دانلود رایگان


پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - 47 سوالی - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی,پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی mslq,پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری 47 آیتمی,

دانلود رایگان پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - 47 سوالی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریج و دی­گروت (1990) شامل دو بخش باورهای انگیزشی (25ماده) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (22ماده) می­باشد و مجموع ماده­های این مقیاس 47 ماده است مقیاس باورهای انگیزشی (25ماده)، سه خرده آزمون، خودکارآمدی، ارزش­گذاری درونی و اضطراب امتحان را شامل می­شود و مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (22ماده) نیز دارای دو خرده آزمون استفاده از راهبردهای شناختی و خودتنظیمی می­ باشد.
تعداد سوالات: 47
تعداد صفحات: 6
شامل: پرسشنامه - نمره گذاری - مولفه - روایی و پایایی
نوع فایل: WORDپرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی


پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی mslq


پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری 47 آیتمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی47 سوالی | دانلود مقاله | خرید ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - 47 سوالی سلام امروز با محصول پرسشنامه
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - 47 سوالی از بخش علوم انسانی در خدمت شما عزیزان ...

ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﯾﺎد

15 ژانويه 2014 ... آﻣﻮزان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ . ﺑﺮاي ... ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﯾﺎدﮔﯿﺮي در .... ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺲ .... /47. 1. /51. 4 p
-value. /50. 0. /03. 0. /01. 0. 1. در اﺑﺘﺪا آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻫﺎ در دو ﮔﺮوه. 22.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ - پردیس علامه طباطبایی ارومیه

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧـﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ را ﻧـﻮﻋﯽ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐﺮد،ﮐـﻪ در آن. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ......
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،ا. ﻧﮕﯿﺰه. ﯾ. ﺎدﮔﯿﺮي. را. ﯽﻣ. ﺳﻨﺠ .ﺪ. اﻧﮕﯿﺰه. رﻏﺒﺘـﯽ. ﺑـﺎ. ﻫﺸـﺖ. ﺳـﻮال. ﮐـﻪ. ﺷـﺎﻣﻞ. ﺳﻮال. ﻫﺎي. ،2. ،
3. ،10 ... 08. ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ. 64. 124. 61. /. 10. 53. /. 99. ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ. 36. 82. 4. 94. /. 47.

پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ... - روانشناسی معاصر

ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي. (. MSLQ. ) ... Strategies for Learning
Questionnaire (MSLQ) were used .... ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ، درﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ آﻧـﺎن
..... ﻫــﺎي ﻓﺮﻋــﯽ در ﺧــﺮده. ﻣﻘﯿــﺎس. اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺖ . اﯾـﻦ ﺧـﺮده. ﻣﻘﯿـﺎس از. 6. ﺳـﻮال .....
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي. 12. 0 /. 14. 1/. 15. 1/. *. 67. 7/. 000. 0/. ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر. (. ﺳﯿﮑﻞ و ﭘﺎﯾﯿﻦ. )ﺗﺮ. 47. 0/.
-. 28.

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - مادسیج

2 جولای 2015 ... پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی توسط پینتریچ و در گروت ساخته شده است.
این پرسشنامه ... مولفه:دارد(سوالات مرتبط مشخص است). نوع فایل ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی. (MSLQ). : پرسشنامه راهبردهای. یادگيری. خودتنظيمی.
MSLQ. ) توسط ... استفاده. از. راهبردهای. شناختی. و. فراشناختی. /43. ،3. /44. ،3. /44. ،
3. /47. 3. ،. /44. 3. بدست آمد. ... درس از خود سوال می پرسم تا مطمئن. شوم مطالبی را که ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی47 سوالی | دانلود مقاله | خرید ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - 47 سوالی سلام امروز با محصول پرسشنامه
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - 47 سوالی از بخش علوم انسانی در خدمت شما عزیزان ...

دانلود فایل : پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 47 سوالی (mslq ...

15 دسامبر 2017 ... پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ۴۷ سوالی (mslq). پرسشنامه راهبردهای
انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریج و دیگروت (۱۹۹۰) شامل دو ...

بررسی رابطه راهبردهای خودتنظیمی و خلاقیت با ... - مجله ره آورد سلامت

چکیده. زمینه وهدف: راهبردهای. يادگیری. خود تنظیمی و خالقیت به. صورت. دو مولفه. ی.
احتمالی. تأ .... پرسشنامه. شامل. 22. سوال مربوط به. راهبردهای شناختی. )مرور ذهنی،.
بسط دهی،. سازمان. دهی( ..... Psychology and training Sciences.2009; 38(3):47-68. 35.

اصل مقاله - دست آوردهای روان شناختی - دانشگاه شهید چمران اهواز

20 مارس 2012 ... هدف گزينی، خودکارآمدی، راهقردهای يادگيری خودتنظيم، باورهای هوشی. *. است .....
باشوند، کوه در سوال .... پرسشنامه راهبردهاي انگیزشاي باراي یاادگیري ) ......
International Journal of Learning, 15. ,(2) 47-56. Liem, A. D., Lau, S., & Nie, ...

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)

12 ژانويه 2018 ... این پرسشنامه دو بخش باورهای انگیزشی (25 ماده) و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی (22
ماده) دارد و در کل مجموع ماده های این مقیاس 47 عدداست. مقیاس باورهای ...

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)|eh17320

همانطور که مشهاده می کنید فایل پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)
... تعداد سوال: 47 سوالی ... بخش باورهای انگیزشی (25ماده) و راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی (22ماده) می باشد و مجموع ماده های این مقیاس 47 ماده است مقیاس باورهای
انگیزشی ...

پاورپوینت آشنایی با معاملات آتی در بورس کالای ایران – الوهیم

1 ژانويه 1970 ... ... رابطه سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان-
Word ... پاورپوینت بتن ریزی درهوای سرد و هوای گرم در 47 اسلاید کاربردی، آموزشی
... دانلود سوالات حسابداری صنعتی مقدماتی (هنرستان) به همراه پاسخنامه تستی .....
مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای خود تنظیمی و ...

رنگ کهربا

آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | - جدید و دارای گارانتی - اورجینال ... دانلود
مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودتنظیمی انگیزشی (فصل دوم) -کامل و جامع · تحقیق
در .... دانلود (پاسخ های کاملاً تشریحی سوالات کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت
مجموعه مدیریت ... + نوشته شده در سه شنبه 12 تير 1397ساعت 3:47 توسط سیما | نظر
بدهيد ...

پرسشنامه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیریMSLQ - همیاردانش

پرسشنامه 47 سوالی mslq قابل ویرایش. ... پرسشنامه شامل دو بخش باورهای انگیزشی (
۲۵ماده) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (۲۲ماده) میباشد و مجموع مادههای این مقیاس ۴۷ ...

بررسی مقایسه ای باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی ...

ابزار مورد استفاده، شامل» پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (پنتریچ و دی
گروت) با 47 عبارت و براساس مقیاس لیکرت، بوده است. جهت تحلیل داده ها از آمار ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 47 سوالی (mslq) » رجی دی ال

18 آگوست 2017 ... پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریج و دیگروت (1990)
شامل دو بخش باورهای انگیزشی (25ماده) و راهبردهای یادگیری ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 47 سوالی (mslq) – راداک

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 47 سوالی (mslq). پرسشنامه راهبردهای
انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریج و دیگروت (1990) شامل دو بخش باورهای ...

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)

12 ژانويه 2018 ... این پرسشنامه دو بخش باورهای انگیزشی (25 ماده) و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی (22
ماده) دارد و در کل مجموع ماده های این مقیاس 47 عدداست. مقیاس باورهای ...

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) - آرشیو فایل - رز ...

7 فوریه 2017 ... این پرسشنامه با 47 عبارت در دو بخش باورهاي انگيزشي ... پرسشنامه .... پرسشنامه
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی MSLQ 47 – پینتریچ و دگروت . .... ذخیره شده
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پنتریچ و دیگروت 44 سوالی.

بررسی رابطه بین ابعاد جوّ اخلاقی و رضایت شغلی در میان کارکنان

... جو اخلاقی در سازمان، دارای 29 سوال و نُه بعد توسط ویکتور و کالن(1987) و
پرسشنامه دوم ... ضریب پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ در جو
اخلاقی (76/0) و ... شخصیت و راهبردهای یادگیری خود- تنظیمی در دانش آموزان فریناز
خورسندی منوچهر ... و در مجموع 47/0 از واریانس متغیر وابسته را تبیین و توضیح
کرده‌اند(47/0= R ² ).

پرسشنامه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیریMSLQ - همیاردانش

پرسشنامه 47 سوالی mslq قابل ویرایش. ... پرسشنامه شامل دو بخش باورهای انگیزشی (
۲۵ماده) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (۲۲ماده) میباشد و مجموع مادههای این مقیاس ۴۷ ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - 47 سوالی | دایرکتوری فایل ...

28 دسامبر 2017 ... کاربر عزیز، شما می توانید فایل مورد نظر خود پرسشنامه راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی – ۴۷ سوالی را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای این منظور ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی47 سوالی | دانلود مقاله | خرید ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - 47 سوالی سلام امروز با محصول پرسشنامه
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - 47 سوالی از بخش علوم انسانی در خدمت شما عزیزان ...

الگوی ساختاری روابط باورهای معرفت‌ ‌شناختی و راهبردهای یادگیری خود ...

به منظور آزمون سوالات پژوهش، نمونهای 600 نفری از دانشجویان مراکز دانشگاه پیام ... و
به پرسشنامه خودگزارشی متشکل از مقیاس باورهای معرفت شناختی (Schommer, ...
الگوی ساختاری روابط باورهای معرفت‌ ‌شناختی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی: نقش
واسطه‌ای خود کارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت .... Australian Psychologist, 47, 3-13.

رابطه مهارت های فراشناختی در یادگیری و جهت گیری هدف با یادگیری ...

هفت به معنای صادق بودن آن موضوع یا آن سوال در آن دانش آموز است. این. پرسشنامه ... 47.
عبارت است که به دو بخش باور های. انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم ...

پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ... - روانشناسی معاصر

ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي. (. MSLQ. ) ... Strategies for Learning
Questionnaire (MSLQ) were used .... ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ، درﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ آﻧـﺎن
..... ﻫــﺎي ﻓﺮﻋــﯽ در ﺧــﺮده. ﻣﻘﯿــﺎس. اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺖ . اﯾـﻦ ﺧـﺮده. ﻣﻘﯿـﺎس از. 6. ﺳـﻮال .....
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي. 12. 0 /. 14. 1/. 15. 1/. *. 67. 7/. 000. 0/. ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر. (. ﺳﯿﮑﻞ و ﭘﺎﯾﯿﻦ. )ﺗﺮ. 47. 0/.
-. 28.

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 47 سوالی (mslq) - پروژه ها

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ۴۷ سوالی (mslq). پرسشنامه راهبردهای
انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریج و دیگروت (۱۹۹۰) شامل دو بخش باورهای ...

سامانه فروش فایل پژوهشگران | مقیاس راهبردهای خودتنظیمی (MSLQ ...

16 ژوئن 2017 ... فرم سوالات، راهنمای نمره گذاری، پایایی و روایی خارجی و داخلی: دارد. فرمت فایل: word.
تعداد سوالات: 47 ... اين پرسشنامه شامل دو مقياس راهبردهاي يادگيري (راهبردهاي
شناختي سطح بالا، راهبردهاي شناختي سطح پايين، و خود – نظم دهي) و ...

پرسشنامه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیریMSLQ - همیاردانش

پرسشنامه 47 سوالی mslq قابل ویرایش. ... پرسشنامه شامل دو بخش باورهای انگیزشی (
۲۵ماده) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (۲۲ماده) میباشد و مجموع مادههای این مقیاس ۴۷ ...

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)|eh17320

همانطور که مشهاده می کنید فایل پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)
... تعداد سوال: 47 سوالی ... بخش باورهای انگیزشی (25ماده) و راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی (22ماده) می باشد و مجموع ماده های این مقیاس 47 ماده است مقیاس باورهای
انگیزشی ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 47 سوالی (mslq) - پروژه ها

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ۴۷ سوالی (mslq). پرسشنامه راهبردهای
انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریج و دیگروت (۱۹۹۰) شامل دو بخش باورهای ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - 47 آیتمی | دایرکتوری فایل ...

28 ا کتبر 2017 ... پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی47 آیتمی ... تعداد سوالات:
47 تعداد صفحات: 6 شامل: پرسشنامه + نمره ...

دكتر عالمه كيخا بهروز رئيسي . دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي ...

راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي و باورهاي انگيزشي قابل پيش بيني است. واژه .....
كرونباخ پرسشنامه ابتدا بصورت تك تك براي هر سوال و سپس براي كل پرسشنامه ها.

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی - Core

بررسی راهبردهای یادگیری دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی قزوین .... سوال کردن، عالمت گذاری نمودن، حاشیه نویسی، خالصه برداری از
مطالب، از ..... دادندکه رابطه مثبت و معنادار بین راهبردهای یادگیری خودتنظیم و موفقیت
.... این پرسشنامه با. 47. عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای. یادگیری ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - 47 سوالی | دایرکتوری فایل ...

28 دسامبر 2017 ... کاربر عزیز، شما می توانید فایل مورد نظر خود پرسشنامه راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی – ۴۷ سوالی را از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای این منظور ...

دانلود فایل : پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 47 سوالی (mslq ...

15 دسامبر 2017 ... پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ۴۷ سوالی (mslq). پرسشنامه راهبردهای
انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریج و دیگروت (۱۹۹۰) شامل دو ...

نقش واسطه‌ای خودتنظیمی در رابطه‌ی بین سبک‌های تفکر و اضطراب امتحان د

23 سپتامبر 2017 ... ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎي اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ (اﺣﺴﺎس. ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي) ﺷﺪه ....
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. راﻫﺒﺮدﻫﺎي. ﯾﺎدﮔﯿﺮي. ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ. 2: اﯾﻦ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺗﻮﺳﻂ. ﭘﯿﻨﺘﺮﯾ. ﭻ. و. دي. ﮔﺮوت. 3 ... ﻣﺎده. و
). راﻫﺒﺮدﻫﺎي. ﯾﺎدﮔﯿﺮي. ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ. (. 22. ﻣﺎده. ) اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﺟﻤﻌﺎً. 47. ﺳﺆال. دارد. (. ﻣﻮﺳﻮي، ... اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ. 24. ﺳﻮال ﺑﻮد،. ﺳﻪ. ﺳﺒﮏ. ﺗﻔﮑﺮ. ﻗﺎﻧﻮن. ﮔﺬاراﻧﻪ،. اﺟﺮاﯾﯽ. و. ﻗﻀﺎﯾﯽ.

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) - آرشیو فایل - رز ...

7 فوریه 2017 ... این پرسشنامه با 47 عبارت در دو بخش باورهاي انگيزشي ... پرسشنامه .... پرسشنامه
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی MSLQ 47 – پینتریچ و دگروت . .... ذخیره شده
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پنتریچ و دیگروت 44 سوالی.

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی MSLQ 47 – پینتریچ و ...

3 ژانويه 2015 ... توضیحات. دانلود پرسشنامه و آزمون. سازنده ابزار: پینتریچ و دگروت 1990. تعداد
گویه/سوال: 47. مولفه/زیر مقیاس: 3 زیر مقیاس اصلی : شناختی، ...

متن کامل (PDF)

ﭘﺮﺳــﺸــﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. ی. SNAP-IV. (ﻓﺮم ﻣﻌﻠﻢ) و اﺧﺘﻼل رﻓﺘــﺎری راﺗﺮ (ﻓﺮم ﻣﻌﻠﻢ)، و آزﻣﻮن ﻫﻮﺷــــی. وﮐﺴـــﻠﺮ
اﺟﺮا .... دو راﻫﺒﺮد آﻣﻮزﺷی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در. ﻧﻈﺮ. ﯾﮥ ﯾﺎدﮔﯿﺮی. ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤی دار. ﻧــﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑــﻪ ﺑﻬﺒﻮد
ﺗﻮاﻧــﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷــــﺘﻦ. ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﻨﻨﺪۀ ..... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ. ﺳﻮال. ﻫﺎ. ی ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ. اﻧﺪازه. ﮔ. ﯿﺮی. ﻫﺎی
ﻣکﺮر ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮی. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ . ﻗﺒﻞ از ..... Journal of Applied Psychology.2011; 18(2):34-47
.

رابطه انگیزش تحصیلی و راهبردهای خود تنظیمی با اضطراب درس آمار ...

بررسی و مقایسه خودتنظیمی یادگیری و سازگاری (عاطفی، اجتماعی و آموزشی) در دانش
... و پرسشنامه راهبردی یادگیری خودتنظیمی MSLQپنتریچ و دی گروت با 47 سوال ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 47 سوالی (mslq) - پروژه ها

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ۴۷ سوالی (mslq). پرسشنامه راهبردهای
انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریج و دیگروت (۱۹۹۰) شامل دو بخش باورهای ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 47 سوالی (mslq) – راداک

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 47 سوالی (mslq). پرسشنامه راهبردهای
انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریج و دیگروت (1990) شامل دو بخش باورهای ...

بررسی و مقایسه خودتنظیمی یادگیری و سازگاری (عاطفی، اجتماعی و ...

رابطه ی خودپنداره با خود تنظیمی ، انگیزه ی پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش ...
هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان چشم‌انداز زمان بر راهبردهای انگیزشی و ... و
پرسشنامه راهبردی یادگیری خودتنظیمی MSLQپنتریچ و دی گروت با 47 سوال مورد ...

پرسشنامه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیریMSLQ - همیاردانش

پرسشنامه 47 سوالی mslq قابل ویرایش. ... پرسشنامه شامل دو بخش باورهای انگیزشی (
۲۵ماده) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (۲۲ماده) میباشد و مجموع مادههای این مقیاس ۴۷ ...

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)|فایل جدید

دانلود بهترین فایل پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ), راهبردهای
انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) ... تعداد سوال: 47 سوالی ... باورهای انگیزشی (25ماده
) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (22ماده) می باشد و مجموع ماده های این مقیاس 47 ماده ...

الگوی ساختاری روابط باورهای معرفت‌ ‌شناختی و راهبردهای یادگیری خود ...

به منظور آزمون سوالات پژوهش، نمونهای 600 نفری از دانشجویان مراکز دانشگاه پیام ... و
به پرسشنامه خودگزارشی متشکل از مقیاس باورهای معرفت شناختی (Schommer, ...
الگوی ساختاری روابط باورهای معرفت‌ ‌شناختی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی: نقش
واسطه‌ای خود کارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت .... Australian Psychologist, 47, 3-13.

پیش بینی انگیزش پیشرفت در دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان بر ...

22 نوامبر 2017 ... جهت سنجش متغیرها از پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنس (29 سوالراهبردهای
یادگیری خودتنظیمی(47 سوال) و ذهن آگاهی (39 سوال) استفاده شد.

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - پروژه، مقاله، پایان نامه ...

30 دسامبر 2017 ... پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی – ۴۷ سوالی. پرسشنامه راهبردهای انگیزشی
برای یادگیری (MSLQ) پینتریج و دیگروت (۱۹۹۰) شامل دو بخش ...

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) - اینفوفایل 2017

26 مارس 2017 ... پرسشنامه راهبرد‌های انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) مشخصات ... خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد تعداد سوال: 47 سوالی نوع فایل: word در این پژوهش برای ...
یادگیری خودتنظیمی (22 ماده) می‌باشد و مجموع ماده‌های این مقیاس 47 ماده است ...

بررسی و مقایسه خودتنظیمی یادگیری و سازگاری (عاطفی، اجتماعی و ...

رابطه ی خودپنداره با خود تنظیمی ، انگیزه ی پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش ...
هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان چشم‌انداز زمان بر راهبردهای انگیزشی و ... و
پرسشنامه راهبردی یادگیری خودتنظیمی MSLQپنتریچ و دی گروت با 47 سوال مورد ...

دانلود فایل : پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 47 سوالی (mslq ...

15 دسامبر 2017 ... پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ۴۷ سوالی (mslq). پرسشنامه راهبردهای
انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریج و دیگروت (۱۹۹۰) شامل دو ...

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) - 2 - شبکه فایل

17 مارس 2017 ... پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) مشخصات «پرسشنامه ... نحوه
نمره گذاری: دارد تعداد سوال: 47 سوالی نوع فایل: word در این پژوهش برای ... شامل دو
بخش باورهای انگیزشی (25ماده) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (22ماده) ...

پرسشنامه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیریMSLQ - همیاردانش

پرسشنامه 47 سوالی mslq قابل ویرایش. ... پرسشنامه شامل دو بخش باورهای انگیزشی (
۲۵ماده) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (۲۲ماده) میباشد و مجموع مادههای این مقیاس ۴۷ ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی. (MSLQ). : پرسشنامه راهبردهای. یادگيری. خودتنظيمی.
MSLQ. ) توسط ... استفاده. از. راهبردهای. شناختی. و. فراشناختی. /43. ،3. /44. ،3. /44. ،
3. /47. 3. ،. /44. 3. بدست آمد. ... درس از خود سوال می پرسم تا مطمئن. شوم مطالبی را که ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 47 سوالی (mslq) » رجی دی ال

18 آگوست 2017 ... پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریج و دیگروت (1990)
شامل دو بخش باورهای انگیزشی (25ماده) و راهبردهای یادگیری ...

ارزیابی مدارس هوشمند و سنتی از نظر کارایی در ایجاد یادگیرندگان خود ...

برای گردآوری داده ها پرسشنامه مهارت های خودتنظیم6 بهدست آمده است. ... اضطراب امتحان(
و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی)شامل راهبردهای شناختی و فراشناختی( و نیز نمره
کلی مهارتهای خودتنظیم ... بهدنبال پاسخگویی به سؤالات آسان میروند و بعد به سوالات
مشکل بر می گردند، در حقیقت ..... Social and Behavioral Sciences, 47, 1017 –
1022.

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی. (MSLQ). : پرسشنامه راهبردهای. یادگيری. خودتنظيمی.
MSLQ. ) توسط ... استفاده. از. راهبردهای. شناختی. و. فراشناختی. /43. ،3. /44. ،3. /44. ،
3. /47. 3. ،. /44. 3. بدست آمد. ... درس از خود سوال می پرسم تا مطمئن. شوم مطالبی را که ...

رابطه انگیزش تحصیلی و راهبردهای خود تنظیمی با اضطراب درس آمار ...

بررسی و مقایسه خودتنظیمی یادگیری و سازگاری (عاطفی، اجتماعی و آموزشی) در دانش
... و پرسشنامه راهبردی یادگیری خودتنظیمی MSLQپنتریچ و دی گروت با 47 سوال ...

پایان نامه تاثیر آموزش گروهی مدیریت زمان بر خود تنظیمی یادگیری ...

پایان نامه تاثیر آموزش گروهی مدیریت زمان بر خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان پیش
.... درباره یادگیری خودتنظیمی……………………………………………………………
….47 ..... 2- آموزش گروهی مـــدیریت زمــان بر راهبردهای شناختی و راهبردهای خود تنظیمی
... كه آزمودنی از پاسخگویی به سوالات پرسشنامه(خود تنظیمی یادگیری پینتریچ ودی
...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - 47 سوالی - دانلود انواع فایل ...

1 روز پیش ... پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی47 سوالی. پرسشنامه راهبردهای انگیزشی
برای یادگیری (MSLQ) پینتریج و دیگروت (1990) شامل دو بخش ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی47 سوالی | میسان فایل

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) پینتریج و دیگروت (۱۹۹۰)
شامل دو بخش باورهای انگیزشی (۲۵ماده) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (۲۲ماده) میباشد
...

متن کامل (PDF)

ﭘﺮﺳــﺸــﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. ی. SNAP-IV. (ﻓﺮم ﻣﻌﻠﻢ) و اﺧﺘﻼل رﻓﺘــﺎری راﺗﺮ (ﻓﺮم ﻣﻌﻠﻢ)، و آزﻣﻮن ﻫﻮﺷــــی. وﮐﺴـــﻠﺮ
اﺟﺮا .... دو راﻫﺒﺮد آﻣﻮزﺷی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در. ﻧﻈﺮ. ﯾﮥ ﯾﺎدﮔﯿﺮی. ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤی دار. ﻧــﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑــﻪ ﺑﻬﺒﻮد
ﺗﻮاﻧــﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷــــﺘﻦ. ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﻨﻨﺪۀ ..... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ. ﺳﻮال. ﻫﺎ. ی ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ. اﻧﺪازه. ﮔ. ﯿﺮی. ﻫﺎی
ﻣکﺮر ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮی. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ . ﻗﺒﻞ از ..... Journal of Applied Psychology.2011; 18(2):34-47
.

دانشگاه سیستان و بلوچستان مجله مطالعات روانشناسی تربیتی 2228 ...

1 مه 2018 ... For data collection was used questionnaire social adjustment of California ...
کوتاه90 سوالی) و پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(47سوالی) ...

اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ) برای هر دو گروه در مرحله پیش ...
براساس نتایج میتوان گفت آموزش خودتنظیمی، پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را ... و
اخذ پیشآزمون): اخذ پرسشنامه راهبردهای یادگیری، بررسی سوال «من چگونه مطالعه میکنم
؟» ... مربوط به پیشرفت تحصیلی (617/0=p؛ 254/0=(47، 1)F) و آزمون همگنی شیب خط
...

نقش واسطه‌ای خودتنظیمی در رابطه‌ی بین سبک‌های تفکر و اضطراب امتحان د

23 سپتامبر 2017 ... ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎي اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ (اﺣﺴﺎس. ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي) ﺷﺪه ....
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. راﻫﺒﺮدﻫﺎي. ﯾﺎدﮔﯿﺮي. ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ. 2: اﯾﻦ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺗﻮﺳﻂ. ﭘﯿﻨﺘﺮﯾ. ﭻ. و. دي. ﮔﺮوت. 3 ... ﻣﺎده. و
). راﻫﺒﺮدﻫﺎي. ﯾﺎدﮔﯿﺮي. ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ. (. 22. ﻣﺎده. ) اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﺟﻤﻌﺎً. 47. ﺳﺆال. دارد. (. ﻣﻮﺳﻮي، ... اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ. 24. ﺳﻮال ﺑﻮد،. ﺳﻪ. ﺳﺒﮏ. ﺗﻔﮑﺮ. ﻗﺎﻧﻮن. ﮔﺬاراﻧﻪ،. اﺟﺮاﯾﯽ. و. ﻗﻀﺎﯾﯽ.

رابطه انگیزش تحصیلی و راهبردهای خود تنظیمی با اضطراب درس آمار ...

بررسی و مقایسه خودتنظیمی یادگیری و سازگاری (عاطفی، اجتماعی و آموزشی) در دانش
... و پرسشنامه راهبردی یادگیری خودتنظیمی MSLQپنتریچ و دی گروت با 47 سوال ...

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی47 سوالی | فروشگاه فایل ...

28 دسامبر 2017 ... پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - 47 سوالی سلام امروز با محصول پرسشنامه
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی - 47 سوالی از بخش علوم انسانی در ...

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) - 2 - شبکه فایل

17 مارس 2017 ... پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) مشخصات «پرسشنامه ... نحوه
نمره گذاری: دارد تعداد سوال: 47 سوالی نوع فایل: word در این پژوهش برای ... شامل دو
بخش باورهای انگیزشی (25ماده) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (22ماده) ...

نمونه سوالات فنی حرفه ای بنای سفت کار درجه 1تعداد 185 سوال تستی با جواب

دانلود پاورپوینت آفرینش کیهان و تکوین زمین فصل اول زمین شناسی پایه یازدهم ریاضی و تجربی

مقاله: نگهداري سيب در سردخانه

نمونه سوالات فنی حرفه ای بنای سفت کار درجه 1تعداد 185 سوال تستی با جواب

مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار ADS با عنوان تقویت کننده کم نویز CMOS گیت مشترک با تکنیک Gm-Boosting و P1dB بالا

کارت ویزیت تاکسی سرویس

جزوه بیوشیمی دکتر اکبر جعفر نژاد (گروه آموزشی دکتر خلیلی)

دانلود پاورپوینت کرم خوشه خوار انگور (Lobesia botrana)

پاورپوینت ایمن سازی خانواده فصل چهارم کتاب دانش خانواده وجمعیت

تحقیق درباره : بررسی آلات موسیقی در آثار سنایی(word) 22 صفحه