناسی

نمونه واقعی شرح حال ، مصاحبه بالینی بیمار و تفسیر دو آزمون mmpi و ...

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی ... نمونه واقعی شرح حال ، مصاحبه بالینی بیمار و
تفسیر دو آزمون mmpi و بندر گشتالت ... با زنهای دیگر رابطه داری، طی این مدت 2
نوبت بدون دلیل مشخص از منزل خارج شده است که توسط نیروی انتظامی برگردانده شده
است.

نمونه شرح حال روانپزشکی - کلینیک روانپزشکی دکتر شریعت پناهی

منبع مصاحبه:(کسی که به سوالات شرح حال گیرنده پاسخ می دهد) که معمولاخود بیمار یا
... از حدود دو ماه قبل به دنبال مصرف بی رویه الکل دچار بی خوابی شده است و حدود 3-4
بامداد .... آیا بیمار یک برداشت منطقی از اتفاقاتی که در دنیای پیرامون اتفاق می افتد
دارد؟ ... باسلام دانشجوی ارشد بالینی هستم و به این نمونه کار شرح حال نیاز مند بودم با
...

نمونه مصاحبه تشخیصی در روانشناسی - آزمون یاب

نمونه شرح حال روانشناسی,یک نمونه مصاحبه روانشناسی,نمونه مصاحبه بالینی تکمیل
شده,نمونه فرم تکمیل شده مصاحبه بالینی,نمونه ای از شرح حال.

نمونه واقعی از مصاحبه بالینی بیمار به همراه شرح حال و تفسیر دو آزمون ...

13 ژوئن 2017 ... نمونه واقعی از مصاحبه بالینی بیمار به همراه شرح حال و تفسیر دو آزمون mmpi ... نمونه
واقعی از آزمون های روانشناسی ... تعداد مراجعات قبلی: یک بار سال ۷۹ ... از من جدا بشی،
طی این مدت ۳ نوبت بدون دلیل مشخص از منزل خارج شده است که بعدا.

مقایسه بیش‌کلی‌گرایی حافظه شرح‌حال در نوجوانان پسر با همبودی افسردگ

ﯾﻧﻮ. ﺴﻨﺪه. ﻣﺴﺌﻮل. ): ﮐﺎرﺷﻨﺎس. ارﺷﺪ. رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ،. ﮔﺮوه. رواﻧﺸﻨﺎﺳ. ﯽ. ﻋﻤﻮﻣ. ،ﯽ. داﻧﺸﮑﺪه. رواﻧﺸﻨﺎﺳ. ﯽ. و. ﻋﻠﻮم
. ﯿﺗﺮﺑ. ،ﯽﺘ ... ﺷﺪه. و. درﻣﺎن. ﻧﺸﺪه. ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ﮐﻠﯽ. ﮔﻮﯾﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﺮح. ﺣﺎل در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﭘﺴﺮ اﻓﺴﺮده داراي ﺳﻮء ..... ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ. 25. ﻧﻔﺮ. از. ﺑﯿﻤـﺎر. اﻧﯽ ﺑـﻮد. ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨﺼـﺺ. ﺑــﺎﻟﯿﻨﯽ ﻗﺒــﻞ از
ﻣــﺪاﺧﻼت درﻣــﺎﻧﯽ، ﺗﺸــﺨﯿﺺ اﻓﺴــﺮدﮔﯽ و ... ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﻓـﺮادي ... ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر.

متن کامل مصاحبه با پروفسور لطف آبادی در مورد مسائل روان شناختی ...

متن کامل مصاحبه با پروفسور لطف آبادی در مورد مسائل روان شناختی ايرانيان ... چاپ
شده در مجلة موفقيت ... حلت به عنوان يک دانشجوي هميشگي رشته روان‌شناسي، براي
لحظاتي با خود انديشه ... مي‌خواهيم بدانيم وضعيت رواني مردم ايران در حال حاضر چگونه
است؟ ..... ما حمله کردند و ويرانيهاي عظيم به بار آوردند که من نمونة شاخص آن را يادآوري مي
کنم.

نمونه اجرا شده گزارش کارورزی (ارشد روانشناسی بالینی) - سلامت و مهر

29- در شروع اولین مصاحبه، برای کاهش اضطراب مراجع ، مشاور باید خود را معرفی نمایید
. ... این مورد یک نمونه منحصر به فرد از تجارب یک دانشجوی کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی است که سعی گردیده ... مشاهده مصاحبه و شرح حال گیری توسط
متخصصین.

اخذ شرح حال، مصاحبه و ارزیابی مراجعه کننده (3) سوالات تشخیصی

رسیدن به تشخیص در اختلالات جنسی در بسیاری از موارد با اخذ یک شرح حال ... های
بعدی (مثلا ارزیابی های بیشتر بالینی و آزمایشگاهی احتمالی، مصاحبه با همسر و . ...
حال که این مرحله طی شده است، باید تصمیم بگیریم که آیا نیاز به ارجاع بیمار به ...
نمونه موضوعات مهمی که می توانند برای مرور دوره های مختلف زندگی مورد سوال قرار گیرند
:.

sadegh.sadidi - فرم مصاحبه بالینی بر اساس کاپلان

sadegh.sadidi - فرم مصاحبه بالینی بر اساس کاپلان - مشاوره وروانشناسی راه چمن. ...
در این قسمت، شرح مختصر هر گونه بیماری روانی، بستری شدن و درمان‌های انجام شده
برای اعضاء بلافصل خانواده بیمار، گنجانده می‌شود. ... 6)تاریخچه شخصی(شرح‌حال) ...
روان‌شناس باید تصویر روشنی از سوابق تحصیلی بیمار داشته باشد، این اطلاعات
می‌تواند ...

حال در يک بیمارستان نظامی بررسی عملکرد افراد مبتال به بیماری آسم ...

گروه روانشناسی بالينی، دانشکده پزشکی، ... نمونه مورد مـطـالـعـه. شامل. 56 ... نظام
حافظه پيشنهادی خود را تکميل می نمـايـد. ... حافظه شرح. حال، حافظه. ای در رابطه با
گذشته شـخـصـی. است و حواد تجربه شده شخصی و دانش واقعی درباره خـود .... مصاحبه
حـافـظـه.

روان شناسی بالینی - موسسه فرهیختگان

ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮح. ﺟﺎﻣﻌﯽ. از دروس اراﺋﻪ .... اﻧﻔﺮادي ﺑﺮاي ﻓﻬﻤﯿﺪن ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺧﺎص
و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او ... ﺗﻔﺎوت روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎوره ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻔﺎوت. در ... رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ...
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ... آزﻣﻮن، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ... ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل روان ﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ.

اصول مصاحبه بالینی - کلینیک روانشناسی راستا

23 ا کتبر 2014 ... این مصاحبه قبلاًبه صورت سوال وجواب بود مانندگرفتن شرح حال هایی که دررشته های
دیگر پزشکی متداول است. ... حرفه ای یک روانشناس بالینی،کم تجربه و جوان،انجام
اولین مصاحبه کامل ... ۲) درصورتی که قرار مصاحبه بعدی بابیمارگذاشته شده باشد. ...
تصمیم گیری ها مهمترین تغییرات و شامل نمونه ای از مهمترین اتفاقات.

علائم اختلال دوقطبی چیست؟ - دکتر محمدپور

29 آوريل 2017 ... زمان در اوج بودن، یک فرد با علائم دوقطبی ممکن است احساس کند در “در ... دو قطبی
مصاحبه بالینی کامل و دقیق با یک روانپزشک، روانشناس، یا دیگر متخصصین
سلامت روان است. اگر چه روش های نوشته شده ای برای مستند سازی شدت و تعداد علائم
وجود ... ناراحتی گرایش پیدا می کنه و احساس می کنم بی انگیزه و بی حال شده.

نمونه واقعی شرح حال ، مصاحبه بالینی بیمار و تفسیر دو آزمون mmpi و ...

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی ... نمونه واقعی شرح حال ، مصاحبه بالینی بیمار و
تفسیر دو آزمون mmpi و بندر گشتالت ... با زنهای دیگر رابطه داری، طی این مدت 2
نوبت بدون دلیل مشخص از منزل خارج شده است که توسط نیروی انتظامی برگردانده شده
است.

ارزیابی روانی – Dousti.Net - Dousti.Net – روان شناسی / وب سایت ...

19 آوريل 2015 ... ارزیابی (assessment)، روشی که به موجب آن متخصصی بالینی، فرد را بر حسب عوامل
... مصاحبه بی ساخت، یک رشته سوالهای باز پاسخ است که هدف آنها مشخص کردن دلایل ...
مواد این نوع مصاحبه ها به صورت رسمی نوشته شده اند، و توالی سوال کردن تعیین ...
نمونه هایی از مصاحبه ساخت دار عبارت اند از : برنامه مصاحبه اختلالهی ...

بررسی همبودی سوء مصرف مواد با اختلالات روانپزشکی در مراجعین ...

ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﻪ ﺻـﻮرت. اﻧﻔﺮادی ﺗﮑﻤﯿﻞ. ﺷﺪ. و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ارﺟﺎع
داده ﺷﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. : در. ﻣﺠﻤﻮع. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ، ﻫﺎ. 1/79. درﺻﺪ. آﻧﺎن ... رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺷﺮح ﺣﺎل و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران
ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از. ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .... از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،؛. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑـﺮ اﺳـﺎس ...
ﺳــﻮﻣﺎﺗﻮﻓﺮﻣﻮ ﺗﺠﺰﯾــﻪ ای، و اﺧــﺘﻼل ﺷﺨــﺼﯿﺖ ﺑﺮرﺳــﯽ. ﺷﺪه اﻧﺪ . ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ. 782. ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ. 125.
ﻧﻔـﺮ آﻧﻬـﺎ.

واحد روان شناسي بیمارستان روانپزشکی نیایش

اخذ شرح حال اولیه روان شناختی و مصاحبه بالینی از بیمار و خانواده بیمار; اجرای
آزمونهای ... نخست آنکه در هدف با یکدیگر فرق دارند ، برای نمونه هدف یک مصاحبه ممکن
است ... در مصاحبه های ساخت دار ، متخصص بالینی باید دقیقا سوالات مورد نظر
استاندارد شده ...

مصاحبه با بیمار استاندارد شده (اختلال وسواسی-جبری) - آپارات

13 فوریه 2017 ... مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران مصاحبه با بیمار استاندارد شده (
اختلال وسواسی-جبری) اختلال وسواسی,جبری,شرح حال و مصاحبه ...

گزارش شرح حال نمونه واقعی روانپزشکی - میهن پروژه - رزبلاگ

24 ژانويه 2017 ... نمونه گزارش شرح حال روانپزشکی از یک نمونه واقعی,شرح حال روانپزشکی از یک نمونه
واقعی,نمونه واقعی شرح حال ... مراکز درمانی مطرح روانپزشکی; نمونه اجرا شده گزارش
کارورزی نمونه اجرا شده mmpi ... مصاحبه باليني (شرح حال روانپزشكي وضعيت رواني
بيمار) ... نحوه تکمیل فرم شرح حال روانپزشکی - مشاوره و روانشناسی

sadegh.sadidi - فرم مصاحبه بالینی بر اساس کاپلان

sadegh.sadidi - فرم مصاحبه بالینی بر اساس کاپلان - مشاوره وروانشناسی راه چمن. ...
در این قسمت، شرح مختصر هر گونه بیماری روانی، بستری شدن و درمان‌های انجام شده
برای اعضاء بلافصل خانواده بیمار، گنجانده می‌شود. ... 6)تاریخچه شخصی(شرح‌حال) ...
روان‌شناس باید تصویر روشنی از سوابق تحصیلی بیمار داشته باشد، این اطلاعات
می‌تواند ...

پزشکی کاپالن مصاحبه بالینی بر اساس خالصه روان فرم

۶) تاریخچه شخصی (شرح حال). در این قسمت، شرح مختصر هر گونه بیماری روانی،
بستری شدن و درمانهای انجام شده برای اعضاء بلافصل خانواده بیمار، گنجانده میشود.

گزارش کارآموزی مرکز بستری درمان و بازتوانی اعتیاد | پدیران

9 ژانويه 2018 ... فصل اول : معرفی موسسه و گزارشات روزانه و مصاحبه با افراد ... هر مصاحبه شامل: ... نمونه
فرم های پذیرش فرم های شرح حال و وضعیت بیماران فرم شرح حال روانشناسی بالینی ...
اعتیاد به مواد مخدر و درمان آن در یک نگاه ... نحوه آشنایی اعضا با انجمن; میزان مقایسه ای
افراد پاک شده به لحاظ سن پاکی; آمار انجمن معتادان گمنام ایران آبان ...

چهارتكليف مصاحبه تشخيصي - روان نیوز

صفحه اصلی شناختی رفتاری چهارتكليف مصاحبه تشخيصي ... نوشته شده در 25 آبان
1395 ... حال روانپزشكي شناخته مي شود، شامل اطلاعات تاريخي مربوط به شرح باليني
فعلي نيز هست. ... شرح حال روانپزشكي كه شامل سابقه بيماري فعلي (HPI)، سوابق ...
کارگاه تخصصی مصاحبه بالینی کودک و نوجوان · علائم فوبیا · مصاحبه نمونه كوتاه ...

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎران

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎران ... ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻧﻮﻳﺴﻲ. روز و زﻣﺎن ... ﺳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎري و ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﺑﺴﺘﮕﺎن
درﺟﻪ ﻳﻚ .... 3)Assessment. Clinical: Paraclinical : 4)plan. Paraclinical : Therapeutic:
...

آموزش شرح حال گرفتن از بیمار - مجله پزشکی دکتر سلام

29 مه 2017 ... گرفتن شرح‌ حال از بیمار قواعد مشخصی دارد که پزشکان را براساس آن تعلیم داده‌اند.
روش مصاحبه با بیمار، زیربنای درمان مناسب را تشکیل می‌دهد.

نمونه واقعی از اجرا نمره گذاری و تفسیر پروفایل MMPI-2 – مقالات access

14 فوریه 2018 ... نمونه واقعی از اجرا نمره گذاری و تفسیر پروفایل MMPI2 در 18 صفحه ورد قابل ... نمونه
واقعی از آزمون های روانشناسی. خلاصه ای از توضیحات فایل. مصاحبه تشخیصی: دارد.
شرح حال بیمار (تاریخچه شخصی و خانوادگی و … ... طبق گفته ی خودش تا حدودی به
علت اضطراب دچار بی اشتهایی شده است. ... مقیاسهای روایی و بالینی:.

واحد روان شناسي بیمارستان روانپزشکی نیایش

اخذ شرح حال اولیه روان شناختی و مصاحبه بالینی از بیمار و خانواده بیمار; اجرای
آزمونهای ... نخست آنکه در هدف با یکدیگر فرق دارند ، برای نمونه هدف یک مصاحبه ممکن
است ... در مصاحبه های ساخت دار ، متخصص بالینی باید دقیقا سوالات مورد نظر
استاندارد شده ...

(CIDI) برای تشخیص اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی - پرتال جامع علوم ...

البته نتایج به دلیل انتخاب نمونه ها از جمعیت بالینی به جمعیت عمومی گروه
روانپزشکی و مرکز تحقيقات ... مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی (CIDI) یک
مصاحبه.

دانلود فایل نمونه واقعی شرح حال ، مصاحبه بالینی بیمار و تفسیر دو ...

20 دسامبر 2017 ... نمونه واقعی از آزمون های روانشناسی ... نمونه واقعی از شرح حال و مصاحبه بالینی بیمار
به همراه تفسیر دو آزمون mmpi و بندر .... manbaemg.ir/best/دانلود-فایل-کامل-نمونه-
واقعی-از-مصاحبه/. ذخیره شده ... یک نمونه مصاحبه بالینی – لاوینز.

دریافت فایل شرح حال و مصاحبه بالینی نمونه واقعی و تفسیر دو آزمون ام ...

24 مه 2018 ... فایل نمونه واقعی شرح حال ، مصاحبه بالینی بیمار و تفسیر دو آزمون mmpi و ... خرید
فایل( تفسیر نمره گذاری و اجرا یک نمونه واقعی از آزمون-scl-90) لحظات ... دانلود مجموعه
شرح حال و تفسیر آزمون های اجرا شده نمونه واقعی روانشناسی – خرید ...

آموزش شرح حال گرفتن از بیمار - مجله پزشکی دکتر سلام

29 مه 2017 ... گرفتن شرح‌ حال از بیمار قواعد مشخصی دارد که پزشکان را براساس آن تعلیم داده‌اند.
روش مصاحبه با بیمار، زیربنای درمان مناسب را تشکیل می‌دهد.

روایی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی (CIDI) برای ...

30 ا کتبر 2006 ... ﺗﻬﺮان ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺎرﮔﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ . ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن روزﺑﻪ. -. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و. رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ. ﺗﻠﻔﻦ ... ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد .... ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺿﺮورت ﻧﺪارد . ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﻛـﺎﻣﻼً ﺳـﺎﺧﺘﺎر. ﻳﺎﻓﺘﻪ آن ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺸﻜﻞ
ﺳﺎز ..... زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻣﺮﺣﻠﺔ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻳﻚ ﭼـﻚ ﻟﻴـﺴﺖ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺷـﺪه ... ﺷـﺮح. ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ و ﻛﺎﻣﻞ. ﺗﺮ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺎي دﻳﮕﺮي آورده. ﺷﺪه اﺳﺖ . 22 ... ﺎ اﺑﺰاري ﻛﻪ در ﺣﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﻳـﺎﺑﻲ. اﺳﺖ.

میگنا - مصاحبه و اصول آن در روانشناسی

مصاحبه در روان شناسی بالینی و روان پزشکی مصاحبه کلینیکی است که هم جنبه ...
این مصاحبه قبلاًبه صورت سوال وجواب بود مانندگرفتن شرح حال هایی که دررشته های
دیگر پزشکی متداول است. .... ب) تاریخچه خانوادگی می شود یک نمونه ازطرح تاریخچه
فردی ... این مصاحبه بطور خاص پیش بینی شده اند برای ارزیابی وجود رفتار نا به
هنجار ...

آموزش شرح حال گرفتن از بیمار - مجله پزشکی دکتر سلام

29 مه 2017 ... گرفتن شرح‌ حال از بیمار قواعد مشخصی دارد که پزشکان را براساس آن تعلیم داده‌اند.
روش مصاحبه با بیمار، زیربنای درمان مناسب را تشکیل می‌دهد.

نمونه شرح حال روانپزشکی

11 ا کتبر 2015 ... نمونه شرح حال روانپزشکی ... خودکشی داشته که منجر به بستری شده، در دوره بستری
درمان دارویی داشته بیمار نوع دارو را به خاطر نمیآورد. ... بیماری طبی در زمان حال وجود
ندارد. ... داشته است- از نظر درسی وضعیت متوسطی داشته و در سال چهارم دبستان از یک
درس تجدید گرفته است. ... نگاهی کوتاه بر روانشناسی و روانپزشکی

دانلود فرم خام مصاحبه شرح حال بالینی - روان بنیان

3 آوريل 2015 ... مچکر / میشه فرم مصاحبه ی ساختار یافنه ی بالینی (scid) را بی زحمت اگه دارید
بفرسید. سلام در لینک زیر نمونه ای از مصاحبه قرار داده شده است

دانلود نمونه واقعی از مصاحبه بالینی بیمار به همراه شرح حال و تفسیر دو ...

24 ژانويه 2018 ... فایل نمونه واقعی از شرح حال و مصاحبه بالینی بیمار به همراه تفسیر دو آزمون mmpi و
... نمونه واقعی از آزمون های روانشناسی .... یک نمونه مصاحبه بالینی – لاوینز ... بیمار از
نمونه واقعی با تفسیر دو آزمون mmpi و بندر گشتالت وارد شده اید.

مصاحبه باليني (شرح حال روانپزشكي وضعيت رواني بيمار) - کندو

معاينة روانپزشكي از دو جزء تشكيل يافته است : ( 1 ) شرح حال ، كه سير بيماري هاي
فعلي و قبلي را شرح داده و اطلاعات شخصي و خانوادگي را به دست مي دهد و معاينه
وضعيت ...

مصاحبه سنجی | روانشناسی

22 نوامبر 2014 ... شرح حال ها برای بعضی از متخصصان بالینی بدین دلیل مهم اند که به کمک آن ... وقتی
یک روانشناس می خواهد به فرد کمک کند به یک ازمایش بالینی دست .... که در مورد
مصاحبه های تشخیصی ساخت دار و دیگر مصاحبه ها مطرح شده پایایی آزمون-باز آزمون
است. ... برای نمونه هدف یک مصاحبه ممکن است ارزیابی مراجعی باشد که برای ...

اﻓﺴﺮده، اﻓﺴﺮده داراي ﺳﻮء ؛ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﭘﺴﺮان وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷ

رواﻧﺸﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻴـﺰ از اﻳـﻦ ﻗﺎﻋـﺪه. ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮده، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ... ر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ اﻓﺴﺮده ﺑﻪ دﺷﻮاري
ﺧﺎﻃﺮات اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧـﻮد را ... ﻫﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ داراي ﺧﻠﻖ اﻓﺴﺮده
اﺳﺖ، ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ. ﺷﺪﻧﺪ . آﻧﻬﺎ ... ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷـﺮح ﺣـﺎل در اﻓـﺮاد و ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ﻫـﺎي ...
ﺳﭙﺲ، ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ... ﺑﻮده، ﻳﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻼﻛﻬـﺎي اﻓﺴـﺮدﮔﻲ
در.

گزارش شرح حال نمونه واقعی روانپزشکی - میهن پروژه - رزبلاگ

24 ژانويه 2017 ... نمونه گزارش شرح حال روانپزشکی از یک نمونه واقعی,شرح حال روانپزشکی از یک نمونه
واقعی,نمونه واقعی شرح حال ... مراکز درمانی مطرح روانپزشکی; نمونه اجرا شده گزارش
کارورزی نمونه اجرا شده mmpi ... مصاحبه باليني (شرح حال روانپزشكي وضعيت رواني
بيمار) ... نحوه تکمیل فرم شرح حال روانپزشکی - مشاوره و روانشناسی

شغل روانشناس

معرفی شغل روانشناس، شرح وظایف روانشناس، رشته روانشناسی، درآمد روانشناس، ...
مصاحبه شغلی .... امروزه فکر و دانش انسان پایه اصلی همه فعالیت ها و امور شده است. ...
ایران نیز که در حال توسعه می باشد، از این قانون مستثنی نمی باشد. ..... و اینکه آیا
یک روانشناس با گرایش بالینی میتواند در بیمارستان استخدام شود و شروع به کار
کند؟

نمونه واقعی شرح حال ، مصاحبه بالینی بیمار و تفسیر دو آزمون mmpi و ...

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی ... نمونه واقعی شرح حال ، مصاحبه بالینی بیمار و
تفسیر دو آزمون mmpi و بندر گشتالت ... با زنهای دیگر رابطه داری، طی این مدت 2
نوبت بدون دلیل مشخص از منزل خارج شده است که توسط نیروی انتظامی برگردانده شده
است.

مشاوره و روان درمانی - فرم مصاحبه بالینی روانشناختی

مشاوره و روان درمانی - فرم مصاحبه بالینی روانشناختی - درمان اختلالات روانی-مشاوره
خانواده، ازدواج ... الف : شرح حال کامل شرایط روحی و روانی که منجر به ارائه درمان شده ؟

اطلاعات مندرج در شرح حال - بیمارستان ایثار

1- هرگز در اولین روز بستری بیمار شرح حال گرفته نشود، زیرا بیماران معمولاً در
اولین روز .... سابقه ناراحتی روحی-روانی در بستگان درجه یک مشاهده شده یا نه؟ ...
بیماران مانیا لباس های روشن می پوشند و در جریان مصاحبه شاد و شنگول به نظر می
رسند. .... نمونه مستند: یکی از بیمارانی که در مرکز درمان و توانبخشی سینا مهر ساوالان
اردبیل ...

شناسایی بیماران با خطر خودکشی - ویکی فا

چند عامل فردي و اجتماعي جمعيت شناختي مرتبط با خودكشي به شرح زير وجود دارد ... در
دسترس است، اما هیچ کدام به اندازه مصاحبه بالینی در شناسایی خطر آنی خودکشی ارزش
ندارند. ... یک مرد سالمند که اخیراً بیوه شده، تحت درمان افسردگی است، تنها زندگی
می‌کند و ... کرده و حالا چند خراش در بازوی خود ایجاد کرده، دو نمونه در دو نقطه مقابل هم
هستند.

شغل روانشناس

معرفی شغل روانشناس، شرح وظایف روانشناس، رشته روانشناسی، درآمد روانشناس، ...
مصاحبه شغلی .... امروزه فکر و دانش انسان پایه اصلی همه فعالیت ها و امور شده است. ...
ایران نیز که در حال توسعه می باشد، از این قانون مستثنی نمی باشد. ..... و اینکه آیا
یک روانشناس با گرایش بالینی میتواند در بیمارستان استخدام شود و شروع به کار
کند؟

طرح توجیهی و کارآفرینی پالايشگاه شركت نفت شيراز

آموزش (HTML(5

فرم های مدیریتی مدارس

دانلود فایل فلش فارسی هواوی g606-t00 با لینک مستقیم

اندرکنش خاک – سازه به روش مخروطی و خلاصه نرم افزار CONAN (فایل بصورت پاورپوینت)

هپاتيت ب

تحلیل نمونه موردی کتابخانه

تحلیل نمونه موردی کتابخانه

طرح درس سالانه هدیه های سوم

اقدام پژوهی:چگونه اختلال در خواندن رضا را برطرف کنيم؟